Review
Copyright ©The Author(s) 2015.
World J Hepatol. May 28, 2015; 7(9): 1209-1232
Published online May 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i9.1209
Table 1 Herbal formulas for hepatocarcinoma prevention
Herbal formulaTherapeutic principlesHerbsModels/patientsEffectsTargets/eventsRef.
Ren-shen-bie-jia-jianTonifying Qi and dissolving stasisRen-Shen (Panax ginseng), Bie-Jia (Carapax trionycis), Tao-Ren (Peach seed) and other herbsDMN induced hepatic precancerous lesion in ratsInhibit hepatocarcinogenesisDown-regulation of TGF-βIIR[13]
Xiao-chai-hu-tangSoothing liver-Qi stagnationChai-Hu (Bupleurum chinense), Huang-Qin (Scutellaria baicalensis Georgi), Sheng-Jiang (Zingiber officinale), Ban-Xia (Pinellia ternata), Da-Zao (Ziziphus jujuba), Ren-Shen (Panax ginseng), Gan-cao (Glycyrrhiza uralensis)NNM induced hepatocarcinogenesis in rats; patients with cirrhosisInhibit hepatocarcinogenesis, prevent hepatocarcinogenesis in patientsIncrease helper T lymphocytes[14,49]
Shi-quan-da-bu-tangTonifying Qi-BloodRen-Shen (Panax ginseng), Bai-Zhu (Atractylodes macrocephala Koidz.), Fu-Ling (Poria cocos), Gan-cao (Glycyrrhiza uralensis), Chuan-Xiong (Ligusticum chuanxiong), Dang Gui (Angelica sinensis), Shu-Di-Huang (Rehmannia glutinosa), Bai-Shao (Paeonia lactiflora), Huang Qi (Astragalus membranaceous), Rou-Gui (Cinnamomum cassia Presl)NNM induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisIncrease IL-2 receptor-positive lymphocytes[15]
Nourishing Yin DecoctionTonifying liver YinBei-Sha-Shen (Glehnia littoralis), Dang-Gui (Angelica sinensis), Bai-Shao (Paeonia lactiflora), Gou-Qi (Lycium barbarum), etc.AFB1 induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUnknown[16]
Removing Toxic Heat DecoctionDetoxifying and tonifying liver YinBan-Zi-Lian (Sculellaria barbata), Ban-Bian-Lian (Lobelia chinensis Lour.), Mo-Han-Lian (Eclipta prostrata), Gu-Ya (rice sprout), etc.AFB1 induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUnknown[16]
A-L tonic capsuleTonifying liver-Yin and nourishing QiNü-Zhen-Zi (Ligustrum lucidum Ait.) and Huang-Qi (Astragalus membranaceous)DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit DNA content and improve DNA distributionUnknown[17]
Bu Shen formulaTonifying kidneyBa-Ji-Tian (Morinda officinalis), Tu-Si-Zi (Cuscuta chinensis Lam), Qing-Pi (Cuscuta chinensis Lam) and other herbsDEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUnknown[18]
Fu-zheng-hua-yu formulaStrengthening body resistance and dissolving stasisDong-Chong-Xia-Cao (Cordyceps sinensis), Tao-Ren (Peach seed), Dan-shen (Salvia miltiorrhiza) and other herbsDEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisInhibit cell cycle S phase[19]
Huqi SanTonifying kidney, nourishing Qi, and dissolving stasisHu-Ji-Sheng (Viscum coloratum), Huang-Qi (Astragalus membranaceus), Yu-Jin (Radix Curcumae), Dan-shen (Salvia miltiorrhiza) and other herbsDEN and 2-acetylaminofluorene induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisDown-regulation of c-jun, c-fos and c-myc, up-regulation of G-6-Pase, SDH and ATPase[20,21]
GanfujianStrengthening spleenShan-Yao (Rhizoma Dioscoreae), Shan-Zha (Fructus Crataegi) and Da-Zao (Fructus Ziziphi Jujubae)DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisDown-regulation of CDK4, cyclin D1 and PCNA[22]
SRRS recipeStrengthening spleen, regulating Qi, removing heat, and softening hard lumps and resolving phlegmTai-Zi-Shen (Pseeudostellaria heterophylla), Zhu-Zi-Shen (Panax japonicus), Bai-Zhu (Atractylodes macrocephala Koidz.), Fu-Ling (Poria cocos), Sheng-Mu-Li (raw oyster shell) other herbsDEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUnknown[23]
Jianpi Jiedu RecipeStrengthening spleen and detoxifyingHuang-Qi (Astragalus membranaceous), Bai-Zhu (Atractylodes macrocephala Koidz.), Zhu-Ling (Polyporus umbrellatus), Ba-Yue-Zha (Akebia trifoliata), Shi-Jian-Chuan (Salvia chinensis), Ye-Pu-Tao-Teng (Wild grape stem), Yi-Yi-Ren (Coix lacryma-jobi L.) other herbsDEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisDown-regulating miR-199a and AKT/PI3K, and up-regulating p70s6k[24,25]
Gan Zheng oral solutionDetoxifying and dissolving stasisBan-Zi-Lian (Sculellaria barbata), Bai-Hua-She-She-Cao (Hedyotis diffusa Willd.), San-Leng (Sparganium stoloniferum), E-Zhu (Curcuma kwangsiensis or Curcuma phaeocaulis or Curcuma wenyujin) and other herbsDEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisDown-regulating ICAM-1[26]
Zao Lian mixtureDetoxifying, dissolving stasis, strengthening spleen, and soothing liverZao-Xiu (Paris Polyphylla), Ban-Zi-Lian (Sculellaria barbata), Hu-Zhang (Polygonum cuspidatum), Jiang-Huang (Carcuma longa), Huang-Qi (Astragalus membranaceous), Bai-Zhu (Atractylodes macrocephala Koidz.), Fu-Ling (Poria cocos), etc.DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisImprove liver function[27]
Sb/Bs RemedyClearing heat and discharging fire, eliminating dampness and detoxifying, and soothing liverHuang-Qin (Scutellaria baicalensis Georgi) and Chai-Hu (Bupleurum scorzonerifolfium Willd)N-nitrosobis(2-oxopropyl)amine-induced hepatocellular carcinoma in Syrian hamstersInhibit hepatocarcinogenesisIncrease TNF-alpha, TGF-beta1, caspase-3 and apoptosis, decrease 8-OHdG expression[28]
Qing Re FangClearing heat and detoxifyingBan-Zi-Lian (Sculellaria barbata), Bai-Hua-She-She-Cao (Hedyotis diffusa Willd.) and Pu-Gong-Ying (Taraxacum mongolicum)DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUp-regulate GAP, down-regulate Ras and Raf1[29-31]
Huo Xue FangPromoting circulation and removing stasisChai-Hu (Bupleurum chinense), Dan-Shen (Salvia miltiorrhiza), Chi-Shao (Paeonia lactiflora Pall. or P. veitchii Lynch), Ba-Yue-Zha (Caulis Akebiae), Yin-Chen-Hao (Artemisia capillaris Thunb.), Yu-Jin ( Radix Curcumae)DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUp-regulate GAP, down-regulate Ras, Grb-2 and Raf 1[29-31]
Jian Pi FangStrengthening spleenHuang-Qi (Astragalus membranaceus), Bai-Zhu (Atractylodes macrocephala Koidz.), Bai-Shao (Paeonia lactiflora), Yi-Yi-Ren ( Semen Coicis), Shen-Qu (medicated leaven), Ban-Xia (Pinellia ternata) and Fu-Ling (Poria cocos)DEN induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUp-regulate GAP, down-regulate Ras and SOS[29-31]
Herbal Compound 861Dissolving stasis and tonifying QiDan-Shen (Salvia miltiorrhiza), Huang-Qi (Astragalus membranaceus), Ji-Xue-Teng (Spatholobus suberectus) and other herbsDEN and 2-acetylaminofluorene induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisUnknown[32]
New Anti-tumor formulaTonifying qi, soothing liver and dissolving stasisHuang-Qi (Astragalus membranaceus), Chai-Hu (Bupleurum chinense), E-Zhu (Curcuma kwangsiensis or Curcuma phaeocaulis or Curcuma wenyujin) and other herbsAFB1 and HBV induced hepatocarcinogenesis in ratsInhibit hepatocarcinogenesisActivate SOD and GST, decrease MDA[33]
Jian-Pi-Huo-Xue FormulaStrengthening spleen and dissolving stasisHuang Qi (Astragalus membranaceous), Chi-Shao (Paeonia anomala), Dang-Shen (Codonopsis pilosula), Dang-Gui (Angelica sinensis), E-Zhu (Curcuma kwangsiensis or Curcuma phaeocaulis or Curcuma wenyujin) and other herbsPatients with hepatitis, hepatic cirrhosis and low level of AFPPrevent hepatocarcinogenesis in patientsUnknown[47]