BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Chuyan Chen, Zhibo Zheng, Binglu Li, Liangrui Zhou, Junyi Pang, Wenming Wu, Chaoji Zheng, Yupei Zhao. Pancreatic VIPomas from China: Case reports and literature reviewPancreatology 2019; 19(1): 44 doi: 10.1016/j.pan.2018.10.007