BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yun-Fei Xu, Zeng-Li Liu, Chang Pan, Xiao-Qing Yang, Shang-Lei Ning, Hong-Da Liu, Sen Guo, Jin-Ming Yu, Zong-Li Zhang. HMGB1 correlates with angiogenesis and poor prognosis of perihilar cholangiocarcinoma via elevating VEGFR2 of vessel endotheliumOncogene 2019; 38(6): 868 doi: 10.1038/s41388-018-0485-8
2
Dongmei Chen, Shudan Liu, Huiming Ma, Xueyun Liang, Haibin Ma, Xiurui Yan, Bao Yang, Jun Wei, Xiaoming Liu. Paracrine factors from adipose-mesenchymal stem cells enhance metastatic capacity through Wnt signaling pathway in a colon cancer cell co-culture modelCancer Cell International 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12935-015-0198-9
3
Yan Su, Yu Wang, Yuyan Sun, Xiaodong Zhou. Transcription factor 7 functions as an unfavorable prognostic marker of glioblastoma multiforme by promoting proliferation by upregulating c-MycNeuroReport 2018; 29(9): 745 doi: 10.1097/WNR.0000000000001026
4
Su Yeon Lee, Min Kyung Ju, Hyun Min Jeon, Eui Kyong Jeong, Yig Ji Lee, Cho Hee Kim, Hye Gyeong Park, Song Iy Han, Ho Sung Kang. Regulation of Tumor Progression by Programmed NecrosisOxidative Medicine and Cellular Longevity 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3537471
5
Kang-Shuai Li, Xiao-Dong Zhu, Hong-Da Liu, Shi-Zhe Zhang, Xiao-Long Li, Nan Xiao, Xue-Feng Liu, Bin Xu, Ming Lei, Yuan-Yuan Zhang, Wen-Kai Shi, Man-Qing Cao, Yun-Fei Xu, Zhao-You Tang, Hui-Chuan Sun. NT5DC2 promotes tumor cell proliferation by stabilizing EGFR in hepatocellular carcinomaCell Death & Disease 2020; 11(5) doi: 10.1038/s41419-020-2549-2
6
Yiyan Qiu, Yang Chen, Tenghui Zeng, Weizhuang Guo, Wenyu Zhou, Xinjian Yang. High-mobility group box-B1 (HMGB1) mediates the hypoxia-induced mesenchymal transition of osteoblast cells via activating ERK/JNK signalingCell Biology International 2016; 40(11): 1152 doi: 10.1002/cbin.10616
7
Bo Qiu, Tianli Chen, Rongqi Sun, Zengli Liu, Xiaoming Zhang, Zhipeng Li, Yunfei Xu, Zongli Zhang. Sprouty4 correlates with favorable prognosis in perihilar cholangiocarcinoma by blocking the FGFR-ERK signaling pathway and arresting the cell cycleEBioMedicine 2019; 50: 166 doi: 10.1016/j.ebiom.2019.11.021
8
Yaqing Chen, Dan Liu, Pengfei Liu, Yajing Chen, Huiling Yu, Quan Zhang. Identification of biomarkers of intrahepatic cholangiocarcinoma via integrated analysis of mRNA and miRNA microarray dataMolecular Medicine Reports 2017; 15(3): 1051 doi: 10.3892/mmr.2017.6123
9
Yanbin Wang, Zhaoqiang Jiang, Jianing Yan, Shibo Ying. HMGB1 as a Potential Biomarker and Therapeutic Target for Malignant MesotheliomaDisease Markers 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4183157
10
M. Davaadorj, Y. Saito, Y. Morine, T. Ikemoto, S. Imura, C. Takasu, S. Yamada, T. Hiroki, M. Yoshikawa, M. Shimada. Loss of Secreted Frizzled-Related Protein-1 expression is associated with poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinomaEuropean Journal of Surgical Oncology (EJSO) 2017; 43(2): 344 doi: 10.1016/j.ejso.2016.11.017
11
Liang Tian, Zheng‐Yu Wang, Jun Hao, Xiao‐Yu Zhang. miR‐505 acts as a tumor suppressor in gastric cancer progression through targeting HMGB1Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(5): 8044 doi: 10.1002/jcb.28082
12
Po-Len Liu, Wei-Lun Liu, Jia-Ming Chang, Yung-Hsiang Chen, Yu-Peng Liu, Hsuan-Fu Kuo, Chong-Chao Hsieh, Yu-Sian Ding, Wei-Wei Chen, Inn-Wen Chong, Aamir Ahmad. MicroRNA-200c inhibits epithelial-mesenchymal transition, invasion, and migration of lung cancer by targeting HMGB1PLOS ONE 2017; 12(7): e0180844 doi: 10.1371/journal.pone.0180844
13
Javier Vaquero, Nathalie Guedj, Audrey Clapéron, Thanh Huong Nguyen Ho-Bouldoires, Valérie Paradis, Laura Fouassier. Epithelial-mesenchymal transition in cholangiocarcinoma: From clinical evidence to regulatory networksJournal of Hepatology 2017; 66(2): 424 doi: 10.1016/j.jhep.2016.09.010
14
Takashi Murakami, Ryusei Matsuyama, Michio Ueda, Yasuhisa Mochizuki, Yuki Homma, Kunio Kameda, Keiichi Yazawa, Yusuke Izumisawa, Tadao Fukushima, Nobuyuki Kamimukai, Kenichi Yoshida, Noriyuki Kamiya, Robert M. Hoffman, Itaru Endo. High-Mobility Group Box 1 expression predicts survival of patients after resection of adenocarcinoma of the ampulla of VaterWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1675-8
15
Olga Méndez, José Pérez, Jesus Soberino, Fabricio Racca, Javier Cortés, Josep Villanueva. Clinical Implications of Extracellular HMGA1 in Breast CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(23): 5950 doi: 10.3390/ijms20235950
16
Simone Brivio, Massimiliano Cadamuro, Luca Fabris, Mario Strazzabosco. Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Cancer Invasiveness: What Can We Learn from Cholangiocarcinoma?Journal of Clinical Medicine 2015; 4(12): 2028 doi: 10.3390/jcm4121958
17
Xuelian Chen, Lirong Zhang, Yujie Jiang, Lian Song, Yanfang Liu, Fang Cheng, Xin Fan, Xiongfeng Cao, Aihua Gong, Dongqing Wang, Haitao Zhu. Radiotherapy-induced cell death activates paracrine HMGB1-TLR2 signaling and accelerates pancreatic carcinoma metastasisJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018; 37(1) doi: 10.1186/s13046-018-0726-2
18
Mei-yuan Chen, Zi-ping Li, Zhao-na Sun, Ming Ma. USP9X promotes the progression of hepatocellular carcinoma by regulating beta-cateninIrish Journal of Medical Science (1971 -) 2020; 189(3): 865 doi: 10.1007/s11845-020-02199-2
19
Yun-Fei Xu, Hong-Da Liu, Zeng-Li Liu, Chang Pan, Xiao-Qing Yang, Shang-Lei Ning, Zong-Li Zhang, Sen Guo, Jin-Ming Yu. Sprouty2 suppresses progression and correlates to favourable prognosis of intrahepatic cholangiocarcinoma via antagonizing FGFR2 signallingJournal of Cellular and Molecular Medicine 2018; 22(11): 5596 doi: 10.1111/jcmm.13833
20
Meiyan Liu, Yang Qu, Xue Teng, Ying Xing, Dandan Li, Chunhong Li, Li Cai. PADI4‑mediated epithelial‑mesenchymal transition in lung cancer cellsMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.9968
21
Min Lu, Xinglei Qin, Yajun Zhou, Gang Li, Zhaoyang Liu, Haodi Yue, Xiwen Geng. LncRNA HOTAIR suppresses cell apoptosis, autophagy and induces cell proliferation in cholangiocarcinoma by modulating the miR-204-5p/HMGB1 axisBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 130: 110566 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110566
22
Hui Han, Romain Desert, Sukanta Das, Zhuolun Song, Dipti Athavale, Xiaodong Ge, Natalia Nieto. Danger signals in liver injury and restoration of homeostasisJournal of Hepatology 2020;  doi: 10.1016/j.jhep.2020.04.033
23
Changlie Zhang, Zhihong Song, Guangji Yu. High expression of Parkin predicts easier recurrence of patients with adjuvant transarterial chemoembolizationBiomarkers in Medicine 2017; 11(10): 823 doi: 10.2217/bmm-2017-0129