BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lu HY, Xu XY, Lei Y, Wu YF, Chen BW, Xiao F, Xie GQ, Han DM. Clinical features of probable severe acute respiratory syndrome in Beijing. World J Gastroenterol 2005; 11(19): 2971-2974 [PMID: 15902739 DOI: 10.3748/wjg.v11.i19.2971]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v11/i19/2971.htm
Number Citing Articles
1
Yang Liu, Shaohui Wu, Mu Qin, Weifeng Jiang, Xu Liu. Prevalence of Cardiovascular Comorbidities in Coronavirus Disease 2019, Severe Acute Respiratory Syndrome, and Middle East Respiratory Syndrome: Pooled Analysis of Published DataJournal of the American Heart Association 2020; 9(17) doi: 10.1161/JAHA.120.016812
2
Jiang Gu , Encong Gong , Bo Zhang , Jie Zheng , Zifen Gao , Yanfeng Zhong , Wanzhong Zou , Jun Zhan , Shenglan Wang , Zhigang Xie , Hui Zhuang , Bingquan Wu , Haohao Zhong , Hongquan Shao , Weigang Fang , Dongshia Gao , Fei Pei , Xingwang Li , Zhongpin He , Danzhen Xu , Xeying Shi , Virginia M. Anderson , Anthony S.-Y. Leong . Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS Journal of Experimental Medicine 2005; 202(3): 415 doi: 10.1084/jem.20050828
3
Shaomin Yan, Guang Wu. Is lymphopenia different between SARS and COVID‐19 patients?The FASEB Journal 2021; 35(2) doi: 10.1096/fj.202002512