BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Satoshi Teramae, Hiroshi Miyamoto, Naoki Muguruma, Yasuyuki Okada, Takahiro Goji, Shinji Kitamura, Tetsuo Kimura, Masako Kimura, Yoshimi Bando, Tetsuji Takayama. Insulin-like growth factor II-producing metastatic colon cancer with recurrent hypoglycemiaClinical Journal of Gastroenterology 2015; 8(1): 35 doi: 10.1007/s12328-015-0552-4
2
Ya-Shi Zhan, Lie Feng, Shao-Hui Tang, Wan-Geng Li, Meng Xu, Tian-Fu Liu, You-Fen Zhou, Yu-Lin Ma, Yun Zhang, Xian-Ming Pu. Glucose metabolism disorders in cancer patients in a Chinese populationMedical Oncology 2010; 27(2): 177 doi: 10.1007/s12032-009-9189-9