BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ji-Meng Zhao, Liu Chen, Ci-Li Zhou, Yin Shi, Yu-Wei Li, Hai-Xia Shang, Lu-Yi Wu, Chun-Hui Bao, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu. Comparison of Electroacupuncture and Moxibustion for Relieving Visceral Hypersensitivity in Rats with Constipation-Predominant Irritable Bowel SyndromeEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9410505
2
Duo-Chen Jin, Hai-Long Cao, Meng-Que Xu, Si-Nan Wang, Yu-Ming Wang, Fang Yan, Bang-Mao Wang. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8137-8148 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8137
3
Xiaofang Lu, Shengsheng Zhang, Cheng Yang, Zhengfang Wang, Luqing Zhao, Zhenyu Wu, Jing Xie. Effect of TongXie-YaoFang on Cl−andHCO3-Transport in Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/7954982
4
Joanna Kałużna-Czaplińska, Paulina Gątarek, Salvatore Chirumbolo, Max Stanley Chartrand, Geir Bjørklund. How important is tryptophan in human health?Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2019; 59(1): 72 doi: 10.1080/10408398.2017.1357534
5
Jinmei Jin, Shuiping Qiu, Ping Wang, Xiaohui Liang, Fei Huang, Hui Wu, Beibei Zhang, Weidong Zhang, Xinhui Tian, Ren Xu, Hailian Shi, Xiaojun Wu. Cardamonin inhibits breast cancer growth by repressing HIF-1α-dependent metabolic reprogrammingJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019; 38(1) doi: 10.1186/s13046-019-1351-4
6
Stefan Lucian Popa, Daniel Corneliu Leucuta, Dan Lucian Dumitrascu. Pressure management as an occupational stress risk factor in irritable bowel syndromeMedicine 2018; 97(49): e13562 doi: 10.1097/MD.0000000000013562
7
Athanasios Tsigaridas, Ioannis S. Papanikolaou, Anna Vaiopoulou, Athanasios K. Anagnostopoulos, Nikos Viazis, George Karamanolis, Dimitrios G. Karamanolis, George T. Tsangaris, Gerasimos J. Mantzaris, Maria Gazouli. Proteomics and irritable bowel syndromeExpert Review of Proteomics 2017; 14(5): 461 doi: 10.1080/14789450.2017.1317600
8
Xiaoying Gu, Yu Nan, Xiaochuan Pang, Wenwen Zhang, Jian Zhang, Yiyuan Zhang. Products of oxidative stress and transient receptor potential ankyrin A1 expression in the brainstem after lung ischemia–reperfusion injuryPulmonary Circulation 2019; 9(3): 204589401986516 doi: 10.1177/2045894019865169
9
Lu Lu, Liang Yan, Jianye Yuan, Qing Ye, Jiang Lin. Shuganyin decoction improves the intestinal barrier function in a rat model of irritable bowel syndrome induced by water-avoidance stressChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-017-0161-x
10
Yan Zhou, Lianjie Zhang, Jingjing Guan, Xin Yin. Improvement of lung ischemia–reperfusion injury by inhibition of microRNA-155 via reductions in neuroinflammation and oxidative stress of vagal afferent nervePulmonary Circulation 2020; 10(2): 204589402092212 doi: 10.1177/2045894020922125
11
Tsukasa Nozu, Saori Miyagishi, Rintaro Nozu, Kaoru Takakusaki, Toshikatsu Okumura. Repeated water avoidance stress induces visceral hypersensitivity: Role of interleukin-1, interleukin-6, and peripheral corticotropin-releasing factorJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(12): 1958 doi: 10.1111/jgh.13787