BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shuping Chen, Shubin Wang, Peijing Rong, Junying Wang, Lina Qiao, Xiumei Feng, Junling Liu, Jianliang Zhang. Acupuncture for Visceral Pain: Neural Substrates and Potential MechanismsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/609594
2
Hui Zheng, Ying Li, Wei Zhang, Fang Zeng, Si-Yuan Zhou, Hua-Bin Zheng, Wen-Zeng Zhu, Xiang-Hong Jing, Pei-Jing Rong, Chun-Zhi Tang, Fu-Chun Wang, Zhi-Bin Liu, Shi-Jun Wang, Mei-Qi Zhou, Zhi-Shun Liu, Bing Zhu. Electroacupuncture for patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome or functional diarrheaMedicine 2016; 95(24): e3884 doi: 10.1097/MD.0000000000003884
3
Aleksandar Zivaljevic, Bin Shi, ElisaM S. Tam, Vahideh Toossi. Treatment of visceral pain associated with irritable bowel syndrome using acupuncture: Mechanism of actionWorld Journal of Traditional Chinese Medicine 2019; 5(4): 181 doi: 10.4103/wjtcm.wjtcm_24_19
4
Ting Wang, Zhiyan Sui, Terry C. Xia, Guoqiang Wen, Ying Xia. Translational Acupuncture Research2019; : 249 doi: 10.1007/978-3-030-16089-0_6
5
Yin Shi, Yue-Hua Chen, Xiao-Jun Yin, An-Qi Wang, Xing-Kui Chen, Jin-Hua Lu, Rong Ji, Chun-Hui Bao, Jie Sun, Ji-Meng Zhao, Huan-Gan Wu. Electroacupuncture versus Moxibustion for Irritable Bowel Syndrome: A Randomized, Parallel-Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/361786
6
Hui-Rong Liu, Xiao-Yi Fang, Huan-Gan Wu, Lu-Yi Wu, Jing Li, Zhi-Jun Weng, Xin-Xin Guo, Yu-Guang Li. Effects of electroacupuncture on corticotropin-releasing hormone in rats with chronic visceral hypersensitivityWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(23): 7181-7190 doi: 10.3748/wjg.v21.i23.7181
7
Mohammad H Farzaei, Roodabeh Bahramsoltani, Mohammad Abdollahi, Roja Rahimi. The Role of Visceral Hypersensitivity in Irritable Bowel Syndrome: Pharmacological Targets and Novel TreatmentsJournal of Neurogastroenterology and Motility 2016; 22(4): 558 doi: 10.5056/jnm16001
8
Ya-Fan Bai, Chao Gao, Wen-Jing Li, Yi Du, Li-Xin An. Transcutaneous electrical acupuncture stimulation (TEAS) for gastrointestinal dysfunction in adults undergoing abdominal surgery: study protocol for a prospective randomized controlled trialTrials 2020; 21(1) doi: 10.1186/s13063-020-04470-4
9
Ji-meng Zhao, Jin-hua Lu, Xiao-jun Yin, Lu-yi Wu, Chun-hui Bao, Xing-kui Chen, Yue-hua Chen, Wei-jun Tang, Xiao-ming Jin, Huan-gan Wu, Yin Shi. Comparison of Electroacupuncture and Mild-Warm Moxibustion on Brain-Gut Function in Patients with Constipation-Predominant Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled TrialChinese Journal of Integrative Medicine 2018; 24(5): 328 doi: 10.1007/s11655-018-2838-0
10
Pei-Ran Lv, Yang-Shuai Su, Wei He, Xiao-Yu Wang, Hong Shi, Xiao-Ning Zhang, Bing Zhu, Yu Kan, Li-Zhen Chen, Qiao-Feng Wu, Shu-Guang Yu, Xiang-Hong Jing. Electroacupuncture Alleviated Referral Hindpaw Hyperalgesia via Suppressing Spinal Long-Term Potentiation (LTP) in TNBS-Induced Colitis RatsNeural Plasticity 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2098083
11
In-Seon Lee, Soyeon Cheon, Ji-Yeun Park. Central and Peripheral Mechanism of Acupuncture Analgesia on Visceral Pain: A Systematic ReviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1304152
12
Maciej Sałaga, Paula Mosińska. Introduction to Gastrointestinal Diseases Vol. 12017; : 43 doi: 10.1007/978-3-319-49016-8_4
13
Z. J. Weng, L. Y. Wu, C. L. Zhou, C. Z. Dou, Y. Shi, H. R. Liu, H. G. Wu. Effect of electroacupuncture on P2X3 receptor regulation in the peripheral and central nervous systems of rats with visceral pain caused by irritable bowel syndromePurinergic Signalling 2015; 11(3): 321 doi: 10.1007/s11302-015-9447-6
14
Ting Ji, Xueliang Li, Lin Lin, Liuqin Jiang, Meifeng Wang, Xiaopin Zhou, Ranran Zhang, Jiande DZ Chen. An Alternative to Current Therapies of Functional Dyspepsia: Self-Administrated Transcutaneous Electroacupuncture Improves Dyspeptic SymptomsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/832523
15
Kun Liu, Shu-Ya Wang, Xiang Cui, Xiao-Xue Li, Shu Han, Xun He, Xin-Yan Gao, Bing Zhu. Experimental Acupuncturology2018; : 197 doi: 10.1007/978-981-13-0971-7_13
16
Jian-Hong Ding, Zhe Jin, Xiao-Xu Yang, Jun Lou, Wei-Xi Shan, Yan-Xia Hu, Qian Du, Qiu-Shi Liao, Rui Xie, Jing-Yu Xu. Role of gut microbiota via the gut-liver-brain axis in digestive diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(40): 6141-6162 doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6141
17
Fang Li, Tian He, Qian Xu, Li-Ting Lin, Hui Li, Yan Liu, Guang-Xia Shi, Cun-Zhi Liu. What is the Acupoint? A preliminary review of AcupointsPain Medicine 2015; 16(10): 1905 doi: 10.1111/pme.12761
18
Liang Chao, Wang Yuan, Xu Bin, Yu Zhi. Effect of acupuncture at three different acupoints on electrical activity of gastric distention-affected neurons in rat medial vestibular nucleusJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(1): 125 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.02.002
19
Rui Fu, Mingxian Chen, Yu Chen, Guoqun Mao, Saiyue Liu. Expression and clinical significance of 5‑HT and 5‑HT3R in the intestinal mucosa of patient with diarrhea‑type irritable bowel syndromeExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7297
20
Yan Huang, Yan-ting Yang, Xiao-xu Liu, Yan Zhao, Xiao-ming Feng, Dan Zhang, Huan-gan Wu, Yi Zhu, Wen-yan Huang, Xiao-peng Ma. Effect of herbal-partitioned moxibustion at Tianshu (ST 25) and Qihai (CV 6) on pain-related behavior and emotion in rats with chronic inflammatory visceral painJournal of Acupuncture and Tuina Science 2015; 13(1): 1 doi: 10.1007/s11726-015-0814-1
21
Ji-Meng Zhao, Liu Chen, Ci-Li Zhou, Yin Shi, Yu-Wei Li, Hai-Xia Shang, Lu-Yi Wu, Chun-Hui Bao, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu. Comparison of Electroacupuncture and Moxibustion for Relieving Visceral Hypersensitivity in Rats with Constipation-Predominant Irritable Bowel SyndromeEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9410505
22
Junmao Wen, Zhenjie Zhuang, Minhong Zhao, Dongming Xie, Bo Xie, Lixing Zhuang, Zheng Liang, Wei Wu, Hongwei Xu. Treatment of poststroke constipation with moxibustionMedicine 2018; 97(24): e11134 doi: 10.1097/MD.0000000000011134
23
Fang Zhang, Luyi Wu, Jimeng Zhao, Tingting Lv, Zhihai Hu, Zhijun Weng, Shuoshuo Wang, Huangan Wu, Huirong Liu. Neurobiological Mechanism of Acupuncture for Relieving Visceral Pain of Gastrointestinal OriginGastroenterology Research and Practice 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/5687496