Review
Copyright ©2012 Baishideng Publishing Group Co.
World J Cardiol. Apr 26, 2012; 4(4): 112-120
Published online Apr 26, 2012. doi: 10.4330/wjc.v4.i4.112
Table 3 Recent studies of hypertension prevalence in India
First authorYearPlaceAge (yr)Sample sizePrevalence (%)
Urban Populations
Gupta R1995Jaipur ≥ 20221230.9
Anand MP2000Mumbai30-60166234.0
Gupta R2002Jaipur ≥ 20112333.4
Shanthirani CS2003Chennai ≥ 20126221.1
Gupta PC2004Mumbai ≥ 3588 65347.9
Prabhakaran D2005Delhi20-59293530.0
Reddy KS2006National20-6919 97327.2
Mohan V2007Chennai ≥ 20235020.0
Kaur P2007Chennai18-69226227.2
Yadav S2008Lucknow ≥ 30174632.2
Rural Populations
Gupta R1994Rajasthan ≥ 20314816.9
Kusuma Y2004Andhra ≥ 20131621.0
Hazarika NC2004Assam ≥ 30318033.3
Krishnan A2008Haryana15-6428289.3
Todkar SS2009Maharashtra ≥ 2012977.2
Bhardwaj R2010Himachal ≥ 18109235.9
By Y2010Karnataka ≥ 18190018.3
Kinra S2010National20-69198320.0