BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Dingpei Han, Kai Chen, Jiaming Che, Junbiao Hang, Hecheng Li. Detection of Epithelial-Mesenchymal Transition Status of Circulating Tumor Cells in Patients with Esophageal Squamous CarcinomaBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7610154
2
Annett Linge, Anna Dubrovska, Michael Baumann, Mechthild Krause. Strategies to Enhance the Therapeutic Ratio of Radiation as a Cancer Treatment2016; : 43 doi: 10.1007/978-3-319-45594-5_3
3
Alfred K. Lam, Faysal Bin Hamid, Vinod Gopalan. Esophageal Squamous Cell CarcinomaMethods in Molecular Biology 2020; 2129: 193 doi: 10.1007/978-1-0716-0377-2_15
4
Ye Zhang, Shihua Luo, Bo Situ, Xinyi Ye, Yifang Huang, Bo Li, Xiujuan Jiang, Xueping Chen, Lei Zheng, Xiaohui Yan. A fluorescent immunosensor for determination and imaging of circulating tumor cells based on a bifunctional DNA nanomachineMicrochimica Acta 2020; 187(5) doi: 10.1007/s00604-020-4205-z
5
Wanli Yang, Yu Han, Xinhui Zhao, Lili Duan, Wei Zhou, Xiaoqian Wang, Gaokai Shi, Yinggang Che, Yujie Zhang, Jinqiang Liu, Hongwei Zhang, Qingchuan Zhao, Liu Hong, Daiming Fan. Advances in prognostic biomarkers for esophageal cancerExpert Review of Molecular Diagnostics 2019; 19(2): 109 doi: 10.1080/14737159.2019.1563485
6
Yaw Opoku-Damoah, Assogba G. Assanhou, Mopa A. Sooro, Cynthia A. Baduweh, Chunmeng Sun, Yang Ding. Functional Diagnostic and Therapeutic Nanoconstructs for Efficient Probing of Circulating Tumor CellsACS Applied Materials & Interfaces 2018; 10(17): 14231 doi: 10.1021/acsami.7b17896
7
Jia-Yang Chen, Ying-Chih Chang. Isolation and Molecular Characterization of Circulating Tumor CellsAdvances in Experimental Medicine and Biology 2017; 994: 43 doi: 10.1007/978-3-319-55947-6_2
8
E. Giovannetti, D. Massihnia, N. Barraco, A. Listì, L. Incorvaia, M. Castiglia, Antonio Russo. Liquid Biopsy in Cancer PatientsCurrent Clinical Pathology 2017; : 137 doi: 10.1007/978-3-319-55661-1_15
9
Jenna Kitz, Lori Lowes, David Goodale, Alison Allan. Circulating Tumor Cell Analysis in Preclinical Mouse Models of MetastasisDiagnostics 2018; 8(2): 30 doi: 10.3390/diagnostics8020030