BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Qiong Wang, Zhen Guo, Pengcheng Zhao, Yiping Wang, Tao Gan, Jinlin Yang. Chinese herbal medicines for acute pancreatitisCochrane Database of Systematic Reviews 2005;  doi: 10.1002/14651858.CD003631.pub2
2
Dongbo Xue, Weihui Zhang, Yingmei Zhang, Haiyang Wang, Biao Zheng, Xingye Shi. Adjusting Effects of Baicalin for Nuclear Factor-κB and Tumor Necrosis Factor-αon Rats With Caerulein-Induced Acute PancreatitisMediators of Inflammation 2006; 2006: 1 doi: 10.1155/MI/2006/26295
3
M. Yao, J. Zhang, X. Wang. High-level secretion of human bikunin from recombinantPichia pastorisLetters in Applied Microbiology 2015; 61(4): 374 doi: 10.1111/lam.12470
4
Wang Jian-qiu, Yan Feng-qin, Wang Dou-dou, Ban Lei, Sun Nan, Li Cong-yan, Zhang Ting, Yan Wei-qun. Expression and purification of active recombinant human bikunin in Pichia pastorisProtein Expression and Purification 2008; 60(2): 127 doi: 10.1016/j.pep.2008.03.025
5
D. Rob Haley, Mei Zhao, JoAnn M. Nolin, Kerry Dunning, Sun Qiang. Five Myths of the Chinese Health Care SystemThe Health Care Manager 2008; 27(2): 147 doi: 10.1097/01.HCM.0000285042.42537.68
6
Marcela Kopáčová, Jan Bureš, Stanislav Rejchrt, Jaroslava Vávrová, Jolana Bártová, Tomáš Soukup, Jan Tomš, Ilja Tachecí. Risk Factors of Acute Pancreatitis in Oral Double Balloon EnteroscopyActa Medica (Hradec Kralove, Czech Republic) 2016; 59(3): 84 doi: 10.14712/18059694.2016.95
7
LiteratureWatchAlternative and Complementary Therapies 2005; 11(3): 161 doi: 10.1089/act.2005.11.161
8
Han Lin Gong, Wen Fu Tang, Hong Wang, Qing Xia, Xi Huang. Effects of food and gender on the pharmacokinetics of rhein and emodin in rats after oral dosing with Da-Cheng-Qi decoctionPhytotherapy Research 2011; 25(1): 74 doi: 10.1002/ptr.3223
9
Guiliang Wang, Jianbo Wen, Ping Wen, Rhonda R. Wilbur, Shu-Feng Zhou, Xianzhong Xiao. The Effect of Somatostatin, Ulinastatin and Salvia miltiorrhiza on Severe Acute Pancreatitis TreatmentThe American Journal of the Medical Sciences 2013; 346(5): 371 doi: 10.1097/MAJ.0b013e31827aa2bc
10
Juan Li, Shi-feng Zhu, Xian-lin Zhao, Yi-xia Liu, Mei-hua Wan, Hui Guo, Yi-Ling Liu, Han-Lin Gong, Guang-yuan Chen, Wen-fu Tang. Metabolomic profiles illuminate the efficacy of Chinese herbal Da-Cheng-Qi decoction on acute pancreatitis in ratsPancreatology 2015; 15(4): 337 doi: 10.1016/j.pan.2015.04.011
11
Wen Fu TANG, Yong Gang WANG, Lin ZHU, Mei Hua WAN, Guang Yuan CHEN, Qin XIA, Ping REN, Xi HUANG. Effect of somatostatin on immune inflammatory response in patients with severe acute pancreatitisJournal of Digestive Diseases 2007; 8(2): 96 doi: 10.1111/j.1443-9573.2007.00293.x
12
Jianlei Zhao, Jian Chen, Wenfu Tang, Lihong Wan, Wenbi Xiong, Liming Zhou. Effect of Da-Cheng-Qi decoction on pancreatitis-associated lung injury in patients and anti-inflammatory responses in rat modelsPharmaceutical Biology 2011; 49(10): 1058 doi: 10.3109/13880209.2011.565059