BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kuo CH, Hu HM, Tsai PY, Wu IC, Yang SF, Chang LL, Wang JY, Jan CM, Wang WM, Wu DC. Short-term Celecoxib intervention is a safe and effective chemopreventive for gastric carcinogenesis based on a Mongolian gerbil model. World J Gastroenterol 2009; 15(39): 4907-4914 [PMID: 19842220 DOI: 10.3748/wjg.15.4907]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i39/4907.htm
Number Citing Articles
1
XIAO-QIAN ZHANG, XIU-E SUN, WEN-DONG LIU, YU-GUANG FENG, HONG-MEI ZHANG, LI-HONG SHI, XIU-NING SUN, YAN-QING LI, ZHI-XING GAO. Synergic effect between 5-fluorouracil and celecoxib on hypoxic gastric cancer cellsMolecular Medicine Reports 2015; 11(2): 1160 doi: 10.3892/mmr.2014.2783
2
Chao-Hung Kuo, Sophie S. W. Wang, Chien-Yu Lu, Huang-Ming Hu, Fu-Chen Kuo, Bi-Chuang Weng, Chun-Chieh Wu, Chung-Jung Liu, Pei-Yun Tsai, Tsung-Cheng Lee, Li-Wei Chen, Kuang-Hung Cheng, Lin-Li Chang, Deng-Chyang Wu. Long-Term Use of Probiotic-Containing Yogurts Is a Safe Way to PreventHelicobacter pylori: Based on a Mongolian Gerbil's ModelBiochemistry Research International 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/594561
3
XIAO-QIAN ZHANG, HONG-MEI ZHANG, XIU-E SUN, ZHOU-JIE YUAN, YU-GUANG FENG. Inhibitory effects and mechanism of 5-fluorouracil combined with celecoxib on human gastric cancer xenografts in nude miceExperimental and Therapeutic Medicine 2015; 9(1): 105 doi: 10.3892/etm.2014.2077
4
Huanqing Li, Xiaohong Zhang, Li Feng, Tao Huang. Ghrelin Regulates Cyclooxygenase-2 Expression and Promotes Gastric Cancer Cell ProgressionComputational and Mathematical Methods in Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5576808
5
Yusuke Kanda, Mitsuhiko Osaki, Futoshi Okada. Chemopreventive Strategies for Inflammation-Related Carcinogenesis: Current Status and Future DirectionInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(4): 867 doi: 10.3390/ijms18040867
6
Yoshimasa Saito, Hidekazu Suzuki, Hiroyuki Imaeda, Juntaro Matsuzaki, Kenro Hirata, Hitoshi Tsugawa, Sana Hibino, Yae Kanai, Hidetsugu Saito, Toshifumi Hibi. The tumor suppressormicroRNA-29cis downregulated and restored by celecoxib in human gastric cancer cellsInternational Journal of Cancer 2013; 132(8): 1751 doi: 10.1002/ijc.27862
7
Chao-Hung Kuo, Bi-Chuang Weng, Chun-Chieh Wu, Sheau-Fang Yang, Deng-Chang Wu, Yuan-Chuen Wang. Apigenin has anti-atrophic gastritis and anti-gastric cancer progression effects in Helicobacter pylori -infected Mongolian gerbilsJournal of Ethnopharmacology 2014; 151(3): 1031 doi: 10.1016/j.jep.2013.11.040
8
XIAOPENG HAN, HONGTAO LI, LIN SU, WANKUN ZHU, WEI XU, KUN LI, QINGCHUAN ZHAO, HUA YANG, HONGBIN LIU. Effect of celecoxib plus standard chemotherapy on serum levels of vascular endothelial growth factor and cyclooxygenase-2 in patients with gastric cancerBiomedical Reports 2014; 2(2): 183 doi: 10.3892/br.2013.209