BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang LY, Cui J, Liu YX, Wu CR, Yi DL. Endoscopic therapy for gastric stromal tumors originating from the muscularis propria. World J Gastroenterol 2012; 18(26): 3465-3471 [PMID: 22807618 DOI: 10.3748/wjg.v18.i26.3465]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i26/3465.htm
Number Citing Articles
1
Lanping Zhu, Samiullah Khan, Yangyang Hui, Jingwen Zhao, Bianxia Li, Shuang Ma, Junyi Guo, Xin Chen, Bangmao Wang. Treatment recommendations for small gastric gastrointestinal stromal tumors: positive endoscopic resectionScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(3): 297 doi: 10.1080/00365521.2019.1578405
2
Katarzyna M. Pawlak, Artur Raiter, Katarzyna Kozłowska-Petriczko, Joanna Szełemej, Jan Petriczko, Katarzyna Wojciechowska, Anna Wiechowska-Kozłowska. Optimal Endoscopic Resection Technique for Selected Gastric GISTs. The Endoscopic Suturing System Combined with ESD—a New Alternative?Journal of Clinical Medicine 2020; 9(6): 1776 doi: 10.3390/jcm9061776
3
Shanshan Wang, Lei Shen. Efficacy of Endoscopic Submucosal Excavation for Gastrointestinal Stromal Tumors in the CardiaSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2016; 26(6): 493 doi: 10.1097/SLE.0000000000000330
4
S.V. Dzhantukhanova, Yu.G. Starkov, R.D. Zamolodchikov, A.A. Zvereva, P.K. Kontorshchikov. The techniques of hybrid laparo-endoscopic resections for non-epithelial gastric tumorsEndoskopicheskaya khirurgiya 2021; 27(4): 47 doi: 10.17116/endoskop20212704147
5
Seong-Ho Kong, Han-Kwang Yang. Surgical Treatment of Gastric Gastrointestinal Stromal TumorJournal of Gastric Cancer 2013; 13(1): 3 doi: 10.5230/jgc.2013.13.1.3
6
Qiang Zhang, Liang-Qing Gao, Ze-Long Han, Xiao-Feng Li, Li-Hui Wang, Si-De Liu. Effectiveness and safety of endoscopic resection for gastric GISTs: a systematic reviewMinimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2018; 27(3): 127 doi: 10.1080/13645706.2017.1347097
7
Chang Min Lee, Hyung-Ho Kim. Minimally invasive surgery for submucosal (subepithelial) tumors of the stomachWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(36): 13035-13043 doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13035
8
Sergey V. Kantsevoy, Joseph Ramon Armengol-Miro. NOTES and Endoluminal SurgeryClinical Gastroenterology 2017; : 61 doi: 10.1007/978-3-319-50610-4_5
9
Qiang Zhang, Yue Li, Zhou-yang Lian, Zhen Wang, Li-hui Wang, Yang Bai, Si-de Liu. A modified endoscopic method for resection of gastric submucosal tumorSurgical Endoscopy 2018; 32(1): 536 doi: 10.1007/s00464-017-5704-9
10
Zhiqiang Du, Wenjuan Ding, Tianming Chen. Suitability and efficacy of submucosal tunneling endoscopic resection for the treatment of giant leiomyoma in the middle and lower esophagusDiseases of the Esophagus 2019;  doi: 10.1093/dote/doz059
11
Jia Liu, Yuyong Tan, Deliang Liu, Chenjie Li, Meixian Le, Hejun Zhou. Factors predicting technical difficulties during endoscopic submucosal excavation for gastric submucosal tumorJournal of International Medical Research 2021; 49(9): 030006052110298 doi: 10.1177/03000605211029808
12
Ju Huang, Xiang-Shu Xian, Liu-Ye Huang, Bo Zhang, Cheng-Rong Wu, Jun Cui. Endoscopic full-thickness resection for gastric gastrointestinal stromal tumor originating from the muscularis propriaRevista da Associação Médica Brasileira 2018; 64(11): 1002 doi: 10.1590/1806-9282.64.11.1002
13
Alireza Sedarat. Clips for closure of full-thickness defectsTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2015; 17(3): 129 doi: 10.1016/j.tgie.2015.06.001
14
Mikinori Kataoka, Takashi Kawai, Hidekazu Ikemiyagi, Takashi Fujii, Mari Fukuzawa, Masakatsu Fukuzawa, Keisuke Kubota, Masashi Yoshida, Shinji Suzuki, Masaki Kitajima. Clinicopathological characteristic and clinical handling of the patients with 2 cm or less gastric GISTsSpringerPlus 2013; 2(1) doi: 10.1186/2193-1801-2-469