BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Puneeta Tandon, Juan G. Abraldes, Annalisa Berzigotti, Juan Carlos Garcia-Pagan, Jaime Bosch. Renin–angiotensin–aldosterone inhibitors in the reduction of portal pressure: A systematic review and meta-analysisJournal of Hepatology 2010; 53(2): 273 doi: 10.1016/j.jhep.2010.03.013
2
Jianrong Wang, Wenxia Lu, Jingjing Li, Rong Zhang, Yuqing Zhou, Qin Yin, Yuanyuan Zheng, Fan Wang, Yujing Xia, Kan Chen, Sainan Li, Tong Liu, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuan-Yong Guo. Hemodynamic effects of renin-angiotensin-aldosterone inhibitor and β-blocker combination therapy vs. β-blocker monotherapy for portal hypertension in cirrhosis: A meta-analysisExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 13(5): 1977 doi: 10.3892/etm.2017.4210