BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hongbo Chen, Yinan Yao, Yifan Wang, Hua Zhou, Tianxiang Xu, Jing Liu, Guocheng Wang, Yongfeng Zhang, Xiang Chen, Qingwei Liu, Peng Huang, Rongbin Yu. Polymorphisms of HLA-DM on Treatment Response to Interferon/Ribavirin in Patients with Chronic Hepatitis C Virus Type 1 InfectionInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2016; 13(10): 1030 doi: 10.3390/ijerph13101030
2
Yin Xu, Peng Huang, Ming Yue, Jing Su, Hongbo Chen, Mingzhu Chen, Jie Wang, Jun Li, Zhihang Peng, Yun Zhang, Rongbin Yu. A novel polymorphism near HLA class II region is associated with spontaneous clearance of HCV and response to interferon treatment in Chinese patientsJournal of Human Genetics 2016; 61(4): 301 doi: 10.1038/jhg.2015.145