BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bai JN, Zhang Y, Zhao BH. Cloning of α-β fusion gene from Clostridium perfringens and its expression. World J Gastroenterol 2006; 12(8): 1229-1234 [PMID: 16534876 DOI: 10.3748/wjg.v12.i8.1229]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i8/1229.htm
Number Citing Articles
1
Jin Zeng, Guangcun Deng, Jing Wang, Jing Zhou, Xiaoming Liu, Qing Xie, Yujiong Wang. Potential protective immunogenicity of recombinant Clostridium perfringens α–β2–β1 fusion toxin in mice, sows and cowsVaccine 2011; 29(33): 5459 doi: 10.1016/j.vaccine.2011.05.059
2
Shreya Das, Saugata Majumder, Joseph J. Kingston, Harsh V. Batra. Generation and characterization of recombinant bivalent fusion protein r-Cpib for immunotherapy against Clostridium perfringens beta and iota toxemiaMolecular Immunology 2016; 70: 140 doi: 10.1016/j.molimm.2015.12.001
3
Xuwen Gao, Yingying Ma, Zhuo Wang, Jing Bai, Shuo Jia, Baohua Feng, Yanping Jiang, Wen Cui, Lijie Tang, Yijing Li, Li Wang, Yigang Xu. Oral immunization of mice with a probiotic Lactobacillus casei constitutively expressing the α-toxoid induces protective immunity against Clostridium perfringens α-toxinVirulence 2019; 10(1): 166 doi: 10.1080/21505594.2019.1582975
4
Yujian Wang, Yongqiang Miao, Li-ping Hu, Wei Kai, Ruiliang Zhu. Immunization of mice against alpha, beta, and epsilon toxins of Clostridium perfringens using recombinant rCpa-b-x expressed by Bacillus subtilisMolecular Immunology 2020; 123: 88 doi: 10.1016/j.molimm.2020.05.006
5
M. Lebrun, J. G. Mainil, A. Linden. Cattle enterotoxaemia and Clostridium perfringens : description, diagnosis and prophylaxisVeterinary Record 2010; 167(1): 13 doi: 10.1136/vr.167.1.12
6
Li Zhao, Zhihou Guo, Jiali liu, Zi Wang, Ruichong Wang, Yijing Li, Li Wang, Yigang Xu, Lijie Tang, Xinyuan Qiao. Recombinant Lactobacillus casei expressing Clostridium perfringens toxoids α, β2, ε and β1 gives protection against Clostridium perfringens in rabbitsVaccine 2017; 35(32): 4010 doi: 10.1016/j.vaccine.2017.05.076
7
Reza Pilehchian Langroudi, Mehdi Shamsara, Khosrow Aghaiypour. Expression of Clostridium perfringens epsilon-beta fusion toxin gene in E. coli and its immunologic studies in mouseVaccine 2013; 31(32): 3295 doi: 10.1016/j.vaccine.2013.04.061
8
Marcos Ferreira, Gustavo Moreira, Carlos Cunha, Marcelo Mendonça, Felipe Salvarani, Ângela Moreira, Fabricio Conceição. Recombinant Alpha, Beta, and Epsilon Toxins of Clostridium perfringens: Production Strategies and Applications as Veterinary VaccinesToxins 2016; 8(11): 340 doi: 10.3390/toxins8110340