BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XM, Lu Y, Wu LY, Yu SG, Zhao BX, Hu HY, Wu HG, Bao CH, Liu HR, Wang JH, Yao Y, Hua XG, Guo HY, Shen LR. Moxibustion inhibits interleukin-12 and tumor necrosis factor alpha and modulates intestinal flora in rat with ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2012; 18(46): 6819-6828 [PMID: 23239920 DOI: 10.3748/wjg.v18.i46.6819]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i46/6819.htm
Number Citing Articles
1
Lijun Peng, Yan Zhong, Aiping Wang, Zhisheng Jiang. Probiotics combined with aminosalicylic acid affiliates remission of ulcerative colitis: a meta-analysis of randomized controlled trialBioscience Reports 2019; 39(1) doi: 10.1042/BSR20180943
2
Albino Villegas-Bastida, Rafael Torres-Rosas, Lourdes Andrea Arriaga-Pizano, Javier Flores-Estrada, Altamirano Gustavo-Acosta, Mario Adan Moreno-Eutimio. Electrical Stimulation at the ST36 Acupoint Protects against Sepsis Lethality and Reduces Serum TNF Levels through Vagus Nerve- and Catecholamine-Dependent MechanismsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/451674
3
Xiaojuan Li, Guanhua Guo, Feng Shen, Lihong Kong, Fengxia Liang, Guojie Sun. Moxibustion Activates Macrophage Autophagy and Protects Experimental Mice against Bacterial InfectionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/450623
4
Yong-rong Wu, Gao-yan Kuang, Fang-guo Lu, Heng-xin Wang, Min Lu, Qing Zhou. Pathological Relationship between Intestinal Flora and Osteoarthritis and Intervention Mechanism of Chinese MedicineChinese Journal of Integrative Medicine 2019; 25(9): 716 doi: 10.1007/s11655-019-3224-2
5
Chun-Hui Bao, Chun-Ye Wang, Guo-Na Li, Yi-Lu Yan, Di Wang, Xiao-Ming Jin, Lu-Yi Wu, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu. Effect of mild moxibustion on intestinal microbiota and NLRP6 inflammasome signaling in rats with post-inflammatory irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(32): 4696-4714 doi: 10.3748/wjg.v25.i32.4696
6
Yong-jie Zhang, Qi Min, Ying Huang, Huai-dong Liu, Zi-yuan Zhu, Fu-jin Jiang, Hai-qing Hua. Efficacy of Acupuncture and Moxibustion as a Subsequent Treatment after Second-Line Chemotherapy in Advanced Gastric CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8274021
7
Hong ZHANG, Xiqin YI, Xi LING, Jinfeng WU, Kun AI. Effects of electroacupuncture at lower he -sea points on interleukin-1β and high mobility group box 1 in model rats with ulcerative colitisWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2015; 25(4): 25 doi: 10.1016/S1003-5257(17)30077-6
8
Xiao Li, Dan Wu, Jingjie Niu, Yanping Sun, Qiuhong Wang, Bingyou Yang, Haixue Kuang. Intestinal Flora: A Pivotal Role in Investigation of Traditional Chinese MedicineThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(02): 237 doi: 10.1142/S0192415X21500130
9
Yang-Shuai Su, Zhao-Kun Yang, Juan-Juan Xin, Wei He, Hong Shi, Xiao-Yu Wang, Ling Hu, Xiang-Hong Jing, Bing Zhu. Somatosensory Nerve Fibers Mediated Generation of De-qi in Manual Acupuncture and Local Moxibustion-Like Stimuli-Modulated Gastric Motility in RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/673239
10
Tie-Ming Ma, Na Xu, Xian-De Ma, Zeng-Hua Bai, Xing Tao, Hong-Chi Yan. Moxibustion regulates inflammatory mediators and colonic mucosal barrier in ulcerative colitis ratsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(8): 2566-2575 doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2566
11
Han Li, Xiao-feng Ye, Yang-shuai Su, Wei He, Jian-bin Zhang, Qi Zhang, Li-bin Zhan, Xiang-hong Jing. Mechanism of Acupuncture and Moxibustion on Promoting Mucosal Healing in Ulcerative ColitisChinese Journal of Integrative Medicine 2023; 29(9): 847 doi: 10.1007/s11655-022-3531-x
12
Wei Niu, Fuyan Yang, Ziwei Fu, Yuelin Dong, Zhenhai Zhang, Jianming Ju. The role of enteric dysbacteriosis and modulation of gut microbiota in the treatment of inflammatory bowel diseaseMicrobial Pathogenesis 2022; 165: 105381 doi: 10.1016/j.micpath.2021.105381
13
浩 王. Research Progress of Traditional Chinese Medicine in Regulating Intestinal Flora in the Treatment of Crohn’s DiseaseAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(08): 7208 doi: 10.12677/ACM.2022.1281040
14
Jun Xu, Hu-Biao Chen, Song-Lin Li. Understanding the Molecular Mechanisms of the Interplay Between Herbal Medicines and Gut MicrobiotaMedicinal Research Reviews 2017; 37(5): 1140 doi: 10.1002/med.21431
15
Jungang Sun, Hejiaozi Zhang, Chengyulin Wang, Mingxiao Yang, Shyang Chang, Yu Geng, Hui Yang, Zhiqi Zhuang, Xiang Wang, Lushuang Xie, Biao Huang, Na Zhao, Wei Zhou, Xinhui Cheng, Bei Cai, Qiaofeng Wu, Shu Guang Yu. Regulating the Balance of Th17/Treg via Electroacupuncture and Moxibustion: An Ulcerative Colitis Mice Model Based StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/7296353
16
Yan-Meng Lu, Jiao-Jiao Xie, Cong-Gao Peng, Bao-Hong Wang, Kai-Cen Wang, Lan-Juan Li. Enhancing Clinical Efficacy through the Gut Microbiota: A New Field of Traditional Chinese MedicineEngineering 2019; 5(1): 40 doi: 10.1016/j.eng.2018.11.013
17
Shuai Shao, Dandan Wang, Wei Zheng, Xiangyan Li, He Zhang, Daqing Zhao, Mingxing Wang. A unique polysaccharide from Hericium erinaceus mycelium ameliorates acetic acid-induced ulcerative colitis rats by modulating the composition of the gut microbiota, short chain fatty acids levels and GPR41/43 respectorsInternational Immunopharmacology 2019; 71: 411 doi: 10.1016/j.intimp.2019.02.038
18
Qin Qi, Ya-Nan Liu, Si-Yi Lv, Huan-Gan Wu, Lin-Shuang Zhang, Zhan Cao, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Lu-Yi Wu. Gut microbiome alterations in colitis rats after moxibustion at bilateral Tianshu acupointsBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02115-1
19
Daniel J. Stein. Massage Acupuncture, Moxibustion, and Other Forms of Complementary and Alternative Medicine in Inflammatory Bowel DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2017; 46(4): 875 doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.015
20
Yiliang Wang, Shurong Qin, Jiaoyan Jia, Lianzhou Huang, Feng Li, Fujun Jin, Zhe Ren, Yifei Wang. Intestinal Microbiota-Associated Metabolites: Crucial Factors in the Effectiveness of Herbal Medicines and Diet TherapiesFrontiers in Physiology 2019; 10 doi: 10.3389/fphys.2019.01343
21
Jian-Hong Ding, Zhe Jin, Xiao-Xu Yang, Jun Lou, Wei-Xi Shan, Yan-Xia Hu, Qian Du, Qiu-Shi Liao, Rui Xie, Jing-Yu Xu. Role of gut microbiota via the gut-liver-brain axis in digestive diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(40): 6141-6162 doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6141
22
Peng Yu, Chuxin Ke, Jiaxin Guo, Xiuling Zhang, Bailiang Li. Lactobacillus plantarum L15 Alleviates Colitis by Inhibiting LPS-Mediated NF-κB Activation and Ameliorates DSS-Induced Gut Microbiota DysbiosisFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.575173
23
Zhen-Mei Song, Fang Liu, Yan-Ming Chen, Yi-Jing Liu, Xiao-Di Wang, Shi-Yu Du. CTGF-mediated ERK signaling pathway influences the inflammatory factors and intestinal flora in ulcerative colitisBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 111: 1429 doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.063
24
Ling Wang, Jin Xian, Mi Sun, Xue Wang, Xiaoming Zang, Xin Zhang, Huijuan Yu, Qi-Wen Tan, Jose A. Muñoz-Moreno. Acupuncture for emotional symptoms in patients with functional gastrointestinal disorders: A systematic review and meta-analysisPLOS ONE 2022; 17(1): e0263166 doi: 10.1371/journal.pone.0263166
25
Yan Huang, Zhe Ma, Yun-hua Cui, Hong-sheng Dong, Ji-meng Zhao, Chuan-zi Dou, Hui-rong Liu, Jing Li, Huan-gan Wu. Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1767301
26
Fei Wang, Peng Yu, Xiong Gui, Yiming Wang, Changhu Xue, Jingfeng Wang. Sialoglycoprotein isolated from the eggs of Carassius auratus prevents bone loss: an effect associated with the regulation of gut microbiota in ovariectomized ratsFood & Function 2016; 7(12): 4764 doi: 10.1039/C6FO01103A
27
Chang Huang, Jiankang Liang, Li Han, Juntian Liu, Mengyun Yu, Baixiao Zhao. Moxibustion in Early Chinese Medicine and Its Relation to the Origin of Meridians: A Study on the Unearthed LiteraturesEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8242136
28
Yang-Shuai Su, Juan-Juan Xin, Zhao-Kun Yang, Wei He, Hong Shi, Xiao-Yu Wang, Ling Hu, Xiang-Hong Jing, Bing Zhu. Effects of Different Local Moxibustion-Like Stimuli at Zusanli (ST36) and Zhongwan (CV12) on Gastric Motility and Its Underlying Receptor MechanismEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/486963
29
Xian-Qun Chu, Jing Wang, Guang-Xiang Chen, Guan-Qi Zhang, De-Yong Zhang, Yong-Yan Cai. Overexpression of microRNA-495 improves the intestinal mucosal barrier function by targeting STAT3 via inhibition of the JAK/STAT3 signaling pathway in a mouse model of ulcerative colitisPathology - Research and Practice 2018; 214(1): 151 doi: 10.1016/j.prp.2017.10.003
30
Chun-Hui Bao, Ji-Meng Zhao, Hui-Rong Liu, Yuan Lu, Yi-Fang Zhu, Yin Shi, Zhi-Jun Weng, Hui Feng, Xin Guan, Jing Li, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Xiao-Ming Jin, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu. Randomized controlled trial: Moxibustion and acupuncture for the treatment of Crohn’s diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(31): 11000-11011 doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11000
31
Zhuang Zhang, Rubo Sui, Lili Ge, Dongjian Xia. Moxibustion exhibits therapeutic effects on spinal cord injury via modulating microbiota dysbiosis and macrophage polarizationAging 2022; 14(14): 5800 doi: 10.18632/aging.204184
32
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
33
Peng Shen, Zecai Zhang, Yue He, Cong Gu, Kunpeng Zhu, Shan Li, Yanxin Li, Xiaojie Lu, Jiuxi Liu, Naisheng Zhang, Yongguo Cao. Magnolol treatment attenuates dextran sulphate sodium-induced murine experimental colitis by regulating inflammation and mucosal damageLife Sciences 2018; 196: 69 doi: 10.1016/j.lfs.2018.01.016
34
Jing Wang, Fangyi Zhu, Wei Huang, Zhengyi Chen, Ping Zhao, Yanting Lei, Yumei Liu, Xijun Liu, Bo Sun, Hulun Li. Therapeutic Effect and Mechanism of Acupuncture in Autoimmune DiseasesThe American Journal of Chinese Medicine 2022; 50(03): 639 doi: 10.1142/S0192415X22500252
35
Ya-ru Huangfu, Wei Peng, Bao-jun Guo, Zhi-fu Shen, Li Li, Shi-wei Liu, Hui Zheng, You-ping Hu. Effects of acupuncture in treating insomnia due to spleen-stomach disharmony syndrome and its influence on intestinal microbiome: Study protocol for a randomized controlled trialJournal of Integrative Medicine 2019; 17(3): 161 doi: 10.1016/j.joim.2019.01.007
36
Gengqing Song, Claudio Fiocchi, Jean-Paul Achkar. Acupuncture in Inflammatory Bowel DiseaseInflammatory Bowel Diseases 2019; 25(7): 1129 doi: 10.1093/ibd/izy371
37
Qin Qi, Ya-Nan Liu, Xiao-Ming Jin, Lin-Shuang Zhang, Cun Wang, Chun-Hui Bao, Hui-Rong Liu, Huan-Gan Wu, Xiao-Mei Wang. Moxibustion treatment modulates the gut microbiota and immune function in a dextran sulphate sodium-induced colitis rat modelWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(28): 3130-3144 doi: 10.3748/wjg.v24.i28.3130
38
X. Xie, X. Li, H. Zhao, Y. Li, Y. Gao, X. Xu, H. Wang, X. Zhang, Ch. Ke. Expression of Synaptic Proteins in the DRGs and Spinal Cord in Rats with Bone Cancer PainNeurophysiology 2019; 51(1): 9 doi: 10.1007/s11062-019-09784-x
39
Shuichi KATAI, Hiroshi TANIGUCHI, Kenichi TOMITA, Kazunori ITOH, Tatsuzou NAKAMURA. Review of the effects of moxibustion on patientsZen Nihon Shinkyu Gakkai zasshi (Journal of the Japan Society of Acupuncture and Moxibustion) 2018; 68(1): 58 doi: 10.3777/jjsam.68.58
40
Chun-Hui Bao, Chun-Ye Wang, Guo-Na Li, Yi-Lu Yan, Di Wang, Xiao-Ming Jin, Lu-Yi Wu, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu. Effect of mild moxibustion on intestinal microbiota and NLRP6 inflammasome signaling in rats with post-inflammatory irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(30): 4696 doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4696
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
41
Zecai Zhang, Jiuxi Liu, Peng Shen, Yongguo Cao, Xiaojie Lu, Xuejiao Gao, Yunhe Fu, Bo Liu, Naisheng Zhang. Zanthoxylum bungeanum pericarp extract prevents dextran sulfate sodium-induced experimental colitis in mice via the regulation of TLR4 and TLR4-related signaling pathwaysInternational Immunopharmacology 2016; 41: 127 doi: 10.1016/j.intimp.2016.10.021
42
Zecai Zhang, Shan Li, Hongyang Cao, Peng Shen, Jiuxi Liu, Yunhe Fu, Yongguo Cao, Naisheng Zhang. The protective role of phloretin against dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis in miceFood & Function 2019; 10(1): 422 doi: 10.1039/C8FO01699B
43
Xia Liu, Jia-Nan Cao, Tao Liu, Huan Zhong, Mi Liu, Xiao-Rong Chang, Qiong Liu. Effect of herb-partitioned moxibustion on structure and functional prediction of gut microbiota in rats with irritable bowel syndrome with diarrheaWorld Journal of Traditional Chinese Medicine 2023; 0(0): 0 doi: 10.4103/2311-8571.373586
44
Guo Chen, Juan Xiang, Li-zhi Ouyang, Fei Li, Li-ting Xiang, Ying Chen, Zhou Yang, Tie-lang Li, Liang Peng. Effect of moxibustion stimulation on repair of injured gastric mucosa after common peroneal nerve transectionJournal of Acupuncture and Tuina Science 2017; 15(3): 165 doi: 10.1007/s11726-017-0995-x
45
Xiaomei Wang, Qin Qi, Yuanyuan Wang, Huangan Wu, Xiaoming Jin, Huan Yao, Duiyin Jin, Yanan Liu, Cun Wang. Gut microbiota was modulated by moxibustion stimulation in rats with irritable bowel syndromeChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-018-0220-y