BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hu B, Wang SS, Du Q. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocarcinoma: From bench to bedside. World J Hepatol 2015; 7(9): 1209-1232 [PMID: 26019736 DOI: 10.4254/wjh.v7.i9.1209]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i9/1209.htm
Number Citing Articles
1
Ching-Fen Wu, Chunlan Hong, Sabine M. Klauck, Yun-Lian Lin, Thomas Efferth. Molecular mechanisms of rosmarinic acid from Salvia miltiorrhiza in acute lymphoblastic leukemia cellsJournal of Ethnopharmacology 2015; 176: 55 doi: 10.1016/j.jep.2015.10.020
2
Yuan Cai, Qing Du, Tian-Hao Deng, Bing-Bing Shen, Yan-Mei Peng, Pu-Hua Zeng, Song-Ren Yu, Yu CAI. Huxie Huaji Ointment Induced Apoptosis of Liver Cancer Cells In Vivo and In Vitro by Activating the Mitochondrial PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9922059
3
Yuan Yao, Jianjian Chen, Dechao Jiao, Yahua Li, Xueliang Zhou, Xinwei Han. Elemene injection combined with transcatheter arterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(44): e17813 doi: 10.1097/MD.0000000000017813
4
Eva Kovacikova, Anton Kovacik, Marek Halenar, Katarina Tokarova, Lubica Chrastinova, Lubomir Ondruska, Rastislav Jurcik, Eduard Kolesar, Jozef Valuch, Adriana Kolesarova. Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits-Health status evaluationJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2019; 103(2): 695 doi: 10.1111/jpn.13055
5
Hou-gang Li, Peng-tao You, Yu Xia, Yu Cai, Yi-jun Tu, Meng-heng Wang, Wan-ci Song, Tai-min Quan, Hui-ying Ren, Yan-wen Liu, Han-xiong Dan, Shi-qing Xu. Yu Gan Long Ameliorates Hepatic Fibrosis by Inhibiting PI3K/AKT, Ras/ERK and JAK1/STAT3 Signaling Pathways in CCl4-induced Liver Fibrosis RatsCurrent Medical Science 2020; 40(3): 539 doi: 10.1007/s11596-020-2211-3
6
XUE BAI, YI ZHANG, HONGFANG JIANG, PENG YANG, HUI LI, YUE ZHANG, PING HE. Effects of maslinic acid on the proliferation and apoptosis of A549 lung cancer cellsMolecular Medicine Reports 2016; 13(1): 117 doi: 10.3892/mmr.2015.4552
7
Jie Wang, Hua Jian Wu, Chao Zhu Zhou, Hao Wang. Sulfated polysaccharide-protein complex sensitizes doxorubicin-induced apoptosis of breast cancer cells in vitro and in vivoExperimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(4): 2169 doi: 10.3892/etm.2016.3574
8
Fang Chen, Yong Sun, Shi-Lian Zheng, Yan Qin, David Julian McClements, Jiang-Ning Hu, Ze-Yuan Deng. Antitumor and immunomodulatory effects of ginsenoside Rh2 and its octyl ester derivative in H22 tumor-bearing miceJournal of Functional Foods 2017; 32: 382 doi: 10.1016/j.jff.2017.03.013
9
A. Nanda, Qimuge Suyila, Li Xian, Su Xiulan. Hepatoprotective Mongolian prescription II enhances the antitumor effects of chemotherapeutics in hepatocellular carcinoma xenograftsPathology - Research and Practice 2017; 213(5): 531 doi: 10.1016/j.prp.2017.01.006
10
Pengfei Yuan, Jinyu Li, Adila Aipire, Yi Yang, Lijie Xia, Xinhui Wang, Yijie Li, Jinyao Li. Cistanche tubulosa phenylethanoid glycosides induce apoptosis in H22 hepatocellular carcinoma cells through both extrinsic and intrinsic signaling pathwaysBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2201-1
11
Li-Tao Pan, Yip Sheung, Wen-Peng Guo, Zhi-Bin Rong, Zhi-Ming Cai. Hedyotis diffusaplusScutellaria barbataInduce Bladder Cancer Cell Apoptosis by Inhibiting Akt Signaling Pathway through Downregulating miR-155 ExpressionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9174903
12
Shengyan Xi, Ying Peng, Gerald Y. Minuk, Mengmeng Shi, Biqian Fu, Jiaqi Yang, Qian Li, Yuewen Gong, Lifeng Yue, Lili Li, Jinhua Guo, Yang Peng, Yanhui Wang. The combination effects of Shen-Ling-Bai-Zhu on promoting apoptosis of transplanted H22 hepatocellular carcinoma in mice receiving chemotherapyJournal of Ethnopharmacology 2016; 190: 1 doi: 10.1016/j.jep.2016.05.055
13
Bing Hu, Tong Zhang, Hong-Mei An, Jia-Lu Zheng, Xia Yan, Xiao-Wei Huang. Herbal formula YGJDSJ inhibits anchorage-independent growth and induces anoikis in hepatocellular carcinoma Bel-7402 cellsBMC Complementary and Alternative Medicine 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12906-018-2083-2
14
Guangyao Li, Yuan Zhou, Daniel Man-Yuen Sze, Chao Liu, Qianru Zhang, Zihao Wang, Hua Yu, Ging Chan, Zhongdao Wu, Shibing Su, Yuanjia Hu. Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver FibrosisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2408126
15
Yu Xia, Bo Yu, Chaozhi Ma, Yijun Tu, Ling Zhai, Yanfang Yang, Dan Liu, Yanwen Liu, Hezhen Wu, Hanxiong Dan, Pengtao You. Yu Gan Long reduces rat liver fibrosis by blocking TGF-β1/Smad pathway and modulating the immunityBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 106: 1332 doi: 10.1016/j.biopha.2018.07.081
16
Dao-Hai Cheng, Ying Liu, Li Wang. Antitumor Effects of Ethanol Extract from Ventilago leiocarpa Benth on Sarcoma 180 Tumor-Bearing Mice and Possible Immune MechanismChinese Journal of Integrative Medicine 2021;  doi: 10.1007/s11655-021-3440-4
17
Shao-Yi Lu, Jian-Jung Chen, Jiann-I Pan, Zi-Xuan Fu, Jung-Lun Wu, Tsung-Cheng Hsieh. The Association Between Different Patterns of Traditional Chinese Medicine Treatment and All-Cause Mortality Among Cancer PatientsIntegrative Cancer Therapies 2019; 18: 153473541882327 doi: 10.1177/1534735418823273
18
Bing Hu, Hong-Mei An, Shuang-Shuang Wang, Jin-Jun Chen, Ling Xu. Preventive and Therapeutic Effects of Chinese Herbal Compounds against Hepatocellular CarcinomaMolecules 2016; 21(2): 142 doi: 10.3390/molecules21020142
19
Zhulin Wu, Chunshan Wei, Lianan Wang, Li He, Chunpeng Wan. Determining the Traditional Chinese Medicine (TCM) Syndrome with the Best Prognosis of HBV-Related HCC and Exploring the Related Mechanism Using Network PharmacologyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9991533
20
He-tong Zhao, Yong-bin Meng, Xiao-feng Zhai, Bin-bin Cheng, Sha-sha Yu, Man Yao, Hui-xia Yin, Xu-ying Wan, Yun-ke Yang, Hui Liu, Feng Shen, Chang-quan Ling. Comparable effects of Jiedu Granule, a compound Chinese herbal medicine, and sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma: A prospective multicenter cohort studyJournal of Integrative Medicine 2020; 18(4): 319 doi: 10.1016/j.joim.2020.05.003
21
Ran Tao, Zhong-Feng Wang, Wei Qiu, Yu-Fang He, Wei-Qun Yan, Wen-Yi Sun, Hai-Jun Li. Role of S100A3 in human hepatocellular carcinoma and the anticancer effect of sodium cantharidinateExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 13(6): 2812 doi: 10.3892/etm.2017.4294
22
Wenyuan Li, Maoyan Chen, Yuanhong Zhao. Long-term survival in a patient with pulmonary spindle cell carcinoma treated with traditional Chinese medicineBMJ Case Reports 2018; : bcr-2018-225989 doi: 10.1136/bcr-2018-225989
23
Ma‐Li Zu, Xiang‐Lan Piao, Jia‐Mei Gao, Shao‐Fang Xing, Lin‐Hua Liu. Monomer gypenoside LI from Gynostemma pentaphyllum inhibits cell proliferation and upregulates expression of miR‐128‐3p in melanoma cells Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 2020; 34(5) doi: 10.1002/jbt.22460
24
Gabriela F Meresman, Martin Götte, Matthias W Laschke. Plants as source of new therapies for endometriosis: a review of preclinical and clinical studiesHuman Reproduction Update 2021; 27(2): 367 doi: 10.1093/humupd/dmaa039
25
Manee Patanapongpibul, Qiao-Hong Chen. Immune Modulation of Asian Folk Herbal Medicines and Related Chemical Components for Cancer ManagementCurrent Medicinal Chemistry 2019; 26(17): 3042 doi: 10.2174/0929867324666170705112644
26
Lixiu Yu, Ying Zhou, Yu Yang, Furong Lu, Yeqin Fan. Efficacy and Safety of Compound Kushen Injection on Patients with Advanced Colon Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/7102514
27
Ching-Fen Wu, Thomas Efferth. Salvia Biotechnology2017; : 179 doi: 10.1007/978-3-319-73900-7_5
28
Chao Hou, Dai-Han Zhou, Yong-Jian Wu, Xiao-Jun Dai, Qing-Ying Wang, Yin-Qiu Wu, En-Xin Zhang. In Vitro and In Vivo Inhibitory Effect of Gujin Xiaoliu Tang in Non-Small Cell Lung CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8936108
29
Yi Yang, Pengfei Yuan, Xianxian Wei, Changshuang Fu, Jinyu Li, Weilan Wang, Xinhui Wang, Yijie Li, Jinyao Li. Cultivated and wild Pleurotus ferulae ethanol extracts inhibit hepatocellular carcinoma cell growth via inducing endoplasmic reticulum stress- and mitochondria-dependent apoptosisScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-32225-4
30
Xia Liao, Yang Bu, Qingan Jia. Traditional Chinese medicine as supportive care for the management of liver cancer: Past, present, and futureGenes & Diseases 2020; 7(3): 370 doi: 10.1016/j.gendis.2019.10.016
31
Tingting Zheng, Zujun Que, Lijing Jiao, Yani Kang, Yabin Gong, Jialin Yao, Chao Ma, Ling Bi, Qihan Dong, Xiaodong Zhao, Ling Xu. Herbal formula YYJD inhibits tumor growth by inducing cell cycle arrest and senescence in lung cancerScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-05146-x
32
Xiaoxiong Zhao, Junmei Wang, Yujun Song, Xinhua Chen. Synthesis of nanomedicines by nanohybrids conjugating ginsenosides with auto-targeting and enhanced MRI contrast for liver cancer therapyDrug Development and Industrial Pharmacy 2018; 44(8): 1307 doi: 10.1080/03639045.2018.1449853