BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mrzljak A, Vilibic-Cavlek T. Torque teno virus in liver diseases and after liver transplantation. World J Transplant 2020; 10(11): 291-296 [PMID: 33312890 DOI: 10.5500/wjt.v10.i11.291]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-6124/full/v10/i11/291.htm
Number Citing Articles
1
Shanwen Chen, Yunfan Jin, Siqi Wang, Shaozhen Xing, Yingchao Wu, Yuhuan Tao, Yongchen Ma, Shuai Zuo, Xiaofan Liu, Yichen Hu, Hongyan Chen, Yuandeng Luo, Feng Xia, Chuanming Xie, Jianhua Yin, Xin Wang, Zhihua Liu, Ning Zhang, Zhenjiang Zech Xu, Zhi John Lu, Pengyuan Wang. Cancer type classification using plasma cell-free RNAs derived from human and microbeseLife 2022; 11 doi: 10.7554/eLife.75181
2
Maria C. Mendes-Correa, Tania Regina Tozetto-Mendoza, Wilton S. Freire, Heuder G. O. Paiao, Andrea B. C. Ferraz, Ana C. Mamana, Noely E. Ferreira, Anderson V. de Paula, Alvina C. Felix, Camila M. Romano, Paulo H. Braz-Silva, Fabio E. Leal, Regina M. Z. Grespan, Ester C. Sabino, Silvia F. Costa, Steven S. Witkin, Baochuan Lin. Torquetenovirus in saliva: A potential biomarker for SARS-CoV-2 infection?PLOS ONE 2021; 16(8): e0256357 doi: 10.1371/journal.pone.0256357
3
Chandrashekara Kyathanahalli, Madeline Snedden, Emmet Hirsch. Human Anelloviruses: Prevalence and Clinical Significance During PregnancyFrontiers in Virology 2021; 1 doi: 10.3389/fviro.2021.782886
4
Jun-Feng Huang, Qing Miao, Jian-Wen Cheng, Ao Huang, De-Zhen Guo, Ting Wang, Liu-Xiao Yang, Du-Ming Zhu, Ya Cao, Xiao-Wu Huang, Jia Fan, Jian Zhou, Xin-Rong Yang. Metagenomic Next-Generation Sequencing Versus Traditional Laboratory Methods for the Diagnosis and Treatment of Infection in Liver TransplantationFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.886359