BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
Number Citing Articles
1 Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Grishchenko MV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serebryakova OG, Timokhina EN, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Ulitko MV, Radchenko EV, Palyulin VA, Burgart YV, Saloutin VI, Bachurin SO, Richardson RJ. Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease. Int J Mol Sci 2023;24. [PMID: 36768608 DOI: 10.3390/ijms24032285] [Reference Citation Analysis]
2 Islamov II, Yusupova AV, D'yakonov VA, Dzhemilev UM. Synthesis of new ionic liquids based on (5Z,9Z)-alkadienoic acids and choline. Mendeleev Communications 2023;33:50-52. [DOI: 10.1016/j.mencom.2023.01.015] [Reference Citation Analysis]
3 Grishin IY, Malyuga VV, Aksenov DА, Kirilov NK, Abakarov GM, Ovcharov SN, Sarapii AV, Aksenov NА, Aksenov AV. A sequence of acylamination and acylation reactions in polyphosphoric acid – a novel approach to the Friedländer synthesis of 2-arylquinolines. Chem Heterocycl Comp. [DOI: 10.1007/s10593-022-03090-x] [Reference Citation Analysis]
4 Grishchenko MV, Makhaeva GF, Burgart YV, Rudakova EV, Boltneva NP, Kovaleva NV, Serebryakova OG, Lushchekina SV, Astakhova TY, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Richardson RJ, Saloutin VI. Conjugates of Tacrine with Salicylamide as Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease. ChemMedChem 2022;:e202200080. [PMID: 35322571 DOI: 10.1002/cmdc.202200080] [Cited by in Crossref: 4] [Cited by in F6Publishing: 4] [Article Influence: 4.0] [Reference Citation Analysis]