BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
B. Thirumalaiselvam, R. Kanagadurai, D. Jayaraman, V. Natarajan. Growth and characterization of 4-methyl benzene sulfonamide single crystalsOptical Materials 2014; 37: 74 doi: 10.1016/j.optmat.2014.05.002
2
Shi-yue Li, Qiang Li, Wei-jie Guan, Jiang Huang, He-ping Yang, Guo-ming Wu, Fa-guang Jin, Cheng-ping Hu, Liang-an Chen, Guo-liang Xu, Shou-zhi Liu, Chang-gui Wu, Bao-hui Han, Ying Xiang, Jian-ping Zhao, Jie Wang, Xin Zhou, Hui-ping Li, Nan-shan Zhong. Effects of para–toluenesulfonamide intratumoral injection on non-small cell lung carcinoma with severe central airway obstruction: A multi-center, non-randomized, single-arm, open-label trialLung Cancer 2016; 98: 43 doi: 10.1016/j.lungcan.2016.05.012