BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cui XF, Zhou WM, Yang Y, Zhou J, Li XL, Lin L, Zhang HJ. Epidermal growth factor upregulates serotonin transporter and its association with visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2014; 20(37): 13521-13529 [PMID: 25309082 DOI: 10.3748/wjg.v20.i37.13521]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i37/13521.htm
Number Citing Articles
1
Y. M. Wang, X. Z. Ge, W. Q. Wang, T. Wang, H. L. Cao, B. L. Wang, B. M. Wang. Lactobacillus rhamnosusGG supernatant upregulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cells and mice intestinal tissuesNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(9): 1239 doi: 10.1111/nmo.12615
2
Duo-Chen Jin, Hai-Long Cao, Meng-Que Xu, Si-Nan Wang, Yu-Ming Wang, Fang Yan, Bang-Mao Wang. Regulation of the serotonin transporter in the pathogenesis of irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8137-8148 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8137
3
Yao Liu, Lin Jia, Shu-man Jiang, Dong-yun Chen, Jiang-shun Song, Jian Xu. Serotonin Transporter Gene (SLC6A4) Polymorphism May Be Associated with Chinese Globus Pharyngeus and Its Antidepressant EffectsDigestion 2018; 97(2): 146 doi: 10.1159/000484202
4
Xiufang Cui, Xiaojing Zhao, Ying Wang, Yan Yang, Hongjie Zhang. Glucagon‑like peptide‑1 analogue exendin‑4 modulates serotonin transporter expression in intestinal epithelial cellsMolecular Medicine Reports 2020;  doi: 10.3892/mmr.2020.10976
5
Zijuan Bi, Shisheng Zhang, Yangyang Meng, Ya Feng, Yinshu Wang, Enkang Wang, Xiangxue Pan, Ruixin Zhu, Haiting Fan, Shuhua Pang, Lixin Zhu, Jianye Yuan. Female serotonin transporter‐knockout rat: A potential model of irritable bowel syndromeThe FASEB Journal 2021; 35(7) doi: 10.1096/fj.202000007RRR
6
Qiuke Hou, Yongquan Huang, Changrong Zhang, Shuilian Zhu, Peiwu Li, Xinlin Chen, Zhengkun Hou, Fengbin Liu. MicroRNA-200a Targets Cannabinoid Receptor 1 and Serotonin Transporter to Increase Visceral Hyperalgesia in Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome RatsJournal of Neurogastroenterology and Motility 2018; 24(4): 656 doi: 10.5056/jnm18037
7
Peng Wang, Qiao Shi, Wen-Hong Deng, Jia Yu, Teng Zuo, Fang-Chao Mei, Wei-Xing Wang. Relationship between expression of NADPH oxidase 2 and invasion and prognosis of human gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(20): 6271-6279 doi: 10.3748/wjg.v21.i20.6271