BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Kerri A. Simo, Laura E. Halpin, Nicole M. McBrier, Jacob A. Hessey, Erin Baker, Samuel Ross, Ryan Z. Swan, David A. Iannitti, John B. Martinie. Multimodality treatment of intrahepatic cholangiocarcinoma: A reviewJournal of Surgical Oncology 2016; 113(1): 62 doi: 10.1002/jso.24093
2
Yulong Cai, Nansheng Cheng, Hui Ye, Fuyu Li, Peipei Song, Wei Tang. The current management of cholangiocarcinoma: A comparison of current guidelinesBioScience Trends 2016; 10(2): 92 doi: 10.5582/bst.2016.01048
3
Woohyung Lee, Ji-Ho Park, Ju-Yeon Kim, Seung-Jin Kwag, Taejin Park, Sang-Ho Jeong, Young-Tae Ju, Eun-Jung Jung, Young-Joon Lee, Soon-Chan Hong, Sang-Kyung Choi, Chi-Young Jeong. Comparison of perioperative and oncologic outcomes between open and laparoscopic liver resection for intrahepatic cholangiocarcinomaSurgical Endoscopy 2016; 30(11): 4835 doi: 10.1007/s00464-016-4817-x
4
Kelly J. Lafaro, David Cosgrove, Jean-Francois H. Geschwind, Ihab Kamel, Joseph M. Herman, Timothy M. Pawlik. Multidisciplinary Care of Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma: Updates in ManagementGastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/860861
5
Sung Hyun Kim, Dai Hoon Han, Gi Hong Choi, Jin Sub Choi, Kyung Sik Kim. Oncologic Impact of Lymph Node Dissection for Intrahepatic Cholangiocarcinoma: a Propensity Score-Matched StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(3): 538 doi: 10.1007/s11605-018-3899-2
6
Nikolaos Machairas, Hauke Lang, Kumar Jayant, Dimitri A. Raptis, Georgios C. Sotiropoulos. Intrahepatic cholangiocarcinoma: Limitations for resectability, current surgical concepts and future perspectivesEuropean Journal of Surgical Oncology 2020; 46(5): 740 doi: 10.1016/j.ejso.2020.01.028
7
Scott Kizy, Ariella M. Altman, Schelomo Marmor, Keith Wirth, Jane Y. Ching Hui, Todd M. Tuttle, Jason W. Denbo, Eric H. Jensen. Surgical resection of lymph node positive intrahepatic cholangiocarcinoma may not improve survivalHPB 2019; 21(2): 235 doi: 10.1016/j.hpb.2018.08.006
8
So Hyun Kang, YoungRok Choi, Woohyung Lee, Soyeon Ahn, Jai Young Cho, Yoo-Seok Yoon, Ho-Seong Han. Laparoscopic liver resection versus open liver resection for intrahepatic cholangiocarcinoma: 3-year outcomes of a cohort study with propensity score matchingSurgical Oncology 2020; 33: 63 doi: 10.1016/j.suronc.2020.01.001
9
Jia Wu, Junjun Han, Yuhua Zhang, Lei Liang, Junjun Zhao, Fang Han, Changwei Dou, Yuanbiao Zhang, Jie Liu, Weiding Wu, Zhiming Hu, Chengwu Zhang. Safety and feasibility of laparoscopic versus open liver resection with associated lymphadenectomy for intrahepatic cholangiocarcinomaBioScience Trends 2020; 14(5): 376 doi: 10.5582/bst.2020.03293
10
Vincenzo Mazzaferro, Andre Gorgen, Sasan Roayaie, Michele Droz dit Busset, Gonzalo Sapisochin. Liver resection and transplantation for intrahepatic cholangiocarcinomaJournal of Hepatology 2020; 72(2): 364 doi: 10.1016/j.jhep.2019.11.020
11
X.-F. Zhang, J. Chakedis, F. Bagante, Q. Chen, E. W. Beal, Y. Lv, M. Weiss, I. Popescu, H. P. Marques, L. Aldrighetti, S. K. Maithel, C. Pulitano, T. W. Bauer, F. Shen, G. A. Poultsides, O. Soubrane, G. Martel, B. Groot Koerkamp, A. Guglielmi, E. Itaru, T. M. Pawlik. Trends in use of lymphadenectomy in surgery with curative intent for intrahepatic cholangiocarcinomaBritish Journal of Surgery 2018; 105(7): 857 doi: 10.1002/bjs.10827
12
Alexandre Doussot, Bas Groot-Koerkamp, Jimme K. Wiggers, Joanne Chou, Mithat Gonen, Ronald P. DeMatteo, Peter J. Allen, T. Peter Kingham, Michael I. D’Angelica, William R. Jarnagin. Outcomes after Resection of Intrahepatic Cholangiocarcinoma: External Validation and Comparison of Prognostic ModelsJournal of the American College of Surgeons 2015; 221(2): 452 doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.04.009
13
Fangqiang Wei, Guan Wang, Jianyi Ding, Changwei Dou, Tunan Yu, Chengwu Zhang. Is It Time to Consider Laparoscopic Hepatectomy for Intrahepatic Cholangiocarcinoma? A Meta-AnalysisJournal of Gastrointestinal Surgery 2020; 24(10): 2244 doi: 10.1007/s11605-019-04404-9
14
Takaaki Tatsuguchi, Kunihito Gotoh, Shogo Kobayashi, Kei Asukai, Akira Tomokuni, Hirofumi Akita, Hiroshi Wada, Hidenori Takahashi, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Masato Sakon. Pathologic complete response after gemcitabine and S-1 chemotherapy for far advanced intrahepatic cholangiocarcinomaInternational Cancer Conference Journal 2018; 7(3): 93 doi: 10.1007/s13691-018-0327-0
15
Qingqiang Ni, Weifeng Shen, Minfeng Zhang, Cheng Yang, Wenchang Cai, Mengchao Wu, Jiamei Yang. Prognostic analysis of radical resection for intrahepatic cholangiocarcinoma: a retrospective cohort studyOncotarget 2017; 8(43): 75627 doi: 10.18632/oncotarget.18465
16
Yuji Morine, Mitsuo Shimada. The value of systematic lymph node dissection for intrahepatic cholangiocarcinoma from the viewpoint of liver lymphaticsJournal of Gastroenterology 2015; 50(9): 913 doi: 10.1007/s00535-015-1071-2
17
Alessandro Vitale, Mohamed Moustafa, Gaya Spolverato, Faiz Gani, Umberto Cillo, Timothy M. Pawlik. Defining the possible therapeutic benefit of lymphadenectomy among patients undergoing hepatic resection for intrahepatic cholangiocarcinomaJournal of Surgical Oncology 2016; 113(6): 685 doi: 10.1002/jso.24213
18
Rui Zhou, Dihan Lu, Wenda Li, Wenliang Tan, Sicong Zhu, Xianqing Chen, Jun Min, Changzhen Shang, Yajin Chen. Is lymph node dissection necessary for resectable intrahepatic cholangiocarcinoma? A systematic review and meta-analysisHPB 2019; 21(7): 784 doi: 10.1016/j.hpb.2018.12.011
19
Ijin Joo, Jeong Min Lee, Jeong Hee Yoon. Imaging Diagnosis of Intrahepatic and Perihilar Cholangiocarcinoma: Recent Advances and ChallengesRadiology 2018; 288(1): 7 doi: 10.1148/radiol.2018171187
20
Raffaele Brustia, Serena Langella, Takayuki Kawai, Gilton Marques Fonseca, Astrid Schielke, Fabio Colli, Vivian Resende, Francesco Fleres, Didier Roulin, Paul Leyman, Alessandro Giacomoni, Benjamin Granger, Laetitia Fartoux, Luciano De Carlis, Nicolas Demartines, Daniele Sommacale, Marcelo Dias Sanches, Damiano Patrono, Olivier Detry, Paulo Herman, Shinya Okumura, Alessandro Ferrero, Olivier Scatton, Shinji Uemoto, Fabiano Perdigao, Francisco Nolasco, Sophie Laroche, Renato Romagnoli, Simone Famularo. Preoperative risk score for prediction of long-term outcomes after hepatectomy for intrahepatic cholangiocarcinoma: Report of a collaborative, international-based, external validation studyEuropean Journal of Surgical Oncology 2020; 46(4): 560 doi: 10.1016/j.ejso.2019.10.041
21
Sho Yamada, Yosuke Kato, Masahiro Hada, Masanori Kotake, Kaeko Oyama, Takuo Hara. A case of a mucin-producing bile duct tumor diagnosed over the course of 6 yearsClinical Journal of Gastroenterology 2017; 10(6): 530 doi: 10.1007/s12328-017-0775-7
22
Xu-Feng Zhang, Yi Lv, Matthew Weiss, Irinel Popescu, Hugo P. Marques, Luca Aldrighetti, Shishir K. Maithel, Carlo Pulitano, Todd W. Bauer, Feng Shen, George A. Poultsides, Oliver Soubrane, Guillaume Martel, B. Groot Koerkamp, Endo Itaru, Timothy M. Pawlik. Should Utilization of Lymphadenectomy Vary According to Morphologic Subtype of Intrahepatic Cholangiocarcinoma?Annals of Surgical Oncology 2019; 26(7): 2242 doi: 10.1245/s10434-019-07336-5
23
Fangqiang Wei, Chen Lu, Liuxin Cai, Hong Yu, Xiao Liang, Xiujun Cai. Can laparoscopic liver resection provide a favorable option for patients with large or multiple intrahepatic cholangiocarcinomas?Surgical Endoscopy 2017; 31(9): 3646 doi: 10.1007/s00464-016-5399-3