BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lai KH, Chan HH, Tsai TJ, Cheng JS, Hsu PI. Reappraisal of endoscopic papillary balloon dilation for the management of common bile duct stones. World J Gastrointest Endosc 2015; 7(2): 77-86 [PMID: 25685263 DOI: 10.4253/wjge.v7.i2.77]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v7/i2/77.htm
Number Citing Articles
1
Wei-Chih Sun, Hoi-Hung Chan, Kwok-Hung Lai, Tzung-Jiun Tsai, Huey-Shyan Lin, Kung-Hung Lin, Kai-Ming Wang, Sung-Shuo Kao, Po-Hung Chiang, Jin-Shiung Cheng, Ping-I Hsu, Wei-Lun Tsai, Wen-Chi Chen, Yun-Da Li, E-Ming Wang. The Efficacy of Endoscopic Papillary Balloon Dilation for Patients with Acute Biliary PancreatitisGastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/575898
2
Toshio Fujisawa, Koichi Kagawa, Kantaro Hisatomi, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima, Nobuyuki Matsuhashi. Is endoscopic papillary balloon dilatation really a risk factor for post-ERCP pancreatitis?World Journal of Gastroenterology 2016; 22(26): 5909-5916 doi: 10.3748/wjg.v22.i26.5909
3
Morgan Schellenberg, Meghan Lewis. Emergency General Surgery2019; : 137 doi: 10.1007/978-3-319-96286-3_11
4
Kwok-Hung Lai. Biliopancreatic Endoscopy2018; : 1 doi: 10.1007/978-981-10-4367-3_1
5
Kento Shionoya, Kazuya Koizumi, Sakue Masuda, Jun Kubota, Karen Kimura, Makomo Makazu. A Case of Spurting Bleeding After Endoscopic Papillary Balloon DilationGastro Hep Advances 2023; 2(7): 889 doi: 10.1016/j.gastha.2023.07.005
6
Zongming Zhang, Zhuo Liu, Limin Liu, Mengmeng Song, Chong Zhang, Hongwei Yu, Baijiang Wan, Mingwen Zhu, Zixu Liu, Hai Deng, Haiming Yuan, Haiyan Yang, Wenping Wei, Yue Zhao. Strategies of minimally invasive treatment for intrahepatic and extrahepatic bile duct stonesFrontiers of Medicine 2017; 11(4): 576 doi: 10.1007/s11684-017-0536-5
7
Tzung-Jiun Tsai, Chiun-Ku Lin, Kwok-Hung Lai, Hoi-Hung Chan, E-Ming Wang, Wei-Lun Tsai, Jin-Shiung Cheng, Hsien-Chung Yu, Wen-Chi Chen, Ping-I Hsu. Does preserved sphincter of Oddi function prevent common bile duct stones recurrence in patients after endoscopic papillary balloon dilation?Journal of the Chinese Medical Association 2018; 81(4): 311 doi: 10.1016/j.jcma.2018.01.007
8
Koji Morishita, Hideaki Sasaki. Surgical procedure for unexpected balloon burst complication during endoscopic balloon dilatation in a patient with common bile duct stonesSurgical Case Reports 2020; 6(1) doi: 10.1186/s40792-020-01014-5
9
Fabrice Caillol. Sphincterotomy with Large Balloon to Extract Common Bile Duct Stones: Sometimes It Is Better to Get an “Incomplete”Digestive Diseases and Sciences 2015; 60(7): 1881 doi: 10.1007/s10620-015-3672-2
10
Yong-Hua Shen, Liu-Qing Yang, Yu-Ling Yao, Lei Wang, Yi-Yang Zhang, Jun Cao, Qi-Bin He, Xiao-Ping Zou, Yun-Hong Li. Dilation Time in Endoscopic Papillary Balloon Dilation for Common Bile Duct StonesSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2017; 27(5): 351 doi: 10.1097/SLE.0000000000000431
11
Sushil K. Ahlawat, Firas H. Al-Kawas. ERCP2019; : 30 doi: 10.1016/B978-0-323-48109-0.00004-3
12
Hoi-Hung Chan, Kwok-Hung Lai. Biliopancreatic Endoscopy2018; : 43 doi: 10.1007/978-981-10-4367-3_5
13
Seong Ji Choi, Jai Hoon Yoon, Dong Hee Koh, Hang Lak Lee, Dae Won Jun, Ho Soon Choi. Low insertion of cystic duct increases risk for common bile duct stone recurrenceSurgical Endoscopy 2022; 36(5): 2786 doi: 10.1007/s00464-021-08563-2
14
Tzung-Jiun Tsai, Hoi-Hung Chan, Kwok-Hung Lai, Chih-An Shih, Sung-Shuo Kao, Wei-Chih Sun, E-Ming Wang, Wei-Lun Tsai, Kung-Hung Lin, Hsien-Chung Yu, Wen-Chi Chen, Huay-Min Wang, Feng-Woei Tsay, Huey-Shyan Lin, Jin-Shiung Cheng, Ping-I Hsu. Gallbladder function predicts subsequent biliary complications in patients with common bile duct stones after endoscopic treatment?BMC Gastroenterology 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12876-018-0762-6
15
Yan-Qing Ye, Yue-Guang Liao, Bin Zeng, Yun Xie. Safety and long-term outcomes of endoscopic papillary balloon dilation for removal of common bile duct stonesWorld Chinese Journal of Digestology 2020; 28(6): 226 doi: 10.11569/wcjd.v28.i6.226
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
16
Vimal K. Narula, Mazen R. Al-Mansour. Choledocholithiasis2018; : 159 doi: 10.1007/978-3-319-74503-9_9
17
Takao Itoi, Shomei Ryozawa, Akio Katanuma, Yoshinobu Okabe, Hironori Kato, Jun Horaguchi, Takayoshi Tsuchiya, Takuji Gotoda, Naotaka Fujita, Kenjiro Yasuda, Yoshinori Igarashi, Kazuma Fujimoto. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for endoscopic papillary large balloon dilationDigestive Endoscopy 2018; 30(3): 293 doi: 10.1111/den.13029
18
Wei-Chi Sun, Hoi-Hung Chan. Biliopancreatic Endoscopy2018; : 201 doi: 10.1007/978-981-10-4367-3_18
19
Yohsuke Suyama, Yoshitake Yamada, Hideki Yamaguchi, Gou Someya, Seiji Otsuka, Yoshitami Murayama, Hiroshi Shinmoto, Masahiro Jinzaki, Kenji Ogawa. The added value of tomosynthesis in endoscopic retrograde cholangiography with radiography for the detection of choledocholithiasisThe British Journal of Radiology 2018; : 20180115 doi: 10.1259/bjr.20180115