BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Chao-ran Ji, Jing Liu, Yue-yue Li, Chuan-guo Guo, Jun-yan Qu, Yan Zhang, Xiuli Zuo. Safety of furazolidone-containing regimen in Helicobacter pylori infection: a systematic review and meta-analysisBMJ Open 2020; 10(10): e037375 doi: 10.1136/bmjopen-2020-037375
2
Yuhong Yuan, Alex C Ford, Khurram J Khan, Javier P Gisbert, David Forman, Grigorios I Leontiadis, Frances Tse, Xavier Calvet, Carlo Fallone, Lori Fischbach, Giuseppina Oderda, Franco Bazzoli, Paul Moayyedi. Optimum duration of regimens forHelicobacter pylorieradicationCochrane Database of Systematic Reviews 2013;  doi: 10.1002/14651858.CD008337.pub2