BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Krige J, Jonas E, Kotze U, Kloppers C, Gandhi K, Allam H, Bernon M, Burmeister S, Setshedi M. Defining the advantages and exposing the limitations of endoscopic variceal ligation in controlling acute bleeding and achieving complete variceal eradication. World J Gastrointest Endosc 2020; 12(10): 365-377 [PMID: 33133373 DOI: 10.4253/wjge.v12.i10.365]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v12/i10/365.htm
Number Citing Articles
1
Qianqian Zhang, Jing Jin, Fumin Zhang, Yi Xiang, Wenyue Wu, ZeXue Wang, Derun Kong. Novel balloon compression-assisted endoscopic injection sclerotherapy and endoscopic variceal ligation in the treatment of esophageal varices: a prospective randomized studySurgical Endoscopy 2022; 36(10): 7839 doi: 10.1007/s00464-022-09412-6
2
N. Pfisterer, M. Schwarz, C. Madl, M. Mandorfer, T. Reiberger. Editorial: The safety profile of endoscopic variceal ligation in patients with esophageal varices. Authors’ replyHepatology International 2024; 18(2): 706 doi: 10.1007/s12072-023-10617-7
3
Min Wei, Yong Chen, Minghui Wang, Jinhou Li, Yunqing Zeng, Xin Sun, Anzhong Zhang, Xiaofeng Liu, Tao Zhou, Yanjing Gao. Partial splenic embolization combined with endoscopic therapies and vasoconstrictive drugs reduces rebleeding in cirrhosis patients with acute variceal bleeding and hypersplenism: a multicenter randomized controlled trialJournal of Gastroenterology 2023; 58(11): 1144 doi: 10.1007/s00535-023-02027-1
4
Bo Wu, Xincheng Xie, Zhuying Zhou, Chaojun Huang, Hai Wang. Endoscopic clipping-assisted endoscopic injection sclerotherapy in the treatment of esophageal varicesEndoscopy 2023; 55(S 01): E1170 doi: 10.1055/a-2187-9608
5
Qianqian Zhang, Wenyue Wu, Xuecan Mei, Fumin Zhang, Xiaofei Ren, Derun Kong. Efficient Initial Eradication of Large Esophageal Varices by Balloon-compression Endoscopic Injection SclerotherapySurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2022; 32(5): 571 doi: 10.1097/SLE.0000000000001092
6
Xuecan Mei, Qianqian Zhang, Fuming Zhang, Jing Jin, Zhuang Zeng, Derun Kong. Balloon-occluded Esophageal Varices Obliteration Versus Ligation for the Management of F2 Esophageal Varices: A Randomized Controlled TrialSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2023; 33(5): 456 doi: 10.1097/SLE.0000000000001209
7
Wei Liu, Linxia Xu, Feng Xu, Jianchao Wang, Min Deng, Hailun Zheng, Zhenzeng Ma, Yongju Xue, Qizhi Wang, Xiquan Ke. A Retrospective Analysis of the Efficacy of Endoscopic Variceal Ligation versus Endoscopic Tissue Adhesive Injection in the Treatment of Esophagogastric Variceal BleedingDigestive Diseases 2023; 41(3): 468 doi: 10.1159/000528519
8
Jake E. Krige, Eduard G. Jonas, Marc M. Bernon. The safety profile of endoscopic variceal ligation in patients with esophageal varicesHepatology International 2024; 18(3): 1060 doi: 10.1007/s12072-023-10619-5