BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen S, Chen YB, Li YF, Feng XY, Zhou ZW, Yuan XH, Qian CN. Normal carcinoembryonic antigen indicates benefit from perioperative chemotherapy to gastric carcinoma patients. World J Gastroenterol 2012; 18(29): 3910-3916 [PMID: 22876045 DOI: 10.3748/wjg.v18.i29.3910]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i29/3910.htm
Number Citing Articles
1
Jun Xiao, Zai-Sheng Ye, Sheng-Hong Wei, Yi Zeng, Zhen-Meng Lin, Yi Wang, Wen-Hao Teng, Lu-Chuan Chen. Prognostic significance of pretreatment serum carcinoembryonic antigen levels in gastric cancer with pathological lymph node-negative: A large sample single-center retrospective studyWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(48): 8562-8569 doi: 10.3748/wjg.v23.i48.8562
2
Yong-He Chen, Jian Xiao, Xi-Jie Chen, Hua-She Wang, Dan Liu, Jun Xiang, Jun-Sheng Peng. Nomogram for predicting pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2426 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2426
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
3
Yangyang Wu, Maoqin Jiang, Yuanyuan Qin, Faquan Lin, Mingyu Lai. Single and combined use of neutrophil–lymphocyte ratio, platelet–lymphocyte ratio and carcinoembryonic antigen in diagnosing gastric cancerClinica Chimica Acta 2018; 481: 20 doi: 10.1016/j.cca.2018.02.027
4
Yong-He Chen, Jian Xiao, Xi-Jie Chen, Hua-She Wang, Dan Liu, Jun Xiang, Jun-Sheng Peng. Nomogram for predicting pathological complete response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2427-2439 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2427
5
Keshen Wang, Xiangyan Jiang, Yanxian Ren, Zhijian Ma, Xiaocheng Cheng, Fan Li, Jingying Xiao, Zeyuan Yu, Zuoyi Jiao. The significance of preoperative serum carcinoembryonic antigen levels in the prediction of lymph node metastasis and prognosis in locally advanced gastric cancer: a retrospective analysisBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01255-6
6
Anand Bharathan, V. Sitaram. GI Surgery AnnualGI Surgery Annual 2019; 25: 139 doi: 10.1007/978-981-13-3227-2_5