BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Toyoshima O, Nishizawa T, Yoshida S, Aoki T, Nagura F, Sakitani K, Tsuji Y, Nakagawa H, Suzuki H, Koike K. Comparison of endoscopic gastritis based on Kyoto classification between diffuse and intestinal gastric cancer. World J Gastrointest Endosc 2021; 13(5): 125-136 [PMID: 34046150 DOI: 10.4253/wjge.v13.i5.125]
URL: https://www.wjgnet.com/2150-5330/full/v13/i5/125.htm
Number Citing Articles
1
Jiejun Lin, Huang Su, Qingjie Zhou, Jie Pan, Leying Zhou. Predictive value of nomogram based on Kyoto classification of gastritis to diagnosis of gastric cancerScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; 57(5): 574 doi: 10.1080/00365521.2021.2023626
2
Xiaotao Jiang, Fan Liu, Peng Liu, Yanhua Yan, Shaoyang Lan, Kunhai Zhuang, Yufeng Liu, Kailin Jiang, Yuancheng Huang, Kechao Nie, Zhihua Zheng, Jinglin Pan, Junhui Zheng, Fengbin Liu, Shijie Xu, Peiwu Li, Yi Wen. Ferroptosis Patterns Correlate with Immune Microenvironment Characterization in Gastric CancerInternational Journal of General Medicine 2021; : 6573 doi: 10.2147/IJGM.S331291