BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xinyuan Hu, Xinru Zhou, Yang Li, Qian Jin, Wenjuan Tang, Qun Chen, Dilhumar Aili, Hui Qian. Application of stem cells and chitosan in the repair of spinal cord injuryInternational Journal of Developmental Neuroscience 2019; 76(C): 80 doi: 10.1016/j.ijdevneu.2019.07.005
2
Qingqing Wang, Yan He, Yingzheng Zhao, Huixu Xie, Qian Lin, Zili He, Xiaoyan Wang, Jiawei Li, Hongyu Zhang, Chenggui Wang, Fanghua Gong, Xiaokun Li, Huazi Xu, Qingsong Ye, Jian Xiao. A Thermosensitive Heparin-Poloxamer Hydrogel Bridges aFGF to Treat Spinal Cord InjuryACS Applied Materials & Interfaces 2017; 9(8): 6725 doi: 10.1021/acsami.6b13155
3
Weiwei Lan, Xiumei Zhang, Mengjie Xu, Liqin Zhao, Di Huang, Xiaochun Wei, Weiyi Chen. Carbon nanotube reinforced polyvinyl alcohol/biphasic calcium phosphate scaffold for bone tissue engineeringRSC Advances 2019; 9(67): 38998 doi: 10.1039/C9RA08569F
4
Chen Chen, Guang-Chao Bai, Hong-Liang Jin, Kun Lei, Kuan-Xin Li. Local injection of bone morphogenetic protein 7 promotes neuronal regeneration and motor function recovery after acute spinal cord injuryNeural Regeneration Research 2018; 13(6): 1054 doi: 10.4103/1673-5374.233449
5
Baoyou Fan, Zhijian Wei, Xue Yao, Guidong Shi, Xin Cheng, Xianhu Zhou, Hengxing Zhou, Guangzhi Ning, Xiaohong Kong, Shiqing Feng. Microenvironment Imbalance of Spinal Cord InjuryCell Transplantation 2018; 27(6): 853 doi: 10.1177/0963689718755778
6
Huichao Liu, Shayanti Mukherjee, Yong Liu, Seeram Ramakrishna. Recent studies on electrospinning preparation of patterned, core-shell, and aligned scaffoldsJournal of Applied Polymer Science 2018; 135(31): 46570 doi: 10.1002/app.46570
7
Jiayi Wang, Wei Zou, Jingyun Ma, Jing Liu. Biomaterials and Gene Manipulation in Stem Cell-Based Therapies for Spinal Cord InjuryStem Cells and Development 2019; 28(4): 239 doi: 10.1089/scd.2018.0169
8
Hamideh Babaloo, Somayeh Ebrahimi‐Barough, Mohammad Ali Derakhshan, Meysam Yazdankhah, Nasrin Lotfibakhshaiesh, Masoud Soleimani, Mohammad‐Taghi Joghataei, Jafar Ai. PCL/gelatin nanofibrous scaffolds with human endometrial stem cells/Schwann cells facilitate axon regeneration in spinal cord injuryJournal of Cellular Physiology 2019; 234(7): 11060 doi: 10.1002/jcp.27936
9
Cen Chen, Xue Bai, Yahui Ding, In-Seop Lee. Electrical stimulation as a novel tool for regulating cell behavior in tissue engineeringBiomaterials Research 2019; 23(1) doi: 10.1186/s40824-019-0176-8