BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zheng LD, Yang CL, Qi T, Qi M, Tong L, Tong QS. Effects of resistin-like molecule β over-expression on gastric cancer cells in vitroWorld J Gastroenterol 2012; 18(8): 754-766 [PMID: 22371635 DOI: 10.3748/wjg.v18.i8.754]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i8/754.htm
Number Citing Articles
1
Hong-jun Li, Er-hu Fang, Jian-qun Wang, Li-duan Zheng, Qiang-song Tong. Helicobacter pylori Infection Facilitates the Expression of Resistin-like Molecule Beta in Gastric Carcinoma and Precursor LesionsCurrent Medical Science 2020; 40(1): 95 doi: 10.1007/s11596-020-2151-y
2
Hongxia Qu, Liduan Zheng, Huajie Song, Wanju Jiao, Dan Li, Erhu Fang, Xiaojing Wang, Hong Mei, Jiarui Pu, Kai Huang, Qiangsong Tong. microRNA-558 facilitates the expression of hypoxia-inducible factor 2 alpha through binding to 5′-untranslated region in neuroblastomaOncotarget 2016; 7(26): 40657 doi: 10.18632/oncotarget.9813
3
Li Pang, Yi Zhang, Yu Yu, Shulan Zhang. Resistin Promotes the Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Ovary Carcinoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2013; 14(5): 9751 doi: 10.3390/ijms14059751
4
Hong Jin, Hui Miao, Yuan-Wen Nie, Yang-Yang Lin. Investigating resistin like beta (RETNLB) as a tumor promoter for oral squamous cell carcinomaHead & Face Medicine 2021; 17(1) doi: 10.1186/s13005-021-00272-4
5
Yansu Chen, Yefei Huang, Yulin Huang, Xiaowei Xia, Jianbing Zhang, Yan Zhou, Yongfei Tan, Song He, Fulin Qiang, Aiping Li, Oluf Dimitri Re, Gang Li, Jianwei Zhou. JWA suppresses tumor angiogenesis via Sp1-activated matrix metalloproteinase-2 and its prognostic significance in human gastric cancerCarcinogenesis 2014; 35(2): 442 doi: 10.1093/carcin/bgt311
6
Maria Dalamaga. Resistin as a biomarker linking obesity and inflammation to cancer: potential clinical perspectivesBiomarkers in Medicine 2014; 8(1): 107 doi: 10.2217/bmm.13.99
7
Xiao Meng, Kai Zhang, Jing Kong, Long Xu, Guipeng An, Weidong Qin, Jifu Li, Yun Zhang. Deletion of resistin-like molecule-beta attenuates angiotensin II-induced abdominal aortic aneurysmOncotarget 2017; 8(61): 104171 doi: 10.18632/oncotarget.22042
8
Xinyao He, Wenkai Jiang, Zhirong Luo, Tiejun Qu, Zhihua Wang, Ningning Liu, Yaqing Zhang, Paul R. Cooper, Wenxi He. IFN-γ regulates human dental pulp stem cells behavior via NF-κB and MAPK signalingScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep40681