BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kim JH, Chung JW, Ha M, Rim MY, Lee JJ, An J, Kim YJ, Kim KO, Kwon KA, Park DK, Kim YS, Choi DJ. A feasible modified biopsy method for tissue diagnosis of gastric subepithelial tumors. World J Gastroenterol 2013; 19(29): 4752-4757 [PMID: 23922473 DOI: 10.3748/wjg.v19.i29.4752]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i29/4752.htm
Number Citing Articles
1
Jared J. Rejeski, Girish Mishra. Endoscopic ultrasound-guided tissue acquisition of subepithelial massesTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2018; 20(1): 15 doi: 10.1016/j.tgie.2017.12.001
2
Benjamin Meier, Arthur Schmidt, Nicolas Glaser, Alexander Meining, Benjamin Walter, Andreas Wannhoff, Bettina Riecken, Karel Caca. Endoscopic full-thickness resection of gastric subepithelial tumors with the gFTRD-system: a prospective pilot study (RESET trial)Surgical Endoscopy 2020; 34(2): 853 doi: 10.1007/s00464-019-06839-2
3
Xiao-Cen Zhang, Quan-Lin Li, Yong-Fu Yu, Li-Qing Yao, Mei-Dong Xu, Yi-Qun Zhang, Yun-Shi Zhong, Wei-Feng Chen, Ping-Hong Zhou. Diagnostic efficacy of endoscopic ultrasound-guided needle sampling for upper gastrointestinal subepithelial lesions: a meta-analysisSurgical Endoscopy 2016; 30(6): 2431 doi: 10.1007/s00464-015-4494-1
4
Ming‐Ming Zhang, Ning Zhong, Xiang Gu, Xiao Wang, Xiu‐Li Zuo, Rui Ji, Chang‐Qing Li, Li‐Xiang Li, Zhen Li, Yan‐Bo Yu, Yan‐Qing Li. In vivo real‐time diagnosis of endoscopic ultrasound‐guided needle‐based confocal laser endomicroscopy in gastric subepithelial lesionsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(3): 446 doi: 10.1111/jgh.14863
5
Joon Sung Kim, Byung-Wook Kim, Gi Jun Kim, Young Wook Kim, Seung Ji Ryu, Sung Min Park, Jeong-Seon Ji, Sun Young Jun. Diagnostic yield of endoscopic ultrasonography-guided single-incision needle knife biopsy for gastric subepithelial tumors: comparison with resected specimensSurgical Endoscopy 2016; 30(12): 5304 doi: 10.1007/s00464-016-4880-3
6
Chih-Wei Hsu, Chia-Chi Huang, Jeng-Horng Sheu, Chia-Wen Lin, Lien-Fu Lin, Jong-Shiaw Jin, Wenlung Chen. Differentiating gastrointestinal stromal tumors from gastric adenocarcinomas and normal mucosae using confocal Raman microspectroscopyJournal of Biomedical Optics 2016; 21(7): 075006 doi: 10.1117/1.JBO.21.7.075006