BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wu XN. Update on the recent progress in chronic hepatitis B therapy in China. World J Gastroenterol 1996; 2(2): 65-68 [DOI: 10.3748/wjg.v2.i2.65]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v2/i2/65.htm
Number Citing Articles
1
Yi Ping Hu, Wei Jiang Hu, Wen Chao Zheng, Jian Xiu Li, De Shun Dai, Xin Min Wang, Shu Zhong Zhang, Hong Yu Yu, Wei Sun, Guang Rong Hao. Establishment of transgenic mouse harboring hepatitis B virus (adr subtype) genomesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 111-114 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.111