BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang JP, Yao ZG, Sun YW, Liu XH, Sun FK, Lin CH, Ren FX, Lv BB, Zhang SJ, Wang Y, Meng FY, Zheng SZ, Gong W, Liu J. Clinicopathological characteristics and surgical outcomes of sarcomatoid hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2020; 26(29): 4327-4342 [PMID: 32848337 DOI: 10.3748/wjg.v26.i29.4327]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v26/i29/4327.htm
Number Citing Articles
1
Rao Fu, Fangjing Yu, Weiqi Wu, Juan Liu, Jia Li, Fangyue Guo, Lei Xu, Feng Wang, Xiaonan Cui. Bufalin enhances the killing efficacy of NK cells against hepatocellular carcinoma by inhibiting MICA sheddingInternational Immunopharmacology 2021; 101: 108195 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108195
2
Henning Wege, Kornelius Schulze, Johann von Felden, Julien Calderaro, Maria Reig. Rare variants of primary liver cancer: Fibrolamellar, combined, and sarcomatoid hepatocellular carcinomasEuropean Journal of Medical Genetics 2021; 64(11): 104313 doi: 10.1016/j.ejmg.2021.104313
3
Wei Ji, Yunlong Xing, Jinshu Ma, Zhuo Zhao, Hongqin Xu, Shuang Zheng, Wei Li, Xu Li. Primary Liver Sarcomatoid Carcinoma: A Case Series and Literature ReviewJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1117 doi: 10.2147/JHC.S325182