BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XP, Xu M, Gao HF, Zhao JF, Xu KC. Intraperitoneal perfusion of cytokine-induced killer cells with local hyperthermia for advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2013; 19(19): 2956-2962 [PMID: 23704829 DOI: 10.3748/wjg.v19.i19.2956]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i19/2956.htm
Number Citing Articles
1
Hui Liu, Jianyu Li, Fengmei Wang, Yingtang Gao, Ying Luo, Peng Wang, Chenglong Li, Zhengyan Zhu. Comparative study of different procedures for the separation of peripheral blood mononuclear cells in cytokine-induced killer cell immunotherapy for hepatocarcinomaTumor Biology 2015; 36(4): 2299 doi: 10.1007/s13277-014-2837-5
2
Clara E. Jäkel, Annabelle Vogt, Maria A. Gonzalez-Carmona, Ingo G. H. Schmidt-Wolf. Clinical Studies Applying Cytokine-Induced Killer Cells for the Treatment of Gastrointestinal TumorsJournal of Immunology Research 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/897214
3
Zhen Zhang, Xianlan Zhao, Tengfei Zhang, Liping Wang, Lingzhu Yang, Lan Huang, Feng Li, Jinyan Liu, Dongli Yue, Fei Wang, Jieyao Li, Fangxia Guan, Yuming Xu, Bin Zhang, Yi Zhang. Phenotypic characterization and anti-tumor effects of cytokine-induced killer cells derived from cord bloodCytotherapy 2015; 17(1): 86 doi: 10.1016/j.jcyt.2014.09.006
4
Li Zhang, Yanyan Pan. Lung Cancer - Strategies for Diagnosis and Treatment2018;  doi: 10.5772/intechopen.78274
5
Zhuoyan Liu, Xuan Liu, Jiaxin Liang, Yixin Liu, Xiaorui Hou, Meichuan Zhang, Yongyin Li, Xiaotao Jiang. Immunotherapy for Hepatocellular Carcinoma: Current Status and Future ProspectsFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.765101
6
Zoltan Herold, A Marcell Szasz, Magdolna Dank. Evidence based tools to improve efficiency of currently administered oncotherapies for tumors of the hepatopancreatobiliary systemWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(9): 1109-1120 doi: 10.4251/wjgo.v13.i9.1109
7
Ying Wang, Zenghui Xu, Fuping Zhou, Yan Sun, Jingbo Chen, Linfang Li, Huajun Jin, Qijun Qian. The combination of dendritic cells-cytotoxic T lymphocytes/cytokine-induced killer (DC-CTL/CIK) therapy exerts immune and clinical responses in patients with malignant tumorsExperimental Hematology & Oncology 2015; 4(1) doi: 10.1186/s40164-015-0027-9
8
Tobias Gutting, Elke Burgermeister, Nicolai Härtel, Matthias P. Ebert. Checkpoints and beyond – Immunotherapy in colorectal cancerSeminars in Cancer Biology 2019; 55: 78 doi: 10.1016/j.semcancer.2018.04.003
9
Shuang Qiu, Naijian Ge, Dongke Sun, Sheng Zhao, Jianfei Sun, Zhaobin Guo, Ke Hu, Ning Gu. Synthesis and characterization of multifunctional magnetic polyvinyl alcohol (PVA) microspheres for embolization of blood vesselIEEE Transactions on Biomedical Engineering 2016; : 1 doi: 10.1109/TBME.2015.2469735
10
Satoshi Kokura. Hyperthermic Oncology from Bench to Bedside2016; : 261 doi: 10.1007/978-981-10-0719-4_25
11
Xiaofeng Li, Dong Dai, Xiuyu Song, Jianjing Liu, Lei Zhu, Wengui Xu. A meta-analysis of cytokine-induced killer cells therapy in combination with minimally invasive treatment for hepatocellular carcinomaClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2014; 38(5): 583 doi: 10.1016/j.clinre.2014.04.010
12
YANYAN PAN, YUANYUAN WU, JUN JI, HONGJIAO CAI, HESHUANG WANG, YIFAN JIANG, LIMIN SANG, JIN YANG, YANYAN GAO, YING LIU, LIANGWEI YIN, LI ZHANG. Effect of cytokine-induced killer cells on immune function in patients with lung cancerOncology Letters 2016; 11(4): 2827 doi: 10.3892/ol.2016.4284
13
Arashar Arafar. Cytokine induced killer cell immunotherapy in cancer treatment: from bench to bedsideBiomedical Research and Therapy 2014; 1(2) doi: 10.7603/s40730-014-0012-7
14
Lidia Giraudo, Loretta Gammaitoni, Michela Cangemi, Ramona Rotolo, Massimo Aglietta, Dario Sangiolo. Cytokine-induced killer cells as immunotherapy for solid tumors: current evidence and perspectivesImmunotherapy 2015; 7(9): 999 doi: 10.2217/imt.15.61
15
Yasunari Nakamoto. Promising new strategies for hepatocellular carcinomaHepatology Research 2017; 47(4): 251 doi: 10.1111/hepr.12795
16
Yanjuan Zhu, Haibo Zhang, Yong Li, Jianping Bai, Lirong Liu, Yihong Liu, Yanchun Qu, Xin Qu. Efficacy of postoperative adjuvant transfusion of cytokine-induced killer cells combined with chemotherapy in patients with colorectal cancerCancer Immunology, Immunotherapy 2013; 62(10): 1629 doi: 10.1007/s00262-013-1465-z