BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wolthuis AM, Overstraeten ABV, D’Hoore A. Laparoscopic natural orifice specimen extraction-colectomy: A systematic review. World J Gastroenterol 2014; 20(36): 12981-12992 [PMID: 25278692 DOI: 10.3748/wjg.v20.i36.12981]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i36/12981.htm
Number Citing Articles
1
Jennifer L. Paruch. Extraction Site in Minimally Invasive Colorectal SurgeryClinics in Colon and Rectal Surgery 2023; 36(01): 047 doi: 10.1055/s-0042-1758352
2
Shu Zhang, Zhi-Wei Jiang, Gang Wang, Xiao-Bo Feng, Jiang Liu, Jian Zhao, Jie-Shou Li. Robotic gastrectomy with transvaginal specimen extraction for female gastric cancer patientsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(47): 13332-13338 doi: 10.3748/wjg.v21.i47.13332
3
Nasir Zaheer Ahmad, Ray Swayamjoti, Karen Flashman, Syed Abul Hassan Naqvi, Jim Khan. A Case Series of Laparoscopic Colorectal Resections with Natural Orifice Specimen Extraction and Systematic Literature ReviewThe Surgery Journal 2021; 7(03): e203 doi: 10.1055/s-0041-1733833
4
Attila Bokor, Peter Lukovich, Noemi Csibi, Thomas D'Hooghe, Dan Lebovic, Reka Brubel, Janos Rigo. Natural Orifice Specimen Extraction during Laparoscopic Bowel Resection for Colorectal Endometriosis: Technique and OutcomeJournal of Minimally Invasive Gynecology 2018; 25(6): 1065 doi: 10.1016/j.jmig.2018.02.006
5
Toan Duc Pham, Tomas Larach, Bushra Othman, Amrish Rajkomar, Alexander G. Heriot, Satish K. Warrier, Philip Smart. Robotic natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) for anterior resectionAnnals of Coloproctology 2023; 39(6): 526 doi: 10.3393/ac.2022.00458.0065
6
Hideharu Shimizu, Kensuke Adachi, Hideo Ohtsuka, Itaru Osaka, Kunio Takuma, Kijuro Takanishi, Jun Matsumoto. Totally Laparoscopic Resection for Low Sigmoid and Rectal Cancer Using Natural Orifice Specimen Extraction TechniquesSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2017; 27(4): e74 doi: 10.1097/SLE.0000000000000438
7
Péter Lukovich, Attila Bokor. Reducing invasiveness of laparoscopic surgery using natural orifices and abdominal wall defects for extraction of the specimenOrvosi Hetilap 2015; 156(14): 552 doi: 10.1556/OH.2015.30116
8
Kang Wang, Wenya Li, Ningquan Liu, Jianchun Cai, Yiyao Zhang. Safety and oncological outcomes of natural orifice specimen extraction surgery compared with conventional laparoscopic surgery for right hemicolectomy: a systematic review and meta-analysisUpdates in Surgery 2022; 74(3): 833 doi: 10.1007/s13304-022-01276-8
9
Bansal Saurabh, Sheng-Chi Chang, Tao-Wei Ke, Yu-Chun Huang, Takashi Kato, Hwei-Ming Wang, William Tzu-Liang Chen, Abe Fingerhut. Natural Orifice Specimen Extraction With Single Stapling Colorectal Anastomosis for Laparoscopic Anterior Resection: Feasibility, Outcomes, and Technical ConsiderationsDiseases of the Colon & Rectum 2017; 60(1): 43 doi: 10.1097/DCR.0000000000000739
10
Michelle Zhiyun Chen, John Cartmill, Andrew Gilmore. Natural orifice specimen extraction for colorectal surgery: Early adoption in a Western populationColorectal Disease 2021; 23(4): 937 doi: 10.1111/codi.15455
11
Jamal Driouch, Omar Thaher, Ghaith Alnammous, Joachim Dehnst, Dirk Bausch, Torben Glatz. Technical feasibility and perioperative outcome of laparoscopic resection rectopexy with natural orifice specimen extraction (NOSE) and intracorporeal anastomosis (ICA)Langenbeck's Archives of Surgery 2022; 407(5): 2041 doi: 10.1007/s00423-022-02514-8
12
Luis J García-Flórez, Jorge L Otero-Díez. Local excision by transanal endoscopic surgeryWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(31): 9286-9296 doi: 10.3748/wjg.v21.i31.9286
13
James Ngu, Andrew Siang Yih Wong. Transanal natural orifice specimen extraction in colorectal surgery: bacteriological and oncological concernsANZ Journal of Surgery 2016; 86(4): 299 doi: 10.1111/ans.13383
14
Chunqiu Chen, Hong Chen, Muqing Yang, Xiaocai Wu, Xiaoqi Yuan, Chunyan Zhu, Yi Han, Lu Yin. Laparoscopy-Assisted Natural Orifice Specimen Extraction to Treat Tumors of the Sigmoid Colon and Rectum: The Short- and Long-Term Outcomes of a Retrospective StudyJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2019; 29(6): 801 doi: 10.1089/lap.2018.0601
15
Qinxin Zhao, Dongdong Han, Feiya Yang, Sujun Han, Nianzeng Xing. Transvaginal natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) in 3D laparoscopic partial or radical nephrectomy: a preliminary studyBMC Urology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12894-021-00890-9
16
J. Merchant, D. McArthur, H. Ferguson, S. Ramcharan. Concepts and prospects of minimally invasive colorectal cancer surgeryClinical Radiology 2021; 76(12): 889 doi: 10.1016/j.crad.2021.09.013
17
Jiajing Lin, Suyong Lin, Zhihua Chen, Bingqiu Zheng, Yilin Lin, Yan Zheng, Yisu Liu, Shao Qin Chen. Meta-analysis of natural orifice specimen extraction versus conventional laparoscopy for colorectal cancerLangenbeck's Archives of Surgery 2021; 406(2): 283 doi: 10.1007/s00423-020-01934-8
18
Xu Guan, Zheng Liu, Antonio Longo, Jian-Chun Cai, William Tzu-Liang Chen, Lu-Chuan Chen, Ho-Kyung Chun, Joaquim Manuel da Costa Pereira, Sergey Efetov, Ricardo Escalante, Qing-Si He, Jun-Hong Hu, Cuneyt Kayaalp, Seon-Hahn Kim, Jim S Khan, Li-Jen Kuo, Atsushi Nishimura, Fernanda Nogueira, Junji Okuda, Avanish Saklani, Ali A Shafik, Ming-Yin Shen, Jung-Tack Son, Jun-Min Song, Dong-Hui Sun, Keisuke Uehara, Gui-Yu Wang, Ye Wei, Zhi-Guo Xiong, Hong-Liang Yao, Gang Yu, Shao-Jun Yu, Hai-Tao Zhou, Suk-Hwan Lee, Petr V Tsarkov, Chuan-Gang Fu, Xi-Shan Wang. International consensus on natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) for colorectal cancerGastroenterology Report 2019; 7(1): 24 doi: 10.1093/gastro/goy055
19
Xishan Wang, Zheng Jiang, Runkun Yang. Natural Orifice Specimen Extraction Surgery2023; : 333 doi: 10.1007/978-981-99-2750-0_23
20
Li Xu, Hao Chen, Hao Hu, Kaifeng Hu, Qiang Zhang, Yan Jin, Qingsheng Fu, Yangfan Jiang, Long Qian, Longchao Wu, Xiaoxu Huang, Yabin Xia. Natural orifice specimen extraction with a modified reverse puncture device technique for total laparoscopic colorectal resection: feasibility and efficacyScandinavian Journal of Gastroenterology 2020; 55(3): 376 doi: 10.1080/00365521.2020.1736618
21
Long Qian, Xiaoxu Huang, Li Xu, Hao Chen, Tingting Cao, Song Wang, Can Luo, Yabin Xia. A prospective study of specimen eversion to lateral rectum and valgus resection for low rectal cancerFrontiers in Surgery 2022; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.926227
22
Jian Peng, Jie Chen. Natural Orifice Specimen Extraction Surgery2023; : 299 doi: 10.1007/978-981-99-2750-0_21
23
Zheng Liu, Xu Guan, Mingguang Zhang, Xiyue Hu, Ming Yang, Junge Bai, Jun Li, Shaojun Yu, Kefeng Ding, Qing-Si He, Liang Kang, Dan Ma, Chuangang Fu, Junhong Hu, Ye Wei, Dong-Hui Sun, Gang Yu, Songbing He, Changyou Wang, Yanwei Gao, Gui-Yu Wang, Hongliang Yao, Jian Peng, Yangchun Zheng, Bo Jiang, Taiyuan Li, Zhiguo Xiong, Xuejun Sun, Zhenning Wang, William Meng, William Tzu-Liang Chen, Ming-Yin Shen, John H. Marks, Charles A. Ternent, Darcy D. Shaw, Jim S. Khan, Petr V. Tsarkov, Inna Tulina, Sergey Efetov, Joaquim Manuel da Costa Pereira, Fernanda Nogueira, Ricardo Escalante, Joel Leroy, Avanish Saklani, Audrius Dulskas, Cuneyt Kayaalp, Atsushi Nishimura, Kay Uehara, Woo-Yong Lee, Sang-Hoo Kim, Suk-Hwan Lee, Xishan Wang. Natural Orifice Specimen Extraction Surgery2023; : 953 doi: 10.1007/978-981-99-2750-0_75
24
Rui-Ji Liu, Chun-Dong Zhang, Yu-Chen Fan, Jun-Peng Pei, Cheng Zhang, Dong-Qiu Dai. Safety and Oncological Outcomes of Laparoscopic NOSE Surgery Compared With Conventional Laparoscopic Surgery for Colorectal Diseases: A Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00597
25
Woo Yeon Hwang, Dong Hoon Suh, Sangchul Lee. Cosmesis and feasibility of transvaginal natural orifice Specimen extraction (NOSE) for large organ specimen: a prospective pilot studyBMC Urology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12894-022-01114-4
26
Eric M. Haas, Thais Reif de Paula, Roberto Luna-Saracho, Melissa Sara Smith, Jean-Paul J. LeFave. Robotic natural-orifice IntraCorporeal anastomosis with Extraction (NICE procedure) for complicated diverticulitisSurgical Endoscopy 2021; 35(6): 3205 doi: 10.1007/s00464-021-08350-z
27
Ashraf M. Abdelkader, Ahmed M. Zidan, Mohamed T. Younis, Shaimaa K. Dawa. Transanal Total Mesorectal Excision for Treatment of Carcinoma in the Middle or Lower Third Rectum: the Technical Feasibility of the Procedure, Pathological Results, and Clinical OutcomeIndian Journal of Surgical Oncology 2018; 9(4): 442 doi: 10.1007/s13193-018-0808-9
28
Zeyu Li, Xiaolong Zhang, Lifei Tian, Zheng Liu, Xinhua Liao, Jian Qiu, Guorong Wang, Likun Yan, Xiaoqiang Wang, Xishan Wang, Ruiting Liu. Case Report: Transvaginal specimen extraction following totally laparoscopic D2 distal gastrectomy for gastric cancer in a patient with situs inversus totalis: with videoFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1189948
29
X. Wang, S. K. Efetov, Z. Liu, Y. S. Medkova, Y. E. Kitsenko, A. Picciariello, I. A. Tulina, P. V. Tsarkov. Transrectal specimen extraction after laparoscopic right hemicolectomy with extended D3 lymph node dissection (anterior medial to lateral approach) – a video vignetteColorectal Disease 2020; 22(4): 471 doi: 10.1111/codi.14929
30
Xu Guan, Zheng Liu, Amjad Parvaiz, Antonio Longo, Avanish Saklani, Ali A Shafik, Jian-Chun Cai, Charles Ternent, Lin Chen, Cuneyt Kayaalp, Fatih Sumer, Fernanda Nogueira, Feng Gao, Fang-Hai Han, Qing-Si He, Ho-Kyung Chun, Chang-Ming Huang, Hai-Yang Huang, Rui Huang, Zhi-Wei Jiang, Jim S Khan, Joaquim Manuel da, Costa Pereira, Joseph W Nunoo-Mensah, Jung Tack Son, Liang Kang, Keisuke Uehara, Ping Lan, Le-Ping Li, Han Liang, Bing-Rong Liu, Juan Liu, Dan Ma, Ming-Yin Shen, Mohammad Rashidul Islam, Narimantas Evaldas Samalavicius, Kai Pan, Petr Tsarkov, Xin-Yu Qin, Ricardo Escalante, Sergey Efetov, Seung Kyu Jeong, Suk-Hwan Lee, Dong-Hui Sun, Li Sun, Tatiana Garmanova, Yan-Tao Tian, Gui-Yu Wang, Guo-Jun Wang, Guo-Rong Wang, Xiao-Qiang Wang, William Tzu-Liang Chen, Woo Yong Lee, Su Yan, Zu-Li Yang, Gang Yu, Pei-Wu Yu, Dan Zhao, Yun-Shi Zhong, Jian-Ping Wang, Xi-Shan Wang. International consensus on natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) for gastric cancer (2019)Gastroenterology Report 2020; 8(1): 5 doi: 10.1093/gastro/goz067
31
Ersin Gündoğan, Egemen Cicek, Fatih Sumer, Cuneyt Kayaalp. A case of vaginal recurrence following laparoscopic left-sided colon cancer resection combined with transvaginal specimen extractionJournal of Minimal Access Surgery 2019; 15(4): 345 doi: 10.4103/jmas.JMAS_182_18
32
Ersin Gundogan, Cuneyt Kayaalp, Gokcen Alınak Gundogan, Fatih Sumer. Total 102 natural orifice specimen extraction following laparoscopic colorectal resectionsUpdates in Surgery 2023; 75(1): 197 doi: 10.1007/s13304-022-01412-4
33
Bin Ma, Xuan-zhang Huang, Peng Gao, Jun-hua Zhao, Yong-xi Song, Jing-xu Sun, Xiao-wan Chen, Zhen-ning Wang. Laparoscopic resection with natural orifice specimen extraction versus conventional laparoscopy for colorectal disease: a meta-analysisInternational Journal of Colorectal Disease 2015; 30(11): 1479 doi: 10.1007/s00384-015-2337-0
34
Ben Huang, Meng‐cheng Liu, Wei Gao, Jie Tang, Zhe Zhu, Lin Chen, Jun‐yi Han, Zhu‐qing Zhou, Chuan‐gang Fu. Nomogram for predicting the feasibility of natural orifice specimen extraction after laparoscopic rectal resectionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(7): 1803 doi: 10.1111/jgh.15333
35
S.-F. Huang, P.-T. Chu, J.-H. Wang. A feasible technique for laparoscopic sigmoidectomy with natural orifice specimen extraction (NOSE)—a Video VignetteTechniques in Coloproctology 2022; 26(2): 151 doi: 10.1007/s10151-021-02511-x
36
Mingguang Zhang, Zheng Liu, Peng Sun, Xiyue Hu, Haitao Zhou, Zheng Jiang, Jianqiang Tang, Qian Liu, Xishan Wang. Preliminary surgical outcomes of laparoscopic right hemicolectomy with transrectal specimen extraction: a propensity score matching study of 120 cases (with video)Gastroenterology Report 2022; 11 doi: 10.1093/gastro/goad036
37
Sicheng Zhou, Xuewei Wang, Chuanduo Zhao, Haitao Zhou, Wei Pei, Jianwei Liang, Zhixiang Zhou, Xishan Wang. Can transanal natural orifice specimen extraction after laparoscopic anterior resection for colorectal cancer reduce the inflammatory response?Journal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(6): 1016 doi: 10.1111/jgh.14919
38
Andre D’Hoore, Albert M. Wolthuis, Dana R. Sands, Steven Wexner. Transanal Total Mesorectal ExcisionDiseases of the Colon & Rectum 2016; 59(3): 247 doi: 10.1097/DCR.0000000000000508
39
Yu-Chun Huang, Sheng-Chi Chang, Hua-Che Chiang, Tao-Wei Ke, Hwei-Ming Wang, William Tzu-Liang Chen. Natural orifice specimen extraction with single-stapling anastomosis for distal colon resectionFormosan Journal of Surgery 2017; 50(1): 16 doi: 10.4103/fjs.fjs_7_17
40
P. V. Tsarkov, S. K. Efetov, I. A. Tulina, V. D. Kim, A. Ahire, Y. E. Kitsenko, A. Picciariello. Transrectal natural orifice specimen extraction after sigmoidectomy with D2 lymph node dissection – a video vignetteColorectal Disease 2019; 21(10): 1219 doi: 10.1111/codi.14757
41
Xijie Zhang, Junli Zhang, Zhenyu Li, Yuzhou Zhao. Eversion and Extra-Abdominal Resection Type of NOSES in Low Rectal CancerSurgical Innovation 2022; 29(3): 468 doi: 10.1177/15533506211052739
42
Jun He, Jun-Feng Hu, Shu-Xian Shao, Hai-Bo Yao, Xiu-Feng Zhang, Guan-Gen Yang, Zhong Shen. The Comparison of Laparoscopic Colorectal Resection with Natural Orifice Specimen Extraction versus Mini-Laparotomy Specimen Extraction for Colorectal Tumours: A Systematic Review and Meta-Analysis of Short-Term OutcomesJournal of Oncology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6204264
43
Qinxin Zhao, Feiya Yang, Liyuan Wu, Sujun Han, Nianzeng Xing. A new and practical surgical technique of transvaginal natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) in laparoscopic nephroureterectomy—an initial clinical experienceJournal of Surgical Oncology 2021; 124(7): 1200 doi: 10.1002/jso.26608
44
Jun He, Hai-Bo Yao, Chang-Jian Wang, Qin-Yan Yang, Jian-Ming Qiu, Jin-Ming Chen, Zhong Shen, Guan-Gen Yang. Meta-analysis of laparoscopic anterior resection with natural orifice specimen extraction (NOSE-LAR) versus abdominal incision specimen extraction (AISE-LAR) for sigmoid or rectal tumorsWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01982-w
45
D. Zattoni, G. S. Popeskou, D. Christoforidis. Left colon resection with transrectal specimen extraction: current statusTechniques in Coloproctology 2018; 22(6): 411 doi: 10.1007/s10151-018-1806-1
46
CarolynG Judge, GordonG Wisbach. Robotic-Assisted laparoscopic sigmoidectomy with transrectal specimen extraction for recurrent diverticulitisWorld Journal of Colorectal Surgery 2022; 11(4): 108 doi: 10.4103/wjcs.wjcs_11_22
47
Joel Leroy, Frédéric Bretagnol, Nguyen Ngoc Dan, Hoa Nguyen Hoang, Truc Vu Trung, Chuc Phan Ngoc. Transanal Minimally Invasive Surgery (TAMIS) and Transanal Total Mesorectal Excision (taTME)2019; : 435 doi: 10.1007/978-3-030-11572-2_43
48
Ju Houqiong, Wan Ziwen, Zhong Chonghan, He Penghui, Yu Hongxin, Lu Weijie, Liu Dongning, Li Taiyuan. Comparison of transabdominal wall specimen retrieval and natural orifice specimen extraction robotic surgery in the outcome of colorectal cancer treatmentFrontiers in Surgery 2023; 10 doi: 10.3389/fsurg.2023.1092128
49
A. M. Otero-Piñeiro, R. Bravo, A. M. Lacy. TaTME: Present and Future Perspectives?Digestive Disease Interventions 2021; 5(03): 249 doi: 10.1055/s-0041-1731363
50
Zhuqing Zhou, Lin Chen, Jie Liu, Fang Ji, Yuanyuan Shang, Xudong Yang, Yao Yang, Chuangang Fu, Vincenzo Pilone. Laparoscopic Natural Orifice Specimen Extraction Surgery versus Conventional Surgery in Colorectal Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6661651
51
Qianhui Ouyang, Jian Peng, Shuai Xu, Jie Chen, Wen Wang. Comparison of NOSES and Conventional Laparoscopic Surgery in Colorectal Cancer: Bacteriological and Oncological ConcernsFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00946
52
Jun Bu, Nian Li, Shan He, Heng-Yi Deng, Jing Wen, Hong-Jun Yuan, Chuan-Ming Zhang, Man Hu, Xiao-Ting Wu. Effect of laparoscopic surgery for colorectal cancer with N. O. S. E. on recovery and prognosis of patientsMinimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2022; 31(2): 230 doi: 10.1080/13645706.2020.1799410
53
Islam H. Metwally, Sherif Z. Kotb, Mohamed A.F. Hegazy, Waleed Elnahas, José F. Noguera. Laparoscopic colorectal cancer resection with natural orifice specimen extraction: a prospective studyJournal of Coloproctology 2019; 39(01): 015 doi: 10.1016/j.jcol.2018.09.002
54
Daniel C. Steinemann, Andreas Zerz, Sara Germann, Sebastian H. Lamm. Anorectal Function and Quality of Life after Transrectal Rigid-Hybrid Natural Orifice Translumenal Endoscopic SigmoidectomyJournal of the American College of Surgeons 2016; 223(2): 299 doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2016.04.002
55
Noémi Dobó, Gabriella Márki, Gernot Hudelist, Noémi Csibi, Réka Brubel, Nándor Ács, Attila Bokor. Laparoscopic natural orifice specimen extraction colectomy versus conventional laparoscopic colorectal resection in patients with rectal endometriosis: a randomized, controlled trialInternational Journal of Surgery 2023; 109(12): 4018 doi: 10.1097/JS9.0000000000000728
56
E. Yang, Dan Nie, Zhengyu Li. Comparison of Major Clinical Outcomes Between Transvaginal NOTES and Traditional Laparoscopic Surgery: A Systematic Review and Meta-analysisJournal of Surgical Research 2019; 244: 278 doi: 10.1016/j.jss.2019.06.012
57
Shan Muhammad, YiBo Gao, Xu Guan, Tang QingChao, Shao Fei, Guiyu Wang, Yinggang Chen, Zheng Liu, Zheng Jiang, Kavanjit Kaur, Kamchedalova Tatiana, Qurat Ul Ain, Xishan Wang, Jie He. Laparoscopic natural orifice specimen extraction, a minimally invasive surgical technique for mid-rectal cancers: Retrospective single-center analysis and single-surgeon experience of selected patientsJournal of International Medical Research 2022; 50(11): 030006052211344 doi: 10.1177/03000605221134472
58
Beibei Cui, Sanlin Lei, Kuijie Liu, Hongliang Yao. Robotic low anterior resection plus transanal natural orifice specimen extraction in a patient with situs inversus totalisBMC Surgery 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12893-018-0394-3
59
Karl-Hermann Fuchs, Thomas Schulz, Ryan Broderick, Wolfram Breithaupt, Benjamin Babic, Gabor Varga, Santiago Horgan. Transanal hybrid colon resection: techniques and outcomes for benign colorectal diseasesSurgical Endoscopy 2020; 34(8): 3487 doi: 10.1007/s00464-019-07126-w
60
F. Crafa, S. Vanella, M. Baiamonte, F. Ruotolo, O. Catalano, S. Di Saverio. Laparoscopic splenic flexure resection for early colorectal cancer, transanal specimen extraction and intracorporeal handsewn anastomosis: a video vignetteTechniques in Coloproctology 2022; 26(3): 227 doi: 10.1007/s10151-021-02526-4
61
Georgios Grigoriadis, Thomas Dennis, Benjamin Merlot, Damien Forestier, Myriam Noailles, Marc Olivier François, Adrienn Hajdinák, Horace Roman. Natural Orifice Specimen Extraction Colorectal Resection for Deep Endometriosis: A 50 Case SeriesJournal of Minimally Invasive Gynecology 2022; 29(9): 1054 doi: 10.1016/j.jmig.2022.05.009
62
Xu Guan, Xiyue Hu, Zheng Jiang, Ye Wei, Donghui Sun, Miao Wu, Haitao Zhou, Hongliang Yao, Junmin Song, Guiyu Wang, Junhong Hu, Mingyang Ren, Qing Xu, Jianchun Cai, Jian Peng, Dan Ma, Yangchun Zheng, Qingsi He, Bo Jiang, Zejun Wang, Taiyuan Li, Su Yan, Luchuan Chen, Tiegang Li, Zhiguo Xiong, Pan Chi, Liang Kang, Gang Yu, Xiaodong Deng, Hong Zhang, Ming Xie, Jianbao Wei, Hongyan Gong, Xuejun Sun, Weidong Zang, Yongmao Song, Peng He, Zhengqi Wen, Chunxu Zhang, Yusheng Wang, Yinggang Chen, Guangwei Xie, Mingzhang Li, Shaojun Yu, Haiying Liu, Min Pu, Chuangang Fu, Xishan Wang. Short-term and oncological outcomes of natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) for colorectal cancer in China: a national database study of 5055 patientsScience Bulletin 2022; 67(13): 1331 doi: 10.1016/j.scib.2022.05.014
63
A. Puerta, M. Bajawi, P. Abadía, A. Vilar, J. Die. Hysterectomy, bilateral salpingo‐oophorectomy and total colectomy for Lynch syndrome – hybrid natural orifice transluminal endoscopic surgery – a video vignetteColorectal Disease 2020; 22(12): 2357 doi: 10.1111/codi.15362
64
Mingguang Zhang, Xiyue Hu, Xu Guan, Wei Zheng, Zheng Liu, Zheng Jiang, Jianqiang Tang, Xishan Wang. Surgical outcomes and sexual function after laparoscopic colon cancer surgery with transvaginal versus conventional specimen extraction: A retrospective propensity score matched cohort studyInternational Journal of Surgery 2022; 104: 106787 doi: 10.1016/j.ijsu.2022.106787
65
Stefan van Oostendorp, Arthur Elfrink, Wernard Borstlap, Linda Schoonmade, Colin Sietses, Jeroen Meijerink, Jurriaan Tuynman. Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis in right hemicolectomy: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2017; 31(1): 64 doi: 10.1007/s00464-016-4982-y
66
Chao-Chun Huang, Yin-Che Chen, Che-Jen Huang, Jan-Sing Hsieh. Totally Laparoscopic Colectomy with Intracorporeal Side-to-End Colorectal Anastomosis and Transrectal Specimen Extraction for Sigmoid and Rectal CancersAnnals of Surgical Oncology 2016; 23(4): 1164 doi: 10.1245/s10434-015-4984-3
67
D C Steinemann, P C Müller, P Probst, A-C Schwarz, M W Büchler, B P Müller-Stich, G R Linke. Meta-analysis of hybrid natural-orifice transluminal endoscopic surgery versus laparoscopic surgeryBritish Journal of Surgery 2017; 104(8): 977 doi: 10.1002/bjs.10564
68
Jamal Driouch, Omar Thaher, Sebastian Brinkmann, Dirk Bausch, Torben Glatz. Robotic-assisted rectosigmoid resection rectopexy with natural orifice specimen extraction (NOSE): technical notes, short-term results, and functional outcomeLangenbeck's Archives of Surgery 2023; 408(1) doi: 10.1007/s00423-023-02918-0
69
·巴拉提 托合提阿吉. Status and Progress of Radical Resection of Right Colon CancerAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(03): 3200 doi: 10.12677/ACM.2023.133455
70
Mahmoud Abu Gazala, Steven D. Wexner. Re-appraisal and consideration of minimally invasive surgery in colorectal cancerGastroenterology Report 2017; 5(1): 1 doi: 10.1093/gastro/gox001
71
Xu Guan, Zheng Liu, Amjad Parvaiz, Antonio Longo, Avanish Saklani, Ali A. Shafik, Jian-Chun Cai, Charles A. Ternent, Lin Chen, Cuneyt Kayaalp, Fatih Sumer, Fernanda Nogueira, Feng Gao, Fang-Hai Han, Qing-Si He, Ho-Kyung Chun, Chang-Ming Huang, Hai-Yang Huang, Rui Huang, Zhi-Wei Jiang, Jim S. Khan, Joaquim Manuel da Costa Pereira, Joseph W. Nunoo-Mensah, Jung Tack Son, Liang Kang, Keisuke Uehara, Ping Lan, Le-Ping Li, Han Liang, Bing-Rong Liu, Juan Liu, Dan Ma, Ming-Yin Shen, Mohammad Rashidul Islam, Narimantas Evaldas Samalavicius, Kai Pan, Petr V. Tsarkov, Xin-Yu Qin, Ricardo Escalante, Sergey Efetov, Seung Kyu Jeong, Suk-Hwan Lee, Dong-Hui Sun, Li Sun, Tatiana Garmanova, Yan-Tao Tian, Gui-Yu Wang, Guo-Jun Wang, Guo-Rong Wang, Xiao-Qiang Wang, William Tzu-Liang Chen, Woo-Yong Lee, Su Yan, Zu-Li Yang, Gang Yu, Pei-Wu Yu, Dan Zhao, Yun-Shi Zhong, Jian-Ping Wang, Xishan Wang. Natural Orifice Specimen Extraction Surgery2023; : 963 doi: 10.1007/978-981-99-2750-0_76
72
Zheng Liu, Xu Guan, Mingguang Zhang, Xiyue Hu, Ming Yang, Junge Bai, Jun Li, Shaojun Yu, Kefeng Ding, Qingsi He, Liang Kang, Dan Ma, Chuangang Fu, Junhong Hu, Ye Wei, Donghui Sun, Gang Yu, Songbing He, Changyou Wang, Yanwei Gao, Guiyu Wang, Hongliang Yao, Jian Peng, Yangchun Zheng, Bo Jiang, Taiyuan Li, Zhiguo Xiong, Xuejun Sun, Zhenning Wang, William Meng, William Tzu-Liang Chen, Ming-Yin Shen, John H. Marks, Charles A. Ternent, Darcy D. Shaw, Jim S. Khan, Petr Tsarkov, Inna Tulina, Sergey Efetov, Joaquim Manuel da Costa Pereira, Fernanda Nogueira, Ricardo Escalante, Joel Leroy, Avanish Saklani, Audrius Dulskas, Cuneyt Kayaalp, Atsushi Nishimura, Kay Uehara, Woo-Yong Lee, Sang-Hoo Kim, Suk-Hwan Lee, Xishan Wang. International guideline on natural orifice specimen extraction surgery (NOSES) for colorectal cancer (2023 version)Holistic Integrative Oncology 2023; 2(1) doi: 10.1007/s44178-023-00034-z
73
Zheng-Wei Fu, Li-Xia Wang, Hai-Yan Ge. Appraisal and Consideration of Natural Orifice Specimen Extraction Surgery in Colorectal CancerNano LIFE 2019; 9(04): 1930001 doi: 10.1142/S1793984419300012
74
Albert M Wolthuis, Gabriele Bislenghi, Anthony de Buck van Overstraeten, André D’Hoore. Transanal total mesorectal excision: Towards standardization of techniqueWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(44): 12686-12695 doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12686
75
Xu Guan, Zhao Lu, Song Wang, Enrui Liu, Zhixun Zhao, Haipeng Chen, Mingguang Zhang, Xiyue Hu, Shan Muhammad, Chenxi Ma, Xiaolong Ma, Haiyang Huang, Zheng Jiang, Zheng Liu, Guiyu Wang, Xishan Wang. Comparative short- and long-term outcomes of three techniques of natural orifice specimen extraction surgery for rectal cancerEuropean Journal of Surgical Oncology 2020; 46(10): e55 doi: 10.1016/j.ejso.2020.06.023
76
Bin Ma, Peng Gao, Yongxi Song, Cong Zhang, Changwang Zhang, Longyi Wang, Hongpeng Liu, Zhenning Wang. Transanal total mesorectal excision (taTME) for rectal cancer: a systematic review and meta-analysis of oncological and perioperative outcomes compared with laparoscopic total mesorectal excisionBMC Cancer 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12885-016-2428-5
77
Haipeng Chen, Fei Huang, Ming Yang, Zhixun Zhao, Xu Guan, Zheng Liu, Zheng Jiang, Qian Liu, Zhaoxu Zheng, Xishan Wang. Comparative short-term and survival outcomes of three specimen extraction techniques in laparoscopic low rectal cancer surgery: does it affect ileostomy closure?BMC Surgery 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12893-023-01995-8
78
Sebastian H. Lamm, Andreas Zerz, Anastasios Efeoglou, Daniel C. Steinemann. Transrectal Rigid-Hybrid Natural Orifice Translumenal Endoscopic Sigmoidectomy for Diverticular Disease: A Prospective Cohort StudyJournal of the American College of Surgeons 2015; 221(4): 789 doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.07.012
79
Sameh Hany Emile, F Borja de Lacy, Deborah Susan Keller, Beatriz Martin-Perez, Sadir Alrawi, Antonio M Lacy, Manish Chand. Evolution of transanal total mesorectal excision for rectal cancer: From top to bottomWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2018; 10(3): 28-39 doi: 10.4240/wjgs.v10.i3.28
80
Daniel A. Popowich, Kathryn Ely Pierce Chuquin. Intracorporeal Anastomosis2021; : 35 doi: 10.1007/978-3-030-57133-7_5
81
Haiyang Zhou, Anqi Wang, Hao Lu, Jia Wu, Jun Ying, Zhiqian Hu, Canping Ruan. Three-Port with Natural Orifice Specimen Extraction versus Conventional Laparoscopic Anterior Resection for Rectal-Sigmoid Cancer: A Matched Pair AnalysisJournal of Investigative Surgery 2022; 35(4): 788 doi: 10.1080/08941939.2021.1956651
82
Tianqi Zhang, Ye Xu. Update on Surgical Management of FAPClinics in Colon and Rectal Surgery 2023; 36(06): 385 doi: 10.1055/s-0043-1767707
83
Zhi-Cao Zhang, Qi-Fa Luo, Wen-Sheng Wang, Jiang-Hong Chen, Chen-Yu Wang, Dan Ma. Development and future perspectives of natural orifice specimen extraction surgery for gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(11): 1198-1203 doi: 10.4240/wjgs.v14.i11.1198
84
Linye Li, Kuijie Liu, Tiegang Li, Jiangjiao Zhou, Shu Xu, Nanhui Yu, Zhushu Guo, Hongliang Yao. Robotic natural orifice specimen extraction surgery versus conventional robotic resection for patients with colorectal neoplasmsFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1153751
85
Naved Salim, Camryn Daidone, Leslie Smith, Ahsan Raza. Robotic Sigmoidectomy With Natural Orifice Specimen Extraction: A Single-Center ExperienceCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.49902
86
Mohammad Rida Farhat, Mariam Hijazi, Zahraa H. Moussawi, Waed A. Zein, Anis Husset. Two cases of laparoscopic right colectomy and laparoscopic subtotal colectomy with transvaginal extraction in two different approaches: A report of two casesSurgery Open Digestive Advance 2024; 14: 100133 doi: 10.1016/j.soda.2024.100133