Rapid Communication
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co.
World J Gastroenterol. Apr 28, 2006; 12(16): 2610-2614
Published online Apr 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i16.2610
Table 2 WHO scale for acute toxicities
ToxicityGradeControl groupStudy groupχ2value
LeukopeniaI610
II283.41
III03
IV00
GI tractI83
II510
III560.66
IV12
ProctitisI109
II68
III330.01
IV00
SkinI53
II89
III12110.00
IV00
Peripheral neuropathyI010
II041.09
III01
BladderI1211
II68
III210.27
IV00