Review
Copyright ©2010 Baishideng.
World J Gastroenterol. Feb 14, 2010; 16(6): 698-702
Published online Feb 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i6.698
Table 1 Three cases of hepatica capillariasis in China
ReporterDateArea in ChinaDiagnostic basis
Bing-Kun Xu[27]1979Guangdong ProvinceCapillaria hepatica (C. hepatica) detected by liver biopsy
Xi-Meng Lin[28]2003Tangzhuang, Xinxiang CityPersistent fever (40°C), hepatomegaly eosinophilia, and adult C. hepatica detected by liver biopsy
Jia-Nin Huang[29]2003Fuzhou City, Fujian ProvincePersistent fever, anemia, hepatomegaly, eosinophilia, and eggs detected by liver biopsy