BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li XT, Ma CQ, Qi SH, Zhang LM. Combination of propofol and dezocine to improve safety and efficacy of anesthesia for gastroscopy and colonoscopy in adults: A randomized, double-blind, controlled trial. World J Clin Cases 2019; 7(20): 3237-3246 [PMID: 31667174 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i20.3237]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i20/3237.htm
Number Citing Articles
1
Ximei Wang, Xiaolei Hu, Nianyue Bai, Lie Li, Min Zhang, Zhigang Cheng, Qulian Guo. Safety and efficacy of remimazolam besylate in patients undergoing colonoscopy: A multicentre, single-blind, randomized, controlled, phase Ⅲ trialFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.900723
2
Lei Zhang, Xue-Shan Bu, Qian-Qian Qiao, Yi-Qiang Ren, Bo Yu, Xing-Peng Xiao, Yi-Fan Jia, Zhong-Yuan Xia, Li-Ying Zhan, Shi-Hua Yu. Intravenous Administration of Hypertonic Glucose Solution to Prevent Dizziness in Patients Undergoing Gastrointestinal Endoscopy Under General Anesthesia: A Randomized Clinical TrialCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2023; 26(8): 1571 doi: 10.2174/1386207326666230120111036
3
Wei Zhang, Chun Zhu, Xu Chen, Lei Tao, Keqiang He, Hao Wu, Xiaoqing Chai, Sheng Wang, Min Xia. Comparison of the innovative endoscopic oropharyngeal airway and the conventional mouthpiece in elderly outpatients undergoing esophagogastroduodenoscopy under sedation: a prospective and randomized studyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-021-02089-6
4
Xingpeng XIAO, Nengke XIAO, Fenghua ZENG, Hexiang CHEN, Lei ZHANG, Xuan HE. Gastroscopy sedation: clinical trial comparing propofol and sufentanil with or without remimazolamMinerva Anestesiologica 2022; 88(4) doi: 10.23736/S0375-9393.21.15917-6
5
Miaomiao Feng, Gaoxiang Shi, Wenjing Cui, Ning Zhang, Qipeng Xie, Weiwei Zhang. The median effective concentration of propofol in combination with different doses of esketamine during gastrointestinal endoscopy in adultsFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1034236
6
Lin Zhang, Chun Li, Chuncheng Zhao, Zhengzhong Zhao, Yi Feng. Analgesic comparison of dezocine plus propofol versus fentanyl plus propofol for gastrointestinal endoscopyMedicine 2021; 100(15): e25531 doi: 10.1097/MD.0000000000025531
7
Tianxiang Zhang, Yunfei Cao, Rong Xu, Lianfei Xia, Youhua Wu. Spinal Anesthesia With Peripheral Nerve Block Versus General Anesthesia With Peripheral Nerve Block for Elective Foot and Ankle Surgeries: A Retrospective Single-Center StudyThe Journal of Foot and Ankle Surgery 2022; 61(4): 706 doi: 10.1053/j.jfas.2021.11.001
8
Chang Xu, Long He, Juanjuan Ren, Junfei Zhou, Haiming Guo, Na Chen, Hongfei Chen, Yunqi Lv, Yuvaraja Teekaraman. Efficacy and Safety of Remimazolam Besylate Combined with Alfentanil in Painless Gastroscopy: A Randomized, Single-Blind, Parallel Controlled StudyContrast Media & Molecular Imaging 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7102293
9
Zhi-Yang Liu, Lin Xin. Identification of a basement membrane-related genes signature to predict prognosis, immune landscape and guide therapy in gastric cancerMedicine 2023; 102(39): e35027 doi: 10.1097/MD.0000000000035027
10
Yongpeng Chen, Yi Lu, Xueyuan Xiang, Liping Fu, Yanan Liu, Chujun Li, Jiachen Sun. Efficacy and safety analysis of midazolam combined with dezocine sedation and analgesia colonoscopy in patients with inflammatory bowel disease: a prospective single-center open studyFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1150045
11
Yongpeng Chen, Jiachen Sun, Yi Lu, Liping Fu, Xueyuan Xiang, Yanan Liu, Xianhua Zhuo, Mirigul Kurban, Chujun Li. Efficacy and safety of midazolam combined with dezocine for sedation and analgesia in digestive endoscopy: A prospective open single-center studyFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.945597
12
Yufeng Tian, Zhiyong Yan, Huanxi Xu, Mingjie Zhong, Lei Tan, Yue Chen, Hao Wu. Effects of oxycodone hydrochloride and dezocine on hemodynamics and levels of inflammatory factors in patients receiving gynecological laparoscopic surgery under general anesthesiaBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 2023; 59 doi: 10.1590/s2175-97902023e21129
13
Yafei Xu, Yuling Zheng, Tianying Tang, Lvlv Chen, Yiwen Zhang, Zhongqi Zhang. The effectiveness of esketamine and propofol versus dezocine and propofol sedation during gastroscopy: A randomized controlled studyJournal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2022; 47(9): 1402 doi: 10.1111/jcpt.13678
14
Feng Guo, De-Feng Sun, Yan Feng, Lin Yang, Jing-Lin Li, Zhong-Liang Sun. Efficacy and safety of propofol target-controlled infusion combined with butorphanol for sedated colonoscopyWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(3): 610-620 doi: 10.12998/wjcc.v11.i3.610
15
Tang Shuyi, Zhang Zhongqi, Zheng Yuling, Xu Yafei, Li Huibo, Su Yuqi, Zhang Yiwen, Muhammad Iqhrammullah. Median Effective Dose of an Etomidate-Propofol Mixture with Dezocine in Inhibiting the Response to Gastroscope Insertion: Gender Differences in a Randomized Controlled Study Using Dixon’s Up-and-Down MethodJournal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/4221852
16
Xuejian Wang, Yang Chen, Zhifeng Wang, Yi Zhang, Zhiming Cui, Chen Sun. Effect of Dezocine on Hemodynamic Indexes of Postoperative Patients With Traumatic Brain Injury (TBI)---A Pilot StudyFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.665107
17
Hai-jun Hou, Lu Liu, Ming Tian, Fu-shan Xue. Comparison of the effects of esketamine, sufentanil, or lidocaine combined with propofol on tussis reflection during upper gastrointestinal endoscopy: study protocol for a randomised, two centre, three-blind, controlled trialTrials 2024; 25(1) doi: 10.1186/s13063-023-07812-0
18
跃振 王. Clinical Application of Dexmedetomidine Nasal Drip in Painless Gastroscopy and Colonoscopy Comfort Treatment in the ElderlyAdvances in Clinical Medicine 2020; 10(11): 2628 doi: 10.12677/ACM.2020.1011399
19
Rong-Rong Ye, Shuang Jiang, Xu Xu, Yan Lu, Yu-Jun Wang, Jing-Gen Liu. Dezocine as a potent analgesic: overview of its pharmacological characterizationActa Pharmacologica Sinica 2022; 43(7): 1646 doi: 10.1038/s41401-021-00790-6