BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li DM, Zhang J, Li WM, Cui JT, Pan YM, Liu SQ, Xing R, Lu YY. MAWBP and MAWD inhibit proliferation and invasion in gastric cancer. World J Gastroenterol 2013; 19(18): 2781-2792 [PMID: 23687415 DOI: 10.3748/wjg.v19.i18.2781]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i18/2781.htm
Number Citing Articles
1
Renee C. Strauch, Elisabeth Svedin, Brian Dilkes, Clint Chapple, Xu Li. Discovery of a novel amino acid racemase through exploration of natural variation inArabidopsis thalianaProceedings of the National Academy of Sciences 2015; 112(37): 11726 doi: 10.1073/pnas.1503272112
2
Amir Sadra Zangouei, Maliheh Alimardani, Meysam Moghbeli. MicroRNAs as the critical regulators of Doxorubicin resistance in breast tumor cellsCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01873-4
3
Shengbo Chen, Hongbin Liu, Zhijun Li, Jingyi Tang, Bing Huang, Fachao Zhi, Xinmei Zhao. Epithelial PBLD attenuates intestinal inflammatory response and improves intestinal barrier function by inhibiting NF-κB signalingCell Death & Disease 2021; 12(6) doi: 10.1038/s41419-021-03843-0
4
Yiran Liang, Xiaojin Song, Yaming Li, Peng Su, Dianwen Han, Tingting Ma, Renbo Guo, Bing Chen, Wenjing Zhao, Yuting Sang, Ning Zhang, Xiaoyan Li, Hanwen Zhang, Ying Liu, Yi Duan, Lijuan Wang, Qifeng Yang. circKDM4C suppresses tumor progression and attenuates doxorubicin resistance by regulating miR-548p/PBLD axis in breast cancerOncogene 2019; 38(42): 6850 doi: 10.1038/s41388-019-0926-z
5
Dongmei Li, Jun Zhang, Yu Xi, Lei Zhang, Wenmei Li, Jiantao Cui, Rui Xing, Yuanmin Pan, Zemin Pan, Feng Li, Youyong Lu. Mitogen-activated protein kinase activator with WD40 repeats (MAWD) and MAWD-binding protein induce cell differentiation in gastric cancerBMC Cancer 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12885-015-1637-7
6
Aimin Li, Qun Yan, Xinmei Zhao, Jietao Zhong, Haiyun Yang, Zhiqiang Feng, Yanlei Du, Yadong Wang, Zenan Wang, Hong Wang, Yongjian Zhou, Side Liu, Yuqiang Nie. Decreased expression of PBLD correlates with poor prognosis and functions as a tumor suppressor in human hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(1): 524 doi: 10.18632/oncotarget.6358
7
Qiong Wu, Shijun Yu, Jingde Chen, Yandong Li, Yong Gao. Downregulation of STRAP promotes tumor growth and metastasis in hepatocellular carcinoma via reducing PTEN levelIUBMB Life 2018; 70(2): 120 doi: 10.1002/iub.1707
8
Xianxian Ren, Dongdong Cao, Li Yang, Xia Li, Wei Zhang, Yongbiao Xiao, Yu Xi, Feng Li, Dongmei Li, Zemin Pan. High Expression of long non-coding RNA PVT1 predicts metastasis in Han and Uygur Patients with Gastric Cancer in Xinjiang, ChinaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-018-36985-x