Rapid Communication
Copyright ©2008 The WJG Press and Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Mar 14, 2008; 14(10): 1582-1587
Published online Mar 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.1582
Refined mapping of loss of heterozygosity on 1q31.1-32.1 in sporadic colorectal carcinoma
Chong-Zhi Zhou, Guo-Qiang Qiu, Jun-Wei Fan, Xiao-Liang Wang, Hua-Mei Tang, Li Huang, Yu-Hao Sun, Zhi-Hai Peng
Chong-Zhi Zhou, Guo-Qiang Qiu, Jun-Wei Fan, Xiao-Liang Wang, Li Huang, Yu-Hao Sun, Zhi-Hai Peng, Department of General Surgery, Shanghai Jiaotong University Affiliated First People's Hospital, Shanghai 200080, China
Hua-Mei Tang, Department of Pathology, Shanghai Jiaotong University Affiliated First People's Hospital, Shanghai 200080, China
Author contributions: Zhou CZ, Qiu GQ, Peng Z designed research; Zhou CZ, Qiu GQ, Fan JW, Wang XL, Huang L, Sun YH performed research; Tang HM contributed pathologic confirm; Zhou CZ, Qiu GQ analyzed data; and Zhou CH wrote the paper.
Correspondence to: Dr. Zhi-Hai Peng, Department of General Surgery, Shanghai Jiaotong University affiliated First People's Hospital, 85 Wujin Road, Shanghai 200080, China. pengpzh@hotmail.com
Telephone: +86-21-63240090-3102
Fax: +86-21-63241377
Received: November 1, 2007
Revised: January 2, 2008
Published online: March 14, 2008
Core Tip