BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ying Jin, Miao-zhen Qiu, De-shen Wang, Dong-sheng Zhang, Chao Ren, Long Bai, Hui-yan Luo, Zhi-qiang Wang, Feng-hua Wang, Yu-hong Li, Rui-hua Xu, Ramon Andrade de Mello. Adjuvant Chemotherapy for Elderly Patients with Gastric Cancer after D2 GastrectomyPLoS ONE 2013; 8(1): e53149 doi: 10.1371/journal.pone.0053149
2
Tomomi Yakabe, Hirokazu Noshiro, Osamu Ikeda, Atsushi Miyoshi, Yoshihiko Kitajima, Seiji Satoh. Second-line chemotherapy with paclitaxel and doxifluridine after failure of S-1 in elderly patients with unresectable advanced or recurrent gastric cancerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2011; 137(10): 1499 doi: 10.1007/s00432-011-1025-x
3
Hiroki Takeshita, Daisuke Ichikawa, Shuhei Komatsu, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji. Surgical Outcomes of Gastrectomy for Elderly Patients with Gastric CancerWorld Journal of Surgery 2013; 37(12): 2891 doi: 10.1007/s00268-013-2210-7