BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cui XF, Zhou WM, Yang Y, Zhou J, Li XL, Lin L, Zhang HJ. Epidermal growth factor upregulates serotonin transporter and its association with visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2014; 20(37): 13521-13529 [PMID: 25309082 DOI: 10.3748/wjg.v20.i37.13521]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i37/13521.htm
Number Citing Articles
1
Yi-Ming Chen, Ying Li, Xin Wang, Ze-Lan Wang, Jun-Jie Hou, Shuai Su, Wei-Long Zhong, Xin Xu, Jie Zhang, Bang-Mao Wang, Yu-Ming Wang. Effect of <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Enterococcus faecium,</i> and <i>Enterococcus faecalis </i>supernatants on serotonin transporter expression in cells and tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(5): 532-546 doi: 10.3748/wjg.v28.i5.532
2
Y. M. Wang, X. Z. Ge, W. Q. Wang, T. Wang, H. L. Cao, B. L. Wang, B. M. Wang. Lactobacillus rhamnosus GG supernatant upregulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cells and mice intestinal tissuesNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(9): 1239 doi: 10.1111/nmo.12615
3
Duo-Chen Jin, Hai-Long Cao, Meng-Que Xu, Si-Nan Wang, Yu-Ming Wang, Fang Yan, Bang-Mao Wang. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8137-8148 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8137
4
Mahardian Rahmadi, Zuhaela Iqbal, Ikbar Nanda Pratama, Rifky Anindita Karunia, Arina Derry Puspitasari, Khoirotin Nisak, Aniek Setiya Budiatin. PEG-4000 Ameliorates morphine-induced constipation in mice through inhibition of AQP-3 mRNA ExpressionResearch Journal of Pharmacy and Technology 2023; : 3331 doi: 10.52711/0974-360X.2023.00550
5
Jan Vollert, Ruisheng Wang, Stephanie Regis, Hailey Yetman, Anthony J. Lembo, Ted J. Kaptchuk, Vivian Cheng, Judy Nee, Johanna Iturrino, Joseph Loscalzo, Kathryn T. Hall, Jocelyn A. Silvester. Genotypes of Pain and Analgesia in a Randomized Trial of Irritable Bowel SyndromeFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.842030
6
Yu Gu, Chen Wang, Xiali Qin, Bingqian Zhou, Xiang Liu, Tianyu Liu, Runxiang Xie, Jinghua Liu, Bangmao Wang, Hailong Cao. Saccharomyces boulardii, a yeast probiotic, inhibits gut motility through upregulating intestinal serotonin transporter and modulating gut microbiotaPharmacological Research 2022; 181: 106291 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106291
7
Yao Liu, Lin Jia, Shu-man Jiang, Dong-yun Chen, Jiang-shun Song, Jian Xu. Serotonin Transporter Gene (SLC6A4) Polymorphism May Be Associated with Chinese Globus Pharyngeus and Its Antidepressant EffectsDigestion 2018; 97(2): 146 doi: 10.1159/000484202
8
Jie Gao, Longyou Zhao, Yiwen Cheng, Wenhui Lei, Yu Wang, Xia Liu, Nengneng Zheng, Li Shao, Xulei Chen, Yilai Sun, Zongxin Ling, Weijie Xu. Probiotics for the treatment of depression and its comorbidities: A systemic reviewFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2023; 13 doi: 10.3389/fcimb.2023.1167116
9
Maria Daniela Santi, Morgan Zhang, Naijiang Liu, Chi T. Viet, Tongxin Xie, Dane D. Jensen, Moran Amit, Huilin Pan, Yi Ye. Repurposing EGFR Inhibitors for Oral Cancer Pain and Opioid TolerancePharmaceuticals 2023; 16(11): 1558 doi: 10.3390/ph16111558
10
Xiufang Cui, Xiaojing Zhao, Ying Wang, Yan Yang, Hongjie Zhang. Glucagon‑like peptide‑1 analogue exendin‑4 modulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cellsMolecular Medicine Reports 2020;  doi: 10.3892/mmr.2020.10976
11
Shou-Ping Shih, Mei-Chin Lu, Mohamed El-Shazly, Yu-Hsuan Lin, Chun-Lin Chen, Steve Sheng-Fa Yu, Yi-Chang Liu. The Antileukemic and Anti-Prostatic Effect of Aeroplysinin-1 Is Mediated through ROS-Induced Apoptosis via NOX Activation and Inhibition of HIF-1a ActivityLife 2022; 12(5): 687 doi: 10.3390/life12050687
12
Xin Wang, Ying Li, Junjie Hou, Zelan Wang, Yiming Chen, Shuai Su, Xin Xu, Jie Zhang, Weilong Zhong, Bangmao Wang, Yuming Wang. The secreted protein P75 of Lactobacillus rhamnosus GG regulates the SERT expression via EGFR and NF‐κB pathwayNeurogastroenterology & Motility 2022; 34(9) doi: 10.1111/nmo.14437
13
Bingqian Zhou, Ge Jin, Xiaoqi Pang, Qi Mo, Jie Bao, Tiaotiao Liu, Jingyi Wu, Runxiang Xie, Xiang Liu, Jinghua Liu, Hongwei Yang, Xin Xu, Bangmao Wang, Hailong Cao. Lactobacillus rhamnosus GG colonization in early life regulates gut-brain axis and relieves anxiety-like behavior in adulthoodPharmacological Research 2022; 177: 106090 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106090
14
Zijuan Bi, Shisheng Zhang, Yangyang Meng, Ya Feng, Yinshu Wang, Enkang Wang, Xiangxue Pan, Ruixin Zhu, Haiting Fan, Shuhua Pang, Lixin Zhu, Jianye Yuan. Female serotonin transporter‐knockout rat: A potential model of irritable bowel syndromeThe FASEB Journal 2021; 35(7) doi: 10.1096/fj.202000007RRR
15
Qiuke Hou, Yongquan Huang, Changrong Zhang, Shuilian Zhu, Peiwu Li, Xinlin Chen, Zhengkun Hou, Fengbin Liu. MicroRNA-200a Targets Cannabinoid Receptor 1 and Serotonin Transporter to Increase Visceral Hyperalgesia in Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome RatsJournal of Neurogastroenterology and Motility 2018; 24(4): 656 doi: 10.5056/jnm18037
16
Peng Wang, Qiao Shi, Wen-Hong Deng, Jia Yu, Teng Zuo, Fang-Chao Mei, Wei-Xing Wang. Relationship between expression of NADPH oxidase 2 and invasion and prognosis of human gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(20): 6271-6279 doi: 10.3748/wjg.v21.i20.6271