BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Yi-Tian Yan, Shu-De Li, Chen Li, Yun-Xia Xiong, Xue-Hai Lu, Xin-Fu Zhou, Liu-Qing Yang, Li-Jin Pu, Hai-Yun Luo. Panax notoginsenoside saponins Rb1 regulates the expressions of Akt/ mTOR/PTEN signals in the hippocampus after focal cerebral ischemia in ratsBehavioural Brain Research 2018; 345: 83 doi: 10.1016/j.bbr.2018.02.037
2
Fang-Jiang Li, Tao Hsu, Hui-Xian Li, Jin-Zheng Shi, Mei-Ling Du, Xiao-Yuan Wang, Wen-Ting Zhang. Protective effect and mechanism of lithium chloride pretreatment on myocardial ischemia-reperfusion injury in ratsAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014; 7(9): 744 doi: 10.1016/S1995-7645(14)60128-0