BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shi HL, Liu CH, Ding LL, Zheng Y, Fei XY, Lu L, Zhou XM, Yuan JY, Xie JQ. Alterations in serotonin, transient receptor potential channels and protease-activated receptors in rats with irritable bowel syndrome attenuated by Shugan decoction. World J Gastroenterol 2015; 21(16): 4852-4863 [PMID: 25944998 DOI: 10.3748/wjg.v21.i16.4852]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i16/4852.htm
Number Citing Articles
1
Ji-Meng Zhao, Liu Chen, Ci-Li Zhou, Yin Shi, Yu-Wei Li, Hai-Xia Shang, Lu-Yi Wu, Chun-Hui Bao, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu. Comparison of Electroacupuncture and Moxibustion for Relieving Visceral Hypersensitivity in Rats with Constipation-Predominant Irritable Bowel SyndromeEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9410505
2
Youyou Lu, Junxue Zhang, Zhe Zhang, Xi Liang, Tongjie Liu, Huaxi Yi, Pimin Gong, Lingli Wang, Wenjun Yang, Xinyi Zhang, Lanwei Zhang, Liuqing Yang, Hanping Shi. Konjac glucomannan with probiotics acts as a combination laxative to relieve constipation in mice by increasing short-chain fatty acid metabolism and 5-hydroxytryptamine hormone releaseNutrition 2021; 84: 111112 doi: 10.1016/j.nut.2020.111112
3
Zong-Tao Chai, Xiu-Ping Zhang, Jian-Yang Ao, Xiao-Dong Zhu, Meng-Chao Wu, Wan Yee Lau, Hui-Chuan Sun, Shu-Qun Cheng. AXL Overexpression in Tumor-Derived Endothelial Cells Promotes Vessel Metastasis in Patients With Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.650963
4
Lu Hang, Enkang Wang, Ya Feng, Yan Zhou, Yangyang Meng, Fengru Jiang, Jianye Yuan. Metagenomics and metabolomics analysis to investigate the effect of Shugan decoction on intestinal microbiota in irritable bowel syndrome ratsFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.1024822
5
Stefan Lucian Popa, Daniel Corneliu Leucuta, Dan Lucian Dumitrascu. Pressure management as an occupational stress risk factor in irritable bowel syndromeMedicine 2018; 97(49): e13562 doi: 10.1097/MD.0000000000013562
6
Shi-Bing Liang, Mei Han, Hong-Jie Cheng, Qiao-Yan Zhang, Nai-Wei Zhang, Bo-Yi Jia, Nicola Robinson, Jian-Ping Liu. Chinese herbal formula Tongxie Yaofang for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: study protocol for a randomized, multiple-blind, placebo-controlled trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06142-x
7
Athanasios Tsigaridas, Ioannis S. Papanikolaou, Anna Vaiopoulou, Athanasios K. Anagnostopoulos, Nikos Viazis, George Karamanolis, Dimitrios G. Karamanolis, George T. Tsangaris, Gerasimos J. Mantzaris, Maria Gazouli. Proteomics and irritable bowel syndromeExpert Review of Proteomics 2017; 14(5): 461 doi: 10.1080/14789450.2017.1317600
8
Ankita Wal, Pranay Wal, Neha Verma, Ashish Srivastava, Awani K Rai, Saurabh Kosey. A Comprehensive Review of Irritable Bowel Syndrome Screening Models for Drug Research and DevelopmentPharmacophore 2022; 13(2): 17 doi: 10.51847/jC8Hjh9XUF
9
Duo-Chen Jin, Hai-Long Cao, Meng-Que Xu, Si-Nan Wang, Yu-Ming Wang, Fang Yan, Bang-Mao Wang. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8137-8148 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8137
10
Jun Gao, Tingting Xiong, Gintautas Grabauskas, Chung Owyang. Mucosal Serotonin Reuptake Transporter Expression in Irritable Bowel Syndrome Is Modulated by Gut Microbiota Via Mast Cell–Prostaglandin E2Gastroenterology 2022; 162(7): 1962 doi: 10.1053/j.gastro.2022.02.016
11
Mónica Gros, Belén Gros, José Emilio Mesonero, Eva Latorre. Neurotransmitter Dysfunction in Irritable Bowel Syndrome: Emerging Approaches for ManagementJournal of Clinical Medicine 2021; 10(15): 3429 doi: 10.3390/jcm10153429
12
Jinmei Jin, Shuiping Qiu, Ping Wang, Xiaohui Liang, Fei Huang, Hui Wu, Beibei Zhang, Weidong Zhang, Xinhui Tian, Ren Xu, Hailian Shi, Xiaojun Wu. Cardamonin inhibits breast cancer growth by repressing HIF-1α-dependent metabolic reprogrammingJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019; 38(1) doi: 10.1186/s13046-019-1351-4
13
Ping Wang, Jin-mei Jin, Xiao-hui Liang, Ming-zhu Yu, Chun Yang, Fei Huang, Hui Wu, Bei-bei Zhang, Xiao-yan Fei, Zheng-tao Wang, Ren Xu, Hai-lian Shi, Xiao-jun Wu. Helichrysetin inhibits gastric cancer growth by targeting c-Myc/PDHK1 axis-mediated energy metabolism reprogrammingActa Pharmacologica Sinica 2022; 43(6): 1581 doi: 10.1038/s41401-021-00750-0
14
Yan Zhou, Lianjie Zhang, Jingjing Guan, Xin Yin. Improvement of lung ischemia–reperfusion injury by inhibition of microRNA‐155 via reductions in neuroinflammation and oxidative stress of vagal afferent nervePulmonary Circulation 2020; 10(2): 1 doi: 10.1177/2045894020922125
15
Manoj Shah. Animal Models and Experimental Research in Medicine [Working Title]2023;  doi: 10.5772/intechopen.106859
16
Enfu Tao, Zhenya Zhu, Chenmin Hu, Gao Long, Bo Chen, Rui Guo, Marong Fang, Mizu Jiang. Potential Roles of Enterochromaffin Cells in Early Life Stress-Induced Irritable Bowel SyndromeFrontiers in Cellular Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fncel.2022.837166
17
Xiaofang Lu, Shengsheng Zhang, Cheng Yang, Zhengfang Wang, Luqing Zhao, Zhenyu Wu, Jing Xie. Effect of TongXie-YaoFang on Cl−andHCO3-Transport in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/7954982
18
Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Salvatore Chirumbolo, Max Stanley Chartrand, Geir Bjørklund. How important is tryptophan in human health?Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2019; 59(1): 72 doi: 10.1080/10408398.2017.1357534
19
Xiaoying Gu, Yu Nan, Xiaochuan Pang, Wenwen Zhang, Jian Zhang, Yiyuan Zhang. Products of oxidative stress and transient receptor potential ankyrin A1 expression in the brainstem after lung ischemia–reperfusion injuryPulmonary Circulation 2019; 9(3): 1 doi: 10.1177/2045894019865169
20
Laurent Ferrier, Hélène Eutamène, Léa Siegwald, Andrea M. Marquard, Valerie Tondereau, Julien Chevalier, Guillaume E. Jacot, Laurent Favre, Vassilia Theodorou, Maria Vicario, Andreas Rytz, Gabriela Bergonzelli, Clara L. Garcia-Rodenas. Human milk oligosaccharides alleviate stress-induced visceral hypersensitivity and associated microbiota dysbiosisThe Journal of Nutritional Biochemistry 2022; 99: 108865 doi: 10.1016/j.jnutbio.2021.108865
21
Lu Lu, Liang Yan, Jianye Yuan, Qing Ye, Jiang Lin. Shuganyin decoction improves the intestinal barrier function in a rat model of irritable bowel syndrome induced by water-avoidance stressChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-017-0161-x
22
Zijuan Bi, Shisheng Zhang, Yangyang Meng, Ya Feng, Yinshu Wang, Enkang Wang, Xiangxue Pan, Ruixin Zhu, Haiting Fan, Shuhua Pang, Lixin Zhu, Jianye Yuan. Female serotonin transporter‐knockout rat: A potential model of irritable bowel syndromeThe FASEB Journal 2021; 35(7) doi: 10.1096/fj.202000007RRR
23
Yating Sun, Xiaohui Liu, Lianli Wang, Laifu Li, Xiaojing Quan, Haitao Shi, Ting Wang, Lin Mei, Yindi Chen, Yue Zhang, Jingyao Li, Ruiting Meng, Jinhai Wang, Fei Dai. Losartan attenuates acetic acid enema-induced visceral hypersensitivity by inhibiting the ACE1/Ang II/AT1 receptor axis in enteric glial cellsEuropean Journal of Pharmacology 2023; 946: 175650 doi: 10.1016/j.ejphar.2023.175650
24
Tsukasa Nozu, Saori Miyagishi, Rintaro Nozu, Kaoru Takakusaki, Toshikatsu Okumura. Repeated water avoidance stress induces visceral hypersensitivity: Role of interleukin-1, interleukin-6, and peripheral corticotropin-releasing factorJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(12): 1958 doi: 10.1111/jgh.13787
25
Xuelai Zhong, Zhaodi Zhang, Jiaying Li, Dandan Liu, Chao Ma, Guonian Wang, Zhongjie Shi. Effects of Electroacupuncture on Gastrointestinal Motility Function, Pain, and Inflammation via Transient Receptor Potential Vanilloid 1 in a Rat Model after Colonic AnastomosesDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5113473