BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shi-Feng Zhu, Wei-Wei Chen, Jin Xiang, Xian-Lin Zhao, Mei-Hua Wan, Qin Yu, Mao-Zhi Liang, Wen-Fu Tang. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Comparison of Chinese Herbal Ointment Liu-He-Dan and Micron Liu-He-Dan Ointment in Rats with Acute PancreatitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/389576
2
Juan Li, Xian-lin Zhao, Yi-xia Liu, Xiao-hang Peng, Shi-feng Zhu, Hui Guo, Yi-Ling Liu, Mei-hua Wan, Wen-fu Tang. 1HNMR-based metabolomic profile of rats with experimental acute pancreatitisBMC Gastroenterology 2014; 14(1) doi: 10.1186/1471-230X-14-115
3
Jia-Qi Yao, Lin Zhu, Yi-Fan Miao, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Xi-Jing Yang, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Optimal dosing time of Dachengqi decoction for protection of extrapancreatic organs in rats with experimental acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3056-3075 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3056
4
Jia Wang, Guangyuan Chen, Hanlin Gong, Wei Huang, Dan Long, Wenfu Tang, Juan Sastre. Amelioration of Experimental Acute Pancreatitis with Dachengqi Decoction via Regulation of Necrosis-Apoptosis Switch in the Pancreatic Acinar CellPLoS ONE 2012; 7(7): e40160 doi: 10.1371/journal.pone.0040160
5
Xianlin Zhao, Juan Li, Shifeng Zhu, Yiling Liu, Jianlei Zhao, Meihua Wan, Wenfu Tang. Rhein Induces a Necrosis-Apoptosis Switch in Pancreatic Acinar CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/404853
6
Jianlei Zhao, George Li, Wenbi Xiong, Litao Liu, Jin Xiang, Mei Tang, Zhu Yuan. Protective Effects of Rhubarb in Rats with Acute Pancreatitis and the Role of Its Active Compound Rhein on Mitochondria of Exocrine CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7321352
7
Lv Zhu, Jun-Yi Li, Yu-Mei Zhang, Hong-Xin Kang, Huan Chen, Hang Su, Juan Li, Wen-Fu Tang. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Shengjiang decoction in rats with acute pancreatitis for protecting against multiple organ injuryWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(46): 8169-8181 doi: 10.3748/wjg.v23.i46.8169
8
XingXing Hu, Shang Liu, Jin Zhu, HaiBin Ni. Dachengqi decoction alleviates acute lung injury and inhibits inflammatory cytokines production through TLR4/NF‐κB signaling pathway in vivo and in vitroJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(6): 8956 doi: 10.1002/jcb.27615
9
Yu Tang, Yonghui Liao, Nobuko Kawaguchi-Sakita, Vikram Raut, Elham Fakhrejahani, Niansong Qian, Masakazu Toi. Sinisan, a traditional Chinese medicine, attenuates experimental chronic pancreatitis induced by trinitrobenzene sulfonic acid in ratsJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2011; 18(4): 551 doi: 10.1007/s00534-010-0368-z
10
Xianlin Zhao, Yumei Zhang, Juan Li, Meihua Wan, Shifeng Zhu, Hui Guo, Jin Xiang, Edwin C. Thrower, Wenfu Tang. Tissue Pharmacology of Da-Cheng-Qi Decoction in Experimental Acute Pancreatitis in RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/283175
11
Xian-Lin Zhao, Jin Xiang, Mei-Hua Wan, Qin Yu, Wei-wei Chen, Guang-Yuan Chen, Wen-Fu Tang. Effect of acute pancreatitis on the pharmacokinetics of Chinese herbal ointment Liu-He-Dan in anaesthetized ratsJournal of Ethnopharmacology 2013; 145(1): 94 doi: 10.1016/j.jep.2012.10.036
12
Jianlei Zhao, Wenfu Tang, Jia Wang, Jin Xiang, Hanlin Gong, Guangyuan Chen. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Studies of Four Major Phytochemical Components of Da-Cheng-Qi Decoction to Treat Acute PancreatitisJournal of Pharmacological Sciences 2013; 122(2): 118 doi: 10.1254/jphs.13037FP
13
Pratibha Anchi, Amit Khurana, Swarna Bale, Chandraiah Godugu. The Role of Plant-derived Products in Pancreatitis: Experimental and Clinical EvidencePhytotherapy Research 2017; 31(4): 591 doi: 10.1002/ptr.5792
14
Ling Yuan, Lv Zhu, Yumei Zhang, Huan Chen, Hongxin Kang, Juan Li, Xianlin Zhao, Meihua Wan, Yifan Miao, Wenfu Tang. Effect of Da-Cheng-Qi decoction for treatment of acute kidney injury in rats with severe acute pancreatitisChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-018-0195-8
15
ZhiMin Liu, YinFeng Shen, NaiQiang Cui, Jing Yang. Clinical Observation of Immunity for Severe Acute PancreatitisInflammation 2011; 34(5): 426 doi: 10.1007/s10753-010-9249-5
16
Zhanguo Wang, Ziyang Gao, Anqi Wang, Lan Jia, Xiaoyu Zhang, Ming Fang, Kang Yi, Qijuan Li, Huiling Hu. Comparative oral and intravenous pharmacokinetics of phlorizin in rats having type 2 diabetes and in normal rats based on phase II metabolismFood & Function 2019; 10(3): 1582 doi: 10.1039/C8FO02242A
17
Yi-ling Liu, Xian-lin Zhao, Juan Li, Mei-hua Wan, Guang-yuan Chen, Wei-wei Chen, Wen-fu Tang. Effect of acute pancreatitis on the pharmacokinetics of Chinese herbal micron Liuhe Pill ointment (微米六合丹) in ratsChinese Journal of Integrative Medicine 2015; 21(12): 922 doi: 10.1007/s11655-015-2080-y
18
Feifei Nong, Zhongxiang Zhao, Xia Luo, Chang Liu, Hui Li, Qi Liu, Bin Wen, Lian Zhou. Evaluation of the influence of mirabilite on the absorption and pharmacokinetics of the ingredients in Dahuang‐mudan decoction by a validated UPLC/QTOF–MS/MS methodBiomedical Chromatography 2019; 33(3): e4423 doi: 10.1002/bmc.4423