BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Garbuzenko DV. Pathophysiological mechanisms of hepatic stellate cells activation in liver fibrosis . World J Clin Cases 2022; 10(12): 3662-3676 [PMID: 35647163 DOI: 10.12998/wjcc.v10.i12.3662]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i12/3662.htm
Number Citing Articles
1
莉 田. Study on the Mechanism of Blood Circulation in Patients with Liver FibrosisAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(11): 9816 doi: 10.12677/ACM.2022.12111416
2
Qiying Pei, Qian Yi, Liling Tang. Liver Fibrosis Resolution: From Molecular Mechanisms to Therapeutic OpportunitiesInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(11): 9671 doi: 10.3390/ijms24119671
3
Jianhao Jiang, Ilgiz Gareev, Tatiana Ilyasova, Alina Shumadalova, Weijie Du, Baofeng Yang. The role of lncRNA-mediated ceRNA regulatory networks in liver fibrosisNon-coding RNA Research 2024; 9(2): 463 doi: 10.1016/j.ncrna.2024.01.001
4
Jin-Pei Liu, Shao-Hua Song, Pei-Mei Shi, Xiao-Yu Qin, Bai-Nan Zheng, Shu-Qing Liu, Chen-Hong Ding, Xin Zhang, Wei-Fen Xie, Yi-Hai Shi, Wen-Ping Xu. miR-541 is associated with the prognosis of liver cirrhosis and directly targets JAG2 to inhibit the activation of hepatic stellate cellsBMC Gastroenterology 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12876-024-03174-2
5
Xiaoxue Hou, Yuwen Li, Jiali Song, Linya Peng, Wen Zhang, Rui Liu, Hui Yuan, Tiantong Feng, Jieying Li, Wenting Li, Chuanlong Zhu. METTL14 reverses liver fibrosis by inhibiting NOVA2 through an m6A-YTHDF2–dependent mechanismHepatology Communications 2023; 7(8) doi: 10.1097/HC9.0000000000000199
6
Mengqin Yuan, Lichao Yao, Ping Chen, Zheng Wang, Pingji Liu, Zhiyu Xiong, Xue Hu, Lanjuan Li, Yingan Jiang. Human umbilical cord mesenchymal stem cells inhibit liver fibrosis via the microRNA-148a-5p/SLIT3 axisInternational Immunopharmacology 2023; 125: 111134 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111134
7
Xiao-Xue Hou, Yu-Wen Li, Jia-Li Song, Wen Zhang, Rui Liu, Hui Yuan, Tian-Tong Feng, Zheng-Yi Jiang, Wen-Ting Li, Chuan-Long Zhu. Cryptotanshinone induces apoptosis of activated hepatic stellate cells <i>via</i> modulating endoplasmic reticulum stressWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(17): 2616-2627 doi: 10.3748/wjg.v29.i17.2616
8
Weijing Lai, Bo Wang, Rongshuang Huang, Chuyue Zhang, Ping Fu, Liang Ma. Ferroptosis in organ fibrosis: From mechanisms to therapeutic medicinesJournal of Translational Internal Medicine 2024; 12(1): 22 doi: 10.2478/jtim-2023-0137
9
Irina Cardoso-Lezama, Erika Ramos-Tovar, Jaime Arellanes-Robledo, Eduardo E. Vargas-Pozada, Verónica Rocío Vásquez-Garzón, Saúl Villa-Treviño, Pablo Muriel. Serum α-SMA is a potential noninvasive biomarker of liver fibrosisToxicology Mechanisms and Methods 2024; 34(1): 13 doi: 10.1080/15376516.2023.2244061
10
Rui Tang, Jing Luo, Xiaoxia Zhu, Pengyu Miao, Hong Tang, Yue Jian, Sibei Ruan, Feng Ling, Mingxi Tang. Recent progress in the effect of ferroptosis of HSCs on the development of liver fibrosisFrontiers in Molecular Biosciences 2023; 10 doi: 10.3389/fmolb.2023.1258870
11
Jea Il Kim, Hyae Gyeong Cheon. Melatonin ameliorates hepatic fibrosis via the melatonin receptor 2-mediated upregulation of BMAL1 and anti-oxidative enzymesEuropean Journal of Pharmacology 2024; 966: 176337 doi: 10.1016/j.ejphar.2024.176337