BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang HY, Song QK, Yue ZD, Wang L, Fan ZH, Wu YF, Dong CB, Zhang Y, Meng MM, Zhang K, Jiang L, Ding HG, Zhang YN, Yang YP, Liu FQ. Correlation of pressure gradient in three hepatic veins with portal pressure gradient. World J Clin Cases 2022; 10(14): 4460-4469 [PMID: 35663094 DOI: 10.12998/wjcc.v10.i14.4460]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v10/i14/4460.htm
Number Citing Articles
1
Yifan Lv, Qingkun Song, Zhendong Yue, Hongwei Zhao, Lei Wang, Zhenhua Fan, Yifan Wu, Mingming Meng, Ke Zhang, Li Jiang, Huiguo Ding, Yuening Zhang, Fuquan Liu. Correlation between hepatic venous pressure gradient and portal venous pressure gradient in hepatitis B cirrhosis with different hepatic veins anatomyEuropean Journal of Radiology 2022; 155: 110463 doi: 10.1016/j.ejrad.2022.110463