BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang HL, Yu KJ. Sequential blood purification therapy for critical patients with hyperlipidemic severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2015; 21(20): 6304-6309 [PMID: 26034366 DOI: 10.3748/wjg.v21.i20.6304]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i20/6304.htm
Number Citing Articles
1
Wenhua He, Wenhao Cai, Xinmin Yang, Georgette Camilleri, Xi Zheng, Qiqi Wang, Yuying Li, Rajarshi Mukherjee, Wei Huang, Robert Sutton. Insulin or blood purification treatment for hypertriglyceridaemia-associated acute pancreatitis: A systematic review and meta-analysisPancreatology 2022; 22(7): 846 doi: 10.1016/j.pan.2022.07.013
2
Jianmin Xu, Ying Cui, Xiangping Tian. Early Continuous Veno-Venous Hemofiltration Is Effective in Decreasing Intra-Abdominal Pressure and Serum Interleukin-8 Level in Severe Acute Pancreatitis Patients with Abdominal Compartment SyndromeBlood Purification 2017; 44(4): 276 doi: 10.1159/000480223
3
Lan Ling, Yan Li, Hong Li, Wen Li, Hong-Bo Zhang. MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms act as biological indicators for ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitisMedicine 2019; 98(24): e15831 doi: 10.1097/MD.0000000000015831
4
Alfred Adiamah, Emmanouil Psaltis, Martin Crook, Dileep N. Lobo. A systematic review of the epidemiology, pathophysiology and current management of hyperlipidaemic pancreatitisClinical Nutrition 2018; 37(6): 1810 doi: 10.1016/j.clnu.2017.09.028
5
Ning Yang, Jianyu Hao, Donglei Zhang. Antithrombin III and D-dimer levels as indicators of disease severity in patients with hyperlipidaemic or biliary acute pancreatitisJournal of International Medical Research 2017; 45(1): 147 doi: 10.1177/0300060516677929
6
Rajat Garg, Tarun Rustagi. Management of Hypertriglyceridemia Induced Acute PancreatitisBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4721357
7
Longxiang Cao, Yingjie Chen, Siyao Liu, Wei Huang, Dong Wu, Donghuang Hong, Zuozheng Wang, Yi Sun, Kaixiu Qin, Feng Guo, Cuizhu Luo, Qinghai Jiao, Xiang Luo, Jing Zhou, Gang Li, Bo Ye, Tao Chen, Man Liu, Wenjian Mao, Lanting Wang, Shuai Li, John A. Windsor, Yuxiu Liu, Lu Ke, Zhihui Tong, Weiqin Li, Jingchun Song, Qingbo Zeng, Weili Gu, Weiwei Chen, Qingcheng Xu, Guobing Chen, Yafei Li, Lijuan Zhao, Songjing Shi, Weijie Yao, Xiaofei Huang, Haibin Ni, Dandan Zhou, Mingzhi Chen, Yan Chen, Mingfeng Huang, Baiqiang Li, Jiajia Lin, Mengjie Lu, Junli Sun, Keke Xin, Chengjian He, Hongyi Yao, Zigui Zhu, Fang Shao, Yun Zhou, Guixian Luo, Xiaomei Chen, Xiangyang Zhao, Wei Zhao, Long Fu, Shumin Tu, Bing Xue, Yongjun Lin, Xinting Pan, Youdong Wan, Qingyun Zhu, Miao Chen, Kang Li, Hong Mei, Dahuan Li, Lening Ren, Guoxiu Zhang, Min Shao, Dongsheng Zhao, Zhenping Chen, Wenhua He, Nonghua Lv, Liang Xia, Yin Zhu, Qiang Li, Honghai Xia, Dongliang Yang, Shusheng Zhou, Weihua Lu, Jingyi Wu, Feng Zhou, Jiyan Lin, Quanxing Feng, Mei Yang, Hong Gao, Shan Xu, Lei Yu, Bin Wu, Huaguang Ye, Zhiyong Liu, Jianfeng Tu, Hongguo Yang. Early Plasmapheresis Among Patients With Hypertriglyceridemia–Associated Acute PancreatitisJAMA Network Open 2023; 6(6): e2320802 doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.20802
8
Qingyun Zhu, Xinting Pan, Yongxian Cao, Hongqiao Wang, Ning Yu, Fuguo Liu, Shigang Yang, Yunlong Wang, Yunbo Sun, Zhengbin Wang. Clinical Evaluation of Continuous Renal Replacement Therapy in Combination with Ultrasound-Guided Percutaneous Transhepatic Gallbladder Drainage for Acute Severe Biliary Pancreatitis: a Retrospective StudyKidney and Blood Pressure Research 2017; 42(6): 1023 doi: 10.1159/000485437
9
Jiguang Guo, Zhen Li, Dan Tang, Jianbin Zhang. Th17/Treg imbalance in patients with severe acute pancreatitisMedicine 2020; 99(31): e21491 doi: 10.1097/MD.0000000000021491
10
Yanjun Lin, Sirong He, Junhua Gong, Zuojin Liu, Xiong Ding, Jianping Gong, Zhong Zeng, Yao Cheng. Continuous veno-venous hemofiltration for severe acute pancreatitisCochrane Database of Systematic Reviews 2019; 2021(6) doi: 10.1002/14651858.CD012959.pub2
11
Maochun Tang, Pengfei Zong, Ting Zhang, Dongyan Wang, Yuhui Wang, Yan Zhao. Lipoprotein lipase gene-deficient mice with hypertriglyceridaemia associated with acute pancreatitisActa Cirurgica Brasileira 2016; 31(10): 655 doi: 10.1590/S0102-865020160100000003
12
Mingyu Zhang, Taoyuan Yin, Feng Xia, Suhong Xia, Wangdong Zhou, Yu Zhang, Xu Han, Kai Zhao, Lina Feng, Ruonan Dong, Dean Tian, Yan Yu, Jiazhi Liao. Hypertriglyceridemia may contribute to stroke and pancreatitis: A case report and review of the literatureFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.960343
13
Xue-sen Fang, Mo-han Zhang, Jun-yu Guo, Zheng Jin. Effects of insulin-like growth factor-1 on endoplasmic reticulum stress and autophagy in rat gastric smooth muscle cells cultured at different glucose concentrations in vitroMolecular and Cellular Biochemistry 2019; 451(1-2): 11 doi: 10.1007/s11010-018-3388-7
14
Ronggui Lv, Xiaxia Yu, Weixian Zeng, Jinfei Tian, Yong Liu. Treatment of Hypertriglyceridemia-Induced Acute Pancreatitis With Plasma DiafiltrationPancreas 2020; 49(10): e103 doi: 10.1097/MPA.0000000000001674
15
Yun Sun. Progress in diagnosis and treatment of hypertriglyceridemic acute pancreatitisWorld Chinese Journal of Digestology 2020; 28(24): 1223 doi: 10.11569/wcjd.v28.i24.1223
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open