BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Jiayao Yang, Dongqing Tao, Wei Ma, Song Liu, Yan Liao, Lei Shu, Shu Zhang, Chenyu Li, Nianlong Du, Zhaohong Shi, Toshiaki Makino. Sijunzi, Lizhong, and Fuzilizhong Decoction Alleviate Nonalcoholic Fatty Liver Disease through Activation of PPAR PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6363748