BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Y. M. Wang, X. Z. Ge, W. Q. Wang, T. Wang, H. L. Cao, B. L. Wang, B. M. Wang. Lactobacillus rhamnosusGG supernatant upregulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cells and mice intestinal tissuesNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(9): 1239 doi: 10.1111/nmo.12615
2
Duo-Chen Jin, Hai-Long Cao, Meng-Que Xu, Si-Nan Wang, Yu-Ming Wang, Fang Yan, Bang-Mao Wang. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8137-8148 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8137
3
Yao Liu, Lin Jia, Shu-man Jiang, Dong-yun Chen, Jiang-shun Song, Jian Xu. Serotonin Transporter Gene (SLC6A4) Polymorphism May Be Associated with Chinese Globus Pharyngeus and Its Antidepressant EffectsDigestion 2018; 97(2): 146 doi: 10.1159/000484202
4
Xiufang Cui, Xiaojing Zhao, Ying Wang, Yan Yang, Hongjie Zhang. Glucagon‑like peptide‑1 analogue exendin‑4 modulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cellsMolecular Medicine Reports 2020;  doi: 10.3892/mmr.2020.10976
5
Qiuke Hou, Yongquan Huang, Changrong Zhang, Shuilian Zhu, Peiwu Li, Xinlin Chen, Zhengkun Hou, Fengbin Liu. MicroRNA-200a Targets Cannabinoid Receptor 1 and Serotonin Transporter to Increase Visceral Hyperalgesia in Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome RatsJournal of Neurogastroenterology and Motility 2018; 24(4): 656 doi: 10.5056/jnm18037
6
Peng Wang, Qiao Shi, Wen-Hong Deng, Jia Yu, Teng Zuo, Fang-Chao Mei, Wei-Xing Wang. Relationship between expression of NADPH oxidase 2 and invasion and prognosis of human gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(20): 6271-6279 doi: 10.3748/wjg.v21.i20.6271