BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Tao Zuo, Lu Cao, Xuemin Li, Qi Zhang, Changhu Xue, Qingjuan Tang. The Squid Ink Polysaccharides Protect Tight Junctions and Adherens Junctions from Chemotherapeutic Injury in the Small Intestinal Epithelium of MiceNutrition and Cancer 2015; 67(2): 364 doi: 10.1080/01635581.2015.989369
2
Weizheng Ren, Xiaofeng Wang, Aiqun Zhang, Chonghui Li, Geng Chen, Xinlan Ge, Ke Pan, Jia-hong Dong. Selective bowel decontamination improves the survival of 90% hepatectomy in ratsJournal of Surgical Research 2015; 195(2): 454 doi: 10.1016/j.jss.2015.01.024
3
Nan Zhou, Ying Shen, Lirong Fan, Qiang Sun, Canxing Huang, Jing Hao, Jingchao Lan, Huimin Yan. The Characteristics of Intestinal-Barrier Damage in Rats With IgA NephropathyThe American Journal of the Medical Sciences 2020; 359(3): 168 doi: 10.1016/j.amjms.2019.11.011
4
Shen Zhuang, Ruyang Yu, Jia Zhong, Ping Liu, Zhongjie Liu. Rhein from Rheum rhabarbarum Inhibits Hydrogen-Peroxide-Induced Oxidative Stress in Intestinal Epithelial Cells Partly through PI3K/Akt-Mediated Nrf2/HO-1 PathwaysJournal of Agricultural and Food Chemistry 2019; 67(9): 2519 doi: 10.1021/acs.jafc.9b00037
5
Pin Lv, Manshuo Liu, Rongqiang Liao, Yulin Zhao, Xiali Liao, Chuanzhu Gao, Bo Yang. Host–guest inclusion system of rhein with polyamine-modified β-cyclodextrins: characterization and cytotoxicityPharmaceutical Development and Technology 2017; 22(5): 669 doi: 10.1080/10837450.2016.1221429
6
Bruno K Rodiño-Janeiro, Carmen Alonso-Cotoner, Marc Pigrau, Beatriz Lobo, María Vicario, Javier Santos. Role of Corticotropin-releasing Factor in Gastrointestinal PermeabilityJournal of Neurogastroenterology and Motility 2015; 21(1): 033 doi: 10.5056/jnm14084
7
Bihao Liu, Yu He, Ruirui Lu, Jie Zhou, Lixia Bai, Peichun Zhang, Shufang Ye, Junbiao Wu, Chungling Liang, Yuan Zhou, Jiuyao Zhou. Zhen-wu-tang protects against podocyte injury in rats with IgA nephropathy via PPARγ/NF-κB pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 101: 635 doi: 10.1016/j.biopha.2018.02.127
8
Yan-Xi Zhou, Wei Xia, Wei Yue, Cheng Peng, Khalid Rahman, Hong Zhang. Rhein: A Review of Pharmacological ActivitiesEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/578107
9
Mingliang Jin, Yimin Zhu, Dongyan Shao, Ke Zhao, Chunlan Xu, Qi Li, Hui Yang, Qingsheng Huang, Junling Shi. Effects of polysaccharide from mycelia of Ganoderma lucidum on intestinal barrier functions of ratsInternational Journal of Biological Macromolecules 2017; 94: 1 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2016.09.099
10
KE ZHANG, XIAN FA JIAO, JIN XIU LI, XIAO WEN WANG. Rhein inhibits lipopolysaccharide-induced intestinal injury during sepsis by blocking the toll-like receptor 4 nuclear factor-κB pathwayMolecular Medicine Reports 2015; 12(3): 4415 doi: 10.3892/mmr.2015.3925
11
Yuan Yuan, Hua Yang, Linghua Kong, Yuan Li, Ping Li, Hongjian Zhang, Jianqing Ruan. Interaction between rhein acyl glucuronide and methotrexate based on human organic anion transportersChemico-Biological Interactions 2017; 277: 79 doi: 10.1016/j.cbi.2017.09.001
12
Carmen Alonso, María Vicario, Marc Pigrau, Beatriz Lobo, Javier Santos. Microbial Endocrinology: The Microbiota-Gut-Brain Axis in Health and DiseaseAdvances in Experimental Medicine and Biology 2014; 817: 73 doi: 10.1007/978-1-4939-0897-4_4
13
Tun-Pin Hsueh, Wan-Ling Lin, Tung-Hu Tsai. Using Light Microscopy and Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry for Qualitative and Quantitative Control of a Combined Three-Herb Formulation in Different PreparationsMolecules 2016; 21(12): 1673 doi: 10.3390/molecules21121673
14
Qin Zhang, Shasha Yin, Lin Liu, Zhihong Liu, Wangsen Cao. Rhein reversal of DNA hypermethylation-associated Klotho suppression ameliorates renal fibrosis in miceScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep34597
15
Shen Zhuang, Jia Zhong, Qilv Zhou, Yuan Zhong, Ping Liu, Zhongjie Liu. Rhein protects against barrier disruption and inhibits inflammation in intestinal epithelial cellsInternational Immunopharmacology 2019; 71: 321 doi: 10.1016/j.intimp.2019.03.030