BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu L, Aili A, Zhang C, Saiding A, Abudureyimu K. Prevalence of and risk factors for gallstones in Uighur and Han Chinese. World J Gastroenterol 2014; 20(40): 14942-14949 [PMID: 25356055 DOI: 10.3748/wjg.v20.i40.14942]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i40/14942.htm
Number Citing Articles
1
Xingyi Zhu, Jingshan Liu, Fenglan Wang, Qikang Zhao, Xiaotong Zhang, Jin Gu. Influence of traditional Chinese culture on the choice of patients concerning the technique for treatment of cholelithiasis: Cultural background and historical origins of gallbladder-preserving surgerySurgery 2020; 167(2): 279 doi: 10.1016/j.surg.2019.05.037
2
Di Zhou, Jian-Dong Wang, Yong Yang, Wen-Long Yu, Yong-Jie Zhang, Zhi-Wei Quan. Individualized nomogram improves diagnostic accuracy of stage I-II gallbladder cancer in chronic cholecystitis patients with gallbladder wall thickeningHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2016; 15(2): 180 doi: 10.1016/S1499-3872(16)60073-5
3
Tong Liu, Wanchao Wang, Yannan Ji, Yiming Wang, Xining Liu, Liying Cao, Siqing Liu, Li Wang. Association between different combination of measures for obesity and new-onset gallstone diseasePLOS ONE 2018; 13(5): e0196457 doi: 10.1371/journal.pone.0196457
4
Jiyong Zhao, Hongbeom Kim, Youngmin Han, Yoo Jin Choi, Yoonhyeong Byun, Wooil Kwon, Jin-Young Jang. Chronological changes in epidemiologic features of patients with gallstones over the last 20 years in a single large-volume Korean centerAnnals of Surgical Treatment and Research 2019; 97(3): 136 doi: 10.4174/astr.2019.97.3.136
5
Dayan Sun, Zhenmin Niu, Hong-Xiang Zheng, Fei Wu, Liuyiqi Jiang, Tian-Quan Han, Yang Wei, Jiucun Wang, Li Jin. A Mitochondrial DNA Variant Elevates the Risk of Gallstone Disease by Altering Mitochondrial FunctionCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2021; 11(4): 1211 doi: 10.1016/j.jcmgh.2020.11.015
6
Feng-Ling Hu, Hong-Tan Chen, Fang-Fang Guo, Ming Yang, Xin Jiang, Jing-Hua Yu, Fen-Ming Zhang, Guo-Qiang Xu. Biliary microbiota and mucin 4 impact the calcification of cholesterol gallstonesHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2021; 20(1): 61 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.12.002
7
I. N. Grigorieva, Yu. I. Ragino, T. I. Romanova. Epidemiology and comorbidity of arterial hypertension and gallstone diseaseRussian Journal of Cardiology 2019; (6): 143 doi: 10.15829/1560-4071-2019-6-143-148
8
Tong Liu, Sarah Tan Siyin, Nan Yao, Ning Duan, Guoshuai Xu, Wenqiang Li, Jun Qu, Siqing Liu. Relationship between high-sensitivity C reactive protein and the risk of gallstone disease: results from the Kailuan cohort studyBMJ Open 2020; 10(9): e035880 doi: 10.1136/bmjopen-2019-035880
9
Bin Liu, De-Shun Wu, Pi-Kun Cao, Yong-Zheng Wang, Wu-Jie Wang, Wei Wang, Hai-Yang Chang, Dong Li, Xiao Li, Yancu Hertzanu, Yu-Liang Li. Percutaneous transhepatic extraction and balloon dilation for simultaneous gallbladder stones and common bile duct stones: A novel techniqueWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(33): 3799-3805 doi: 10.3748/wjg.v24.i33.3799
10
Fei Wang, Jing Wang, Yaru Li, Jing Yuan, Ping Yao, Sheng Wei, Huan Guo, Xiaomin Zhang, Handong Yang, Tangchun Wu, Meian He. Gallstone Disease and Type 2 Diabetes Risk: A Mendelian Randomization StudyHepatology 2019; 70(2): 610 doi: 10.1002/hep.30403
11
Carmen S. S. Latenstein, Louise J. M. Alferink, Sarwa Darwish Murad, Joost P. H. Drenth, Cornelis J. H. M. van Laarhoven, Philip R. de Reuver. The Association Between Cholecystectomy, Metabolic Syndrome, and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Population-Based StudyClinical and Translational Gastroenterology 2020; 11(4): e00170 doi: 10.14309/ctg.0000000000000170
12
Talal Almas, Muhammad Faisal Murad, Muhammad Kashif Khan, Muneeb Ullah, Faisal Nadeem, Maryam Ehtesham, Syed Muhammad Jawad Zaidi. The Spectrum of Gallbladder Histopathology at a Tertiary Hospital in a Developing Country: A Retrospective StudyCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.9627
13
Bang-Jiang Fang, Jun-Yi Shen, Hua Zhang, Shuang Zhou, Chuan-Zhu Lyu, Yi-Qiang Xie. Effect of emodin on mobility signal transduction system of gallbladder smooth muscle in Guinea pig with cholelithiasisAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2016; 9(10): 1013 doi: 10.1016/j.apjtm.2016.07.021
14
Linlin Liu, Bing Wu, Jianlin Lv. Gallbladder Volume Indicated for Gallbladder DysmotilityJournal of Neurogastroenterology and Motility 2017; 23(3): 479 doi: 10.5056/jnm17046
15
Hsin-Yin Hsu, Chun-Yuan Huang, Lee-Ching Hwang. Sex difference of the predictive value of BMI, waist circumference and percentage body fat mass for gallstone diseaseBritish Journal of Nutrition 2019; 121(8): 955 doi: 10.1017/S000711451900028X
16
Yining Wang, Miao Qi, Cheng Qin, Junbo Hong. Role of the biliary microbiome in gallstone diseaseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2018; 12(12): 1193 doi: 10.1080/17474124.2018.1533812
17
Kurinchi S. Gurusamy, Brian R. Davidson. Evidence-based Gastroenterology and Hepatology 4e2019; : 342 doi: 10.1002/9781119211419.ch22
18
Sen Tao Song, Jian Shi, Xiao Hang Wang, Yi Bin Guo, Ping Fang Hu, Feng Zhu, Xin Zeng, Wei Fen Xie. Prevalence and risk factors for gallstone disease: A population‐based cross‐sectional studyJournal of Digestive Diseases 2020; 21(4): 237 doi: 10.1111/1751-2980.12857
19
Veeravich Jaruvongvanich, Anawin Sanguankeo, Sikarin Upala. Significant Association Between Gallstone Disease and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-AnalysisDigestive Diseases and Sciences 2016; 61(8): 2389 doi: 10.1007/s10620-016-4125-2
20
Qihan Wang, Long Jiao, Chuanqi He, Haidong Sun, Qu Cai, Tianquan Han, Hai Hu. Alteration of gut microbiota in association with cholesterol gallstone formation in miceBMC Gastroenterology 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12876-017-0629-2
21
XIAO WU, XIAOQIANG LIANG, YIJIE DU, YAN ZHANG, MENG YANG, WEIYI GONG, BAOJUN LIU, JINGCHENG DONG, NINGXIA ZHANG, HONGYING ZHANG. Prevention of gallstones by Lidan Granule: Insight into underlying mechanisms using a guinea pig modelBiomedical Reports 2016; 5(1): 50 doi: 10.3892/br.2016.672
22
Fujun Lv, Guangjun Wang, Dandan Ding, Caifu Shen, Jiangwei Liu, Feng Ji, Yan Kang. Epidemiological survey to determine the prevalence of cholecystolithiasis in Uyghur, Kazakh, and Han Ethnic Groups in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China: cross-sectional studiesBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01677-w
23
Mohammad Reza Heydari, Majid Fardaei, Mohammad Rahim Kadivar, Abbas Rezaianzadeh, Mohammad Reza Panjehshahin, Zeinab Gholami Bardeji, Zahra Heydari. Development of biliary and renal stone and sludge after taking Ceftriaxone is associated with a defect in UDP‐Glucuronosyltransferase (ie Gilbert’s syndrome)GastroHep 2019; 1(2): 55 doi: 10.1002/ygh2.326
24
Jiwen Wang, Sheng Shen, Bo Wang, Xiaojian Ni, Han Liu, Xiaoling Ni, Rong Yu, Tao Suo, Houbao Liu. Serum lipid levels are the risk factors of gallbladder stones: a population-based study in ChinaLipids in Health and Disease 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12944-019-1184-3
25
Bei-Bei Fu, Jin-Huang Xu, Shuo-Dong Wu, Ying Fan. Effect of cholesterol on <i>in vitro</i> cultured interstitial Cajal-like cells isolated from guinea pig gallbladdersWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2020; 12(5): 226-235 doi: 10.4240/wjgs.v12.i5.226
26
Chen Wei, Sunyue Ye, Yuan Ru, Da Gan, Weifang Zheng, Chao Huang, Lijin Chen, Peng Gao, Jiayu Li, Min Yang, Fei Yang, Xueyin Zhao, Shankuan Zhu. Cohort profile: the Lanxi Cohort study on obesity and obesity-related non-communicable diseases in ChinaBMJ Open 2019; 9(5): e025257 doi: 10.1136/bmjopen-2018-025257