BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Kotaro Shibagaki, Yuji Amano, Norihisa Ishimura, Takafumi Yuki, Hideaki Taniguchi, Hiraku Fujita, Keita Kobayashi, Yoshikazu Kinoshita. Magnification Endoscopy With Acetic Acid Enhancement and a Narrow-Band Imaging System for Pit Pattern Diagnosis of Colorectal NeoplasmsJournal of Clinical Gastroenterology 2015; 49(4): 306 doi: 10.1097/MCG.0000000000000148
2
Hany Shehab. Chromoendoscopy in gastroenterologyArab Journal of Gastroenterology 2010; 11(1): 3 doi: 10.1016/j.ajg.2010.01.008
3
Raquel E. Davila. ChromoendoscopyGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2009; 19(2): 193 doi: 10.1016/j.giec.2009.02.005
4
Jie Sha, Pin Wang, Nan Sang, Huiai Zhang, Aiping Yang, Lei Chen, Zewei Gong, Chao Li, Yumeng Qin, Xueliang Li, Yong Ji, Feng Gao. The value of three narrow-band imaging model in the diagnosis of small colorectal polypsScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-78708-1