BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Akinori Osuka, Shinsuke Sugenoya, Shinya Onishi, Kazuhiro Yoneda, Masashi Ueyama. Acute pancreatitis and necrotizing colitis following extensive burn injuryAcute Medicine & Surgery 2016; 3(3): 283 doi: 10.1002/ams2.181
2
Chaosheng He, Li Zhang, Wei Shi, Xinling Liang, Zhiming Ye, Bin Zhang, Shuangxin Liu. Coupled Plasma Filtration Adsorption Combined With Continuous Veno-venous Hemofiltration Treatment in Patients With Severe Acute PancreatitisJournal of Clinical Gastroenterology 2013; 47(1): 62 doi: 10.1097/MCG.0b013e318266f455
3
Jia Guo, Wei Huang, Xiao-Nan Yang, Tao Jin, Kiran Altaf, Muhammad A. Javed, Zi-Qi Lin, Zong-Wen Huang, Ping Xue, Marianne Johnstone, Robert Sutton, Qing Xia. Short-Term Continuous High-Volume Hemofiltration on Clinical Outcomes of Severe Acute PancreatitisPancreas 2014; 43(2): 250 doi: 10.1097/01.mpa.0000437321.06857.fc
4
Wenhao Zhang, Jiakui Sun, Xiao Shen, Yinying Xue, Chao Meng, Shoutao Yuan. Percutaneous catheter drainage combined with peritoneal dialysis for treating acute severe pancreatitis: a single-center prospective studyMinerva Chirurgica 2019; 74(3) doi: 10.23736/S0026-4733.18.07813-6
5
Yulin Guo, Feng Cao, Chen Li, Huaxia Yang, Shaoyou Xia, Fei Li. Continuous Hemofiltration Reduces Mortality in Severe Acute Pancreatitis: A Meta-AnalysisEmergency Medicine International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6474308
6
Cai Yang, Feng Guanghua, Zhu Wei, Jia Zhong, Jia Penghui, Fang Xin, Zhang Xiping. Combination of Hemofiltration and Peritoneal Dialysis in the Treatment of Severe Acute PancreatitisPancreas 2010; 39(1): 16 doi: 10.1097/MPA.0b013e3181bab38b
7
Alimujiang Abulimiti, Aierhati Husaiyin, Yalikun Sailai. Evaluation of HVHF for the treatment of severe acute pancreatitis accompanying MODSMedicine 2018; 97(1): e9417 doi: 10.1097/MD.0000000000009417